Decyzje taktyczne

Z Encyklopedia Zarządzania

Decyzje taktyczne - rodzaj decyzji wdrażanych w strategię funkcjonowania przedsiębiorstwa, pozwalający na zapewnienie, rozwój oraz utrzymanie zróżnicowanych zasobów, stanowiących podstawę do sukcesywnego zrealizowania celów, będących wynikiem działań strategicznych przedsiębiorstwa. Decyzje taktyczne, między innymi poprzez dostosowanie struktury organizacyjnej w obrębie przedsiębiorstwa, doskonalenie realizowanych procesów, bądź pozyskiwanie niezbędnych zasobów, pozwalają na dążenie do zrealizowania swoich założeń, będących wynikiem ogólnie przyjętej strategii przedsiębiorstwa.

TL;DR

Decyzje taktyczne są decyzjami podejmowanymi w celu realizacji poszczególnych celów przedsiębiorstwa i są wynikiem decyzji strategicznych. Proces podejmowania decyzji taktycznych obejmuje określenie celów, wybór opcji, ocenę i wybór najlepszej metody wdrożenia, oraz finalne wdrożenie i monitorowanie decyzji. Decyzje taktyczne mają charakter wewnętrzny i skupiają się na organizacji i udoskonalaniu procesów w przedsiębiorstwie. Mają na celu zapewnienie płynności w realizacji celów, zarządzanie zasobami i zwiększenie produktywności przedsiębiorstwa. Dotyczą różnych obszarów, takich jak zarządzanie, przepływ informacji, odpowiedzialność działów, zasoby ludzkie, finanse i inne narzędzia przedsiębiorstwa.

Miejsce decyzji taktycznych w klasyfikacji podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie

Klasyfikacja decyzji taktycznych związana jest z ich umiejscowieniem w ramach kryterium ważności decyzji podejmowanych oraz realizowanych w przedsiębiorstwie (J. Piwowarczyk 2008, s. 42). W obszarze kryterium ważności należy wyróżnić (A. Miler-Zawodniak, M. Zawodniak 2012, s. 163):

 • decyzje strategiczne, ukierunkowane na wyznaczenie fundamentalnych kierunków funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz jego celów,
 • decyzje taktyczne, odnoszące się do zapewnienia realizacji poszczególnych oraz fragmentarycznych celów, stanowiących wynik decyzji strategicznych,
 • decyzje operacyjne, związane z zapewnieniem ciągłości oraz sukcesywności w realizowaniu decyzji strategicznych i taktycznych z jednoczesną eliminacją powstałych obszarów problemowych.

Decyzje taktyczne stanowią więc centralny element w ogólnym podziale decyzji związanych z przedsiębiorstwem, będąc wynikiem ogólnie przyjętych decyzji o charakterze strategicznym.

Elementy procesu podejmowania decyzji taktycznych

Wskazanie niezbędnych do realizacji decyzji o charakterze taktycznym, związane jest z uprzednim zdefiniowaniem strategicznych celów przedsiębiorstwa. Całościowo, podjęcie kluczowych decyzji taktycznych jest związane z uporządkowanymi etapami obejmującymi (S. Bartosewicz 2012, s. 69-70):

 1. Określenie celowości wdrożenia decyzji taktycznych, powstałych na skutek zdefiniowania ogólnych potrzeb przedsiębiorstwa,
 2. Wyselekcjonowanie informacji, pozwalających na określenie czynników ograniczających niniejsze decyzjie, a także wskazanie obszarów których będą dotyczyć,
 3. Zapoznanie się z wyselekcjonowanymi opcjami, pozwalającymi na wyznaczenie metod wdrażania decyzji taktycznych,
 4. Ocenienie wyselekcjonowanych decyzji oraz ostateczny wybór, związany z wyborem najtrafniejszej metody wdrożenia i zakresu funkcjonowania decyzji taktycznych na skutek oceny zróżnicowanych czynników pozwalających na wdrożenie, bądź jego ograniczenie,
 5. Zdefiniowanie warunków ekstremalnych ograniczających sukcesywność funkcjonowania modelu decyzji taktycznych,
 6. Uwzględnienie czynników zmiennych warunkujących powodzenie realizowanych decyzji oraz określenie metod działania w niestandardowych warunkach,
 7. Finalne wdrożenie decyzji taktycznych w strukturę działalności przedsiębiorstwa, a także podjęcie działań pozwalających na stałe monitorowanie, rozwój oraz ocenę wdrożonych rozwiązań.

