Zasady planowania

Z Encyklopedia Zarządzania

Planowanie jest to proces, który polega na świadomym ustaleniu kierunków działania a także podejmowaniu decyzji, które są oparte na celach faktach i przemyślanych ocenach.Obejmuje ono definiowanie celów organizacji, określenie strategi ich osiągania oraz opracowanie hierarchii planów, które mogą posłużyć do koordynacji działań.Istotę planowania można wyjaśnić wskazując cztery podstawowe zasady.

Zasady planowania

 • Celowość. Każdy plan jest formułowany w taki sposób żeby sprawnie zrealizować cel.Plany dają nam możliwość przewidzieć jakie działania zaprowadzą nas do zamierzonego celu, które nas od niego oddalą a, które są dla nas po prostu nieistotne.Przykładem może być postawienie sobie celu osiągnięcia dochodów na określonym poziomie w danym przedsiębiorstwie.W momencie liczenia dochodów będziemy w stanie stwierdzić czy nasz cel został osiągnięty.(A.Chrostowski i in.2006, s. 179)
 • Prymat planowania. Planowanie to podstawa wszystkich funkcji zarządzania.Bez niego nie można w odpowiedni sposób organizować, zarządzać i kontrolować.Bardzo istotne jest planowanie dla kontroli.Można śmiało stwierdzić kontrolowanie nie istnieje bez planowania.Menadżerowie nie mogą kontrolować działań, które nie zostały zaplanowane, gdyż kontrola polega na korygowaniu odchyleń od planu.(A.Chrostowski i in.2006, s. 180)
 • Kompletność. Ważne jest, aby planowanie było na każdym szczeblu zarządzania, ponieważ wtedy staje się użyteczne w osiąganiu celów.Plany tworzone na poszczególnych szczeblach decyzyjnych w organizacji powinny być zintegrowane, by przyczyniły się do podjęcia trafnych decyzji i kontroli ich realizacji.(A.Chrostowski i in.2000, s. 180)
 • Skuteczność we wdrożeniu. Plan jest skuteczny w momencie, gdy zostaje osiągnięty cel przy minimum niepożądanych konsekwencji oraz kiedy wyniki przewyższają nakłady.Ważne jest żeby nie planować na zbyt długi okres, ponieważ znajduje się on poza naszą kontrolą.Warto też dostosować okresy planistyczne do rodzaju działalności jaką się prowadzi.(A.Chrostowski i in.2006, s. 180)

