Portal korporacyjny

Portal korporacyjny
Polecane artykuły


Portal korporacyjny to platforma informatyczna, która integruje systemy i technologie informatyczne, dane, informację i wiedzę, funkcjonujące w organizacji oraz jej otoczeniu, w celu umożliwienia użytkownikom spersonalizowanego i wygodnego dostępu do danych, informacji, wiedzy, stosownie do wynikających z ich zadań potrzeb, w dowolnym miejscu i czasie, w bezpieczny sposób i poprzez jednolity interfejs. Za twórców koncepcji portali korporacyjnych uważa się C.Shilakesa i J. Tylmanna z firmy Merrill Lynch.

Definicja

Według definicji J. Gołuchowskiego "portal korporacyjny organizacji to interfejs służący jego użytkownikom do korzystania z wiedzy, usług i aplikacji organizacji w środowisku WWW w sposób zintegrowany" (J. Gołuchowski 2007).

Portal korporacyjny obsługuje stanowisko pracy oraz jest narzędziem integrującym inne systemy wdrożone w przedsiębiorstwie. Z jego pomocą można uruchamiać aplikacje systemu ERP, ale pozwala również na np. udział w szkoleniach dedykowanych całej organizacji, często rozproszonej po świecie. Można go zatem zdefiniować jako "globalną platformę zapewniającą spersonalizowany dostęp z przeglądarki do różnorodnych, istotnych z punktu widzenia działalności przedsiębiorstwa treści i aplikacji w internecie, intranecie czy ekstranecie oraz agregację pozyskiwanych tym sposobem danych i usług z wielu źródeł na potrzeby użytkownika" (Lamek A 2013, s. 191).

Portal korporacyjny jest narzędziem kierowanym do pracowników, a także partnerów biznesowych oraz klientów (K. Smoląg 2007, s. 171).

Portal korporacyjny może być rozumiany jako (M. Sikorski 2014, s. 14):

 • centralny interfejs dostępowy – umożliwiający dostęp przez przeglądarkę WWW do wszystkiego, co w innym przypadku byłoby rozproszoną informacją,
 • informacyjny portal korporacyjny – wewnętrzny serwis WWW, który jest jedynym dostępem do wiedzy i informacji dla pracowników i partnerów biznesowych,
 • jednolita platforma usługowa – pozwalająca na wgląd pracowników do potrzebnych danych i funkcjonalności bez względu na czas i miejsce.

Cechy portalu korporacyjnego

Cechy jakimi powinien charakteryzować się portal korporacyjny:(C.M.Olszak, E.Ziemba 2007, s. 346)

 • integracja heterogenicznych danych, ustrukturalizowanych i nieustruklturalozwanych, pochodzących z organizacji i jej otoczenia,
 • integracja niejednorodnych aplikacji,
 • dostarczanie informacji użytkownikom, zarówno automatycznie do uprawnionych użytkowników jak i każdorazowo na ich życzenie,
 • dostosowanie interfejsu portalu do do indywidualnych potrzeb,
 • dostarczanie szczegółowych informacji i wiedzy dotyczących bardzo konkretnych dziedzin poszczególnym użytkownikom i grupom użytkowników,
 • stworzenie możliwości komunikacji, wymiany informacji i współpracy pomiędzy poszczególnymi użytkownikami lub grupami użytkowników,
 • kategoryzowanie danych, informacji oraz wiedzy dostępnych za pośrednictwem portalu,
 • publikacja i dystrybucja informacji i wiedzy oraz ich rozpowszechnianie wśród pracowników.

Wymogi funkcjonalne

Portal korporacyjny powinien spełniać szereg wymagań funkcjonalnych. Należą do nich (Sołtysik - Piorunkiewicz A. i In., 2015, s. 111):

 • ciągłość działania – możliwość dostępu przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu,
 • bezpieczeństwo – ochrona informacji udostępnianych przez portal,
 • aktualność, rzetelność i wiarygodność informacji – tak aby można było na ich podstawie podejmować właściwe decyzje,
 • szybkość i wygoda aktualizacji danych – informacje dostępne na portalu powinny być uaktualniane na bieżąco,
 • łatwość użycia – portal powinien być przystępną pomocą w rozwiązywaniu zadań organizacji,
 • personalizacja – udostępniana wiedza powinna być prezentowana w sposób dostosowany do użytkownika,
 • skalowalność – efektywność użytkowników tego portalu powinna być niezależna od ich liczby,
 • rozszerzalność – struktura portalu powinna być otwarta, umożliwiać dodawanie nowych elementów.

Architektura portali korporacyjnych

W skład ogólnej architektury portali wchodzą:

 • warstwa prezentacji i personalizacji: definiuje sposoby dostepu poszczególnych użytkowników do zasobów i usług portalu,
 • warstwa taksonomii i wyszukiwania: od tej warstwy zależy łatwość i szybkość dotarcia do poszukiwanej informacji,
 • warstwa bezpieczeństwa: bardzo ważny element architektury. Portal musi posiadać wbudowane mechanizmy kontroli, które skutecznie zabezpieczą dane, wiedzę, informacje i aplikacje przed dostępem osób niepowołanych,
 • warstwa integracji: umożliwia dostęp do danych istniejących w organizacji oraz w jej otoczeniu. Portal integruje aplikacje i zasoby, aby ułatwić dostęp do nich.

Korzyści stosowania portali korporacyjnych

Do najważniejszych korzyści płynących ze stosowania portali korporacyjnych należy zaliczyć:

 • szybki dostęp do kluczowych informacji niezbędnych w procesie podejmowania decyzji,
 • zmniejszenie czasu poszukiwania niezbędnych informacji,
 • dostęp do wiedzy bez względu na lokalizację użytkowników,
 • dobra organizacja pracy dzięki zintegrowanemu dostępowi do informacji,
 • zmniejszenie kosztów dystrybucji informacji, głównie zmniejszenie wydatków na połączenia telefoniczne i papier.

Zastosowanie portali korporacyjnych

Wyróżnia się dwie grupy zastosowań dla portali korporacyjnych: wewnętrzne i zewnętrzne. Do pierwszej grupy należą (M. Trzaska, 2011, s. 85-86):

 • jedna baza klientów dla całej organizacji,
 • narzędzie wykorzystywane w celu kontroli obiegu dokumentów,
 • baza pracowników i narzędzie stosowane do planowania urlopów,
 • składanie zamówień artykułów, które są potrzebne w przedsiębiorstwie,
 • wsparcie w zakresie rezerwacji transportu, sal konferencyjnych itp.,
 • planowanie spotkań,
 • udostępnianie biuletynu firmowego, zawierającego informacje dla pracowników.

Do zewnętrznych zastosowań zaliczamy:

 • katalog produktów wraz z cennikiem,
 • możliwość składania zamówień online,
 • sprzedaż internetowa,
 • możliwość sprawdzenia salda i płatności przez klientów.

Bibliografia

Autor: Małgorzata Kołodziejczyk, Magdalena Gieracka