Charakterystyka decyzji taktycznych

Do głównych cech decyzji taktycznych należy zaliczyć (S. Bartosewicz 2012, s. 64; K. Kincewicz 2016, s. 128):

 1. Decyzje taktyczne dotyczą okresu czasowego do roku trwania ich realizacji.
 2. Podejmowane głównie przez kierownictwo szczebla średniego.
 3. Działalność decyzji jest ukierunkowana na wewnętrzną organizację oraz udoskonalenia procesów wewnętrznych przedsiębiorstwa.
 4. Stanowią logiczny wynik decyzji strategicznych.
 5. Zakres funkcjonowania zorientowany jest na prawidłową eksploatację zasobów oraz uporządkowanie organizacyjne.
 6. Charakteryzują się prawidłową sposobnością realizacji strategii z uwzględnieniem ograniczeń czasowych.
 7. Związane są z zależnościami z zakresu czynników społecznych oraz ekonomicznych.
 8. Stanowią reakcję na zmiany problematyki strategicznej.
 9. Niepowodzenia powstałe w wyniku realizowanych decyzji taktycznych, jednocześnie decydują o niepowodzeniach funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Cele decyzji taktycznych

Do najważniejszych celów osiąganych poprzez podejmowanie oraz wdrażanie decyzji taktycznych należy zaliczyć (S. Bartosewicz 2012, s.63-64):

 • zapewnienie płynności w realizacji celów przedsiębiorstwa,
 • pozyskiwanie zróżnicowanych zasobów o charakterze materialnym, finansowym, bądź zasobów ludzkich, niezbędnych do funkcjonowania przedsiębiorstwa,
 • zarządzanie pozyskanymi, bądź posiadanymi zasobami o zróżnicowanym charakterze, a także zapewnienie działań organizacyjnych oraz rozwojowych w celu ich udoskonalania,
 • udoskonalenie przepływów informacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwem, a wskazanym otoczeniem,
 • dążenie do zminimalizowania oraz rozwiązania powstałych konfliktów, wynikających z rozbieżności strategii oraz jej realizacji,
 • zwiększenie ogólnego poziomu produktywności przedsiębiorstwa.

Obszary funkcjonowania decyzji taktycznych

Decyzje taktyczne związane są szeroko pojętą strukturą funkcjonowania przedsiębiorstwa, jednak głównie odnoszą się do (P. Lenik i in. 2018, s. 239):

 • problematyki zarządzania,
 • struktur przepływu informacji,
 • poziomu odpowiedzialności w poszczególnych działach,
 • zabezpieczenia zasobów ludzkich,
 • zabezpieczenia zasobów finansowych,
 • zabezpieczenia pozostałych, zróżnicowanych podmiotów oraz narzędzi w obrebie przedsiębiorstwa.


Decyzje taktyczneartykuły polecane
Strategia personalnaFunkcje planowania strategicznegoBiznes planSystem informacji strategicznejImplementacja strategiiStrategia biznesowaControlling personalnyPlanowanie strategicznePlan

Bibliografia

 • Bartosewicz S. (2012), System podejmowania decyzji we współczesnym przedsiębiorstwie, Zarządzanie i Edukacja, Dwumiesięcznik Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, nr 84
 • Holska A. (2016), Teorie podejmowania decyzji. Zarządzanie, organizacje i organizowanie - przegląd perspektyw teoretycznych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
 • Kalbarczyk-Guzek E., Jóźwiak A. (2018), Decyzje taktyczne firm w zakresie ustalania warunków dystrybucji towarów, Systemy Logistyczne Wojsk, nr 49
 • Klincewicz K. (red.) (2016), Zarządzanie, organizacje i organizowanie. Przegląd perspektyw teoretycznych, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
 • Kłak D., Gemra S. (2015), Decyzyjność kapitału ludzkiego organizacji a funkcjonowanie przedsiębiorstwa komunikacyjnego w świetle badań własnych, Przegląd Komunikacyjny, nr 5
 • Lenik P. (red.) (2018), Zarządzanie organizacjami, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie, Krosno
 • Miler-Zawodniak A., Zawodniak M. (2012), Proces podejmowania decyzji w teorii zarządzania, Obronność - Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej, nr 3
 • Piwowarczyk J. (2008), Decyzje w sferze personalnej przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 784


Autor: Szymon Uchto