Dystrybucja informacji

Z Encyklopedia Zarządzania
Dystrybucja informacji
Polecane artykuły


Definicja

Celem dystrybucji informacji jest zapewnienie, aby informacje będące efektem przetwarzanie, zostały dostarczone odpowiednim odbiorcom, zgodnie z ich potrzebami. Realizując to działanie, należy korzystać z dostępnych obecnie elektronicznych form rozpowszechniania i dystrybucji informacji, takich jak: poczta elektroniczna, sieci komputerowe, Internet, Intranet, portale korporacyjne.

Zastosowanie

Wymiana informacji jest warunkiem niezbędnym do koordynacji działań zarówno indywidualnych, jak i grupowych w organizacji. Informacja posiada tylko wtedy wartość, gdy przychodzi w odpowiednim czasie i formie jakiej wymagał użytkownik.

Dystrybucja zależy w ogromnej mierze od sprawności posiadanych kanałów informacyjnych. Musimy zdawać sobie sprawę, że istnieje szereg przyczyn tworzących bariery w obiegu informacji, które jak pokazuje praktyka, najczęściej wynikają z powodów organizacyjnych, mentalnych, a niejednokrotnie także z nieznajomości samej informacji. Dystrybucja pozwala na przesłanie i odtworzenie w niezmienionej postaci informacji tam, gdzie jest to potrzebne.

Ze względu na bezpieczeństwo instytucji oraz koszty utrzymania systemu informacyjnego przedsiębiorstwo jest zmuszone do unikania nieograniczonej dystrybucji informacji między wszystkich użytkowników. Informacja jest przesyłana tylko tym osobom, którym jest ona niezbędna do wykonywania działań bądź podejmowania decyzji.

Narzędzia dystrybucji

Dystrybucja informacji odbywa się za pomocą sieci informacyjnej systemu informacyjnego w skład którego mogą wchodzić:

ale może ona się także odbywać przy pomocy takich nośników, jak:

  • spotkania pracownicze- zebrania, rady
  • różnego rodzaju raporty
  • rożnego typu analizy.

Podsumowanie

Dystrybucja informacji jest jednym z najważniejszych etapów procesu informacyjnego w firmie. To od niego zależy jak szybko będą w stanie zareagować odpowiednie osoby po otrzymaniu wiadomości. Sprawny system dystrybucji informacji warunkuje sprawne funkcjonowanie firmy jako całości. Jeśli proces ten zostanie w jakikolwiek sposób zaburzony, menadżerowie będą mieli wielkie trudności z podejmowaniem nie tylko kluczowych decyzji, ale decyzji w ogóle. Decyzje taktyczne i operacyjne wymagają natychmiastowej reakcji i podjęcia odpowiednich kroków nie tylko przez najwyższe kierownictwo, ale także podwładnych. System przekazywania informacji powinien działać sprawnie nie tylko wewnątrz organizacji, ale także w jej otoczeniu zewnętrznym.

Bibliografia

  • Kwieciński M., Wywiad gospodarczy w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa- Kraków 1999 rok
  • Borowiecki R., Kwieciński M., Zarządzanie zasobami informacyjnymi w przedsiębiorstwie. Ku- przedsiębiorstwu przyszłości, Wydawnictwo Naukowo- techniczne, Warszawa 2001 rok
  • Borowiecki R., Kwieciński M., Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Pozyskanie, wykorzystanie i ochrona (wybrane problemy teorii i praktyki), Kantor Wydawniczy Zakamycze, Zakamycze 2003 rok.
  • Woźniak K., System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005

Autor: Justyna Kubuszek