Strategia biznesowa

Z Encyklopedia Zarządzania
Strategia biznesowa
Polecane artykuły

Strategia biznesowa inaczej strategia konkurencyjna. Definiuje i określa sposoby, według których postępuje przedsiębiorstwo podczas realizacji postawionych w ramach sektora celów, przez wskazanie różnic i przewag konkurencyjnych. Strategia to polityka przedsiębiorstwa, w której zawarte są między innymi działania ukierunkowane na wyznaczanie celów i na wykorzystanie w jak najbardziej optymalny sposób dostępnych zasobów potrzebnych do ich realizacji. Istotne jest, aby przy formułowaniu owych celów koncentrować się na utrzymaniu równowagi względem wszystkich zmian, które zachodzą w otoczeniu (W. Chojnacki, P. Mielcarek 2017, s. 61). Określenie strategii jest odzwierciedleniem misji i wizji rozwoju firmy. Polega na określeniu celów strategicznych i sposobów ich osiągnięcia. Strategia nakreśla zadania przedsiębiorstwa, wpływa na dobór odpowiedniej technologii i pracowników niezbędnych do wykonywania zadań (H. Kawalla, E. Popławska 2005, s. 57). Dokonanie podziału strategii możliwe jest między innymi ze względu na kryterium hierarchii organizacyjnej i charakteru prowadzonej działalności. Wyróżnia się cztery typy strategii (Gołębiowski 2011, s. 18):

 • przedsiębiorstwa (corporate strategies, grand strategies),
 • dziedzin działalności w tym rodzajów biznesu i jednostek strategicznych (business strategies)
 • poszczególnych funkcji przedsiębiorstwa, które nazywamy strategiami funkcjonalnymi (functional strategies)
 • odnoszących się do poszczególnych geograficznych rynków działania.

Tworzenie strategii biznesowej jest złożonym i często skomplikowanym, długotrwałym procesem. Posiada decydujący wpływ na możliwość realizacji przyjętych przez przedsiębiorstwo założonych celów i podążania obraną ścieżką rozwoju. Proces formułowania strategii zawiera wiele aspektów i obszarów zarządzania:

 • finansowego (finansowe możliwości działalności organizacyjnej),
 • technicznego (koordynacja istniejących już technologii oraz nowych rozwiązań technicznych),
 • organizacyjnego (zapewnienie zasobów ludzkich i ich rozwoju),
 • kulturowego (tworzenie wartości, norm, postaw i poglądów).

Przewaga konkurencyjna

Strategia konkurencyjna (biznesowa) w dużej mierze wskazuje na przewagę konkurencyjną, jaką przedsiębiorstwo posiada w stosunku do innych, znajdujących się w jego otoczeniu rynkowym. Elementami składającymi się na podsystemy konkurencyjności przedsiębiorstwasą (W. Chojnacki, P. Mielcarek 2017, s. 61):

 • potencjał konkurencyjności obejmujący zasoby materialne i niematerialne przedsiębiorstwa wymagane do funkcjonowania na rynku,
 • przewaga konkurencyjna w postaci efektu wykorzystania potencjału konkurencyjności umożliwiająca efektywne kształtowanie atrakcyjnej oferty rynkowej i tworzenie instrumentów konkurowania,
 • instrumenty konkurowania w postaci środków kreowanych przez przedsiębiorstwo, które ułatwiają pozyskanie kontrahentów dla realizacji oferty,
 • pozycja konkurencyjna jako wynik osiągnięty w ramach rywalizacji w danym sektorze, rozpatrywany w kontekście rezultatów osiąganych przez pozostałych konkurentów.

Cele strategiczne

Strategię można zdefiniować jako ogólny program ustalania i realizowania celów. Wszystkie czynności wykonywane przez pracowników i komórki organizacyjne przedsiębiorstwa powinny być ukierunkowane na realizację precyzyjnie sformułowanych celów (F. Żurakowski 2010, s. 56). Cele strategiczne stanowią główne kierunki działania firmy. Skoncentrowane są na problemach, których rozwiązanie jest czasochłonne i wymaga większego nakładu zasobów. Niekiedy rozwiązanie problemu wymaga nawet kilkuletniego lub kilkunastoletniego działania (H. Kawalla, E. Popławska 2005, s. 57).

Planowanie strategiczne

Pojęcie strategii biznesowej związane jest z planowaniem strategicznym obejmującym problemy wymagające dłuższego czasu ich rozwiązania. Skutki działalności podjętej na etapie procesu planowania strategicznego mają charakter trwały i nie są łatwe do odwrócenia. Planowanie strategiczne dotyczy zmian w funkcjonowaniu jednostki gospodarczej, a także jej wielkości i struktury. Ten rodzaj planowanie umożliwia firmie prowadzenie działań, które wyprzedzają zmiany sytuacji występującej na rynku (S. Dębski, D. Dębski 1994, s. 148).

Bibliografia

Autor: Magdalena Kwinta