Pozostałe zasady planowania

 • Ścisłość. Ścisłość oznacza, że planowanie powinno być precyzyjne i dokładne. Plan musi być jasny i zrozumiały dla wszystkich zainteresowanych stron. Brak ścisłości może prowadzić do nieporozumień, błędów interpretacyjnych i trudności w realizacji planu.
 • Elastyczność. Elastyczność oznacza, że planowanie powinno uwzględniać zmienne warunki i możliwość dostosowania się do nich. Plan powinien być wystarczająco elastyczny, aby można było reagować na zmiany i nieprzewidziane sytuacje. Brak elastyczności może prowadzić do sztywności i utraty efektywności planu.
 • Szczegółowość. Szczegółowość oznacza, że planowanie powinno uwzględniać wszystkie istotne szczegóły i aspekty. Plan powinien być kompleksowy i zawierać konkretne informacje dotyczące działań, zasobów, terminów itp. Brak szczegółowości może prowadzić do niejasności i trudności w realizacji planu.
 • Modelowanie. Modelowanie to zasada, która sugeruje, że planowanie powinno być oparte na modelach i analizach. Modele mogą pomóc w prognozowaniu i symulowaniu różnych scenariuszy, co pozwala dokonywać lepszych decyzji. Modelowanie może również pomóc w identyfikowaniu zależności i oddziaływań między różnymi elementami planu.
 • Prognozowanie. Prognozowanie to zasada, która podkreśla znaczenie przewidywania przyszłych trendów i zdarzeń. Przy planowaniu ważne jest uwzględnienie przyszłych zmian i dostosowanie planu do nich. Prognozowanie pozwala uniknąć niespodzianek i lepiej przygotować się na ewentualne wyzwania.
 • Optymalność. Optymalność oznacza, że planowanie powinno dążyć do osiągnięcia jak największej efektywności i korzyści. Plan powinien być starannie przemyślany i zoptymalizowany pod kątem wykorzystania zasobów i osiągnięcia celu w najlepszy możliwy sposób. Brak optymalności może prowadzić do marnotrawstwa zasobów i niskiej efektywności.
 • Alokacja. Alokacja to zasada, która dotyczy rozdzielenia zasobów w sposób efektywny i zgodny z planem. Planowanie powinno uwzględniać dostępność i wykorzystanie różnych zasobów, takich jak finanse, kadra, materiały itp. Odpowiednia alokacja zasobów jest niezbędna do zrealizowania planu.
 • Bilansowanie. Bilansowanie oznacza uwzględnienie równowagi między różnymi elementami planu. Plan powinien być zbalansowany pod względem czasu, zasobów, kosztów itp. Brak bilansu może prowadzić do nadmiernego obciążenia niektórych elementów planu i nierównowagi w jego realizacji.
 • Etapowanie. Etapowanie to zasada, która sugeruje podział planu na konkretne etapy lub fazy. Etapy umożliwiają lepszą kontrolę postępów, monitorowanie osiągnięć i wprowadzanie korekt w trakcie realizacji planu. Etapowanie może również ułatwić koordynację działań i zwiększyć przejrzystość procesu planowania.
 • Wykonalność i ryzyko. Wykonalność i ryzyko to zasady, które dotyczą oceny możliwości realizacji planu i identyfikacji potencjalnych zagrożeń. Plan powinien być realistyczny i uwzględniać ograniczenia i ryzyka związane z jego realizacją. Ocena wykonalności i ryzyka pozwala na odpowiednie przygotowanie się i minimalizowanie niekorzystnych skutków.
 • Wariantowanie. Wariantowanie oznacza uwzględnienie różnych scenariuszy i możliwości w planie. Planowanie powinno uwzględniać alternatywne opcje i strategie, które mogą być stosowane w różnych sytuacjach. Wariantowanie pozwala na elastyczne reagowanie na zmienne warunki i lepsze dostosowanie się do zmian.
 • Koordynacja. Koordynacja to zasada, która podkreśla znaczenie współpracy i harmonijnego działania różnych elementów planu. Planowanie powinno uwzględniać koordynację działań między różnymi osobami, działami i zespołami. Brak koordynacji może prowadzić do konfliktów, opóźnień i niespójności w realizacji planu.

Takie są podstawowe i pozostałe zasady planowania, które są ważne dla skutecznego i efektywnego zarządzania. Przestrzeganie tych zasad pozwala na lepszą organizację i osiągnięcie zamierzonych celów.

Rzetelność i uczciwość

Dokładność, rzetelność i wiarygodność informacji

Dokładność, rzetelność i wiarygodność informacji są kluczowymi zasadami planowania. Wszelkie decyzje podejmowane w procesie planowania opierają się na danych i informacjach, dlatego niezwykle istotne jest, aby te informacje były dokładne, rzetelne i wiarygodne.

Aby zagwarantować dokładność informacji, konieczne jest przeprowadzenie odpowiednich badań i analiz, które dostarczą niezbędne dane do procesu planowania. Ważne jest również, aby informacje były aktualne, uwzględniając wszelkie zmiany i nowe trendy w otoczeniu organizacji.

Rzetelność informacji oznacza, że są one oparte na sprawdzonych źródłach i dostępnych faktach. Nie powinny być one wynikiem domysłów czy przypuszczeń. W przypadku, gdy informacje są niepełne lub niepewne, konieczne jest podjęcie dodatkowych działań w celu ich zweryfikowania.

Wiarygodność informacji jest kluczowa, aby