Cele strategiczne

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj
Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.

Wstęp

Cele rozumiane są potocznie jako to, co chcielibyśmy osiągnąć w przyszłości, możemy więc określać je również jako powzięte zamierzenia. Nadają one, oraz określają, sens istnienia każdej jednostki, systemu etc. Odnosząc tę definicję konkretnie do przedsiębiorstw, cele możemy określić, jako planowane przedsięwzięcia, będące wynikiem skonkretyzowanych potrzeb danej organizacji, a także jej otoczenia. Główną zasadą determinowania celów, jest ich jasne i przejrzyste określanie, tak aby nie pozostawiały wątpliwości co do zgodności z misją przedsiębiorstwa. Powinny być ponadto ściśle sformułowane, mierzalne, ambitne, realistyczne i określone w czasie (zasada SMART)


Cele strategiczne w hierarchii

Cele podlegają hierarchizacji i są określane na trzech następujących poziomach:

  • strategiczny
  • taktyczny
  • operacyjny


Spośród powyżej wymienionych etapów, etap strategiczny jest pierwszy i najważniejszy w hierarchii. Ustalane na nim cele strategiczne, są liczbowo nieliczne oraz bardzo ogólne, dotyczą więc najczęściej globalnej polityki przedsiębiorstwa, która z kolei wynika ściśle z jego misji. Można w związku z tym stwierdzić, że właściwe i staranne określenie wizji, którą będzie realizowała organizacja jest kluczowe dla sformułowania prawidłowo celów strategicznych. Warto także zauważyć, że ze względu na bardzo dużą rozpiętość działania i długofalowość, cele strategiczne podlegają najbardziej elastycznym ramom czasowym w hierarchii.


Wyznaczanie celów strategicznych

Cele strategiczne określa się, jak było już wspomniane, głównie biorąc pod uwagę wizję którą realizować zamierza przedsiębiorstwo. Jest to najważniejsze kryterium, nie należy jednak zapominać o uwzględnieniu innych czynników, takich jak analiza makrootoczenia organizacji, jej konkurencji, wewnętrznej sytuacji w momencie ich formułowania, czy też wreszcie potrzeb otoczenia. Co ważne, cele te, nie mogą być ze sobą w żaden sposób sprzeczne.


W każdej większej organizacji za wyznaczanie celów odpowiadają menedżerowie, będący na odpowiednim szczeblu do podjęcia takich decyzji. W przypadku celów strategicznych, są to najczęściej odpowiedzialni za powołanie danej organizacji kolejno zarząd oraz menedżerowie najwyższego szczebla.


Rola celów strategicznych

Dobrze sformułowane cele strategiczne stają się podstawą do opracowania w następnej kolejności planów strategicznych. Plany strategiczne z kolei mają za zadanie, poprzez ustalenie priorytetów działań i podjęcie szeregu decyzji na różnych poziomach, umożliwienie zrealizowania założonych wcześniej celów strategicznych. Te z kolei pozwolą później na opracowanie, przez menedżerów najwyższego i średniego szczebla, celów taktycznych. Taka klasyfikacja celów przedstawiana jest pod postacią drzewa celów (lub inaczej klasyfikatora celów). W świetle przytoczonej roli celów strategicznych warto zauważyć, że w wypadku nieprawidłowego ich określenia, wszystkie pomniejsze cele również będą błędne, co może zaważyć negatywnie na wszystkich planach przedsiębiorstwa.Bibliografia

  • Stabryła A., Zarządzanie Strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa-Kraków 2000, s. 41-44
  • Duraj J., Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2004, str. 51-58
  • Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, pod red. J. Lichtarskiego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 1997, str. 51-53
  • Griffin R. W. "Podstawy Zarządzania Organizacjami", PWN, Warszawa, 1998, s. 199-207

Autor: Natalia Nowak

Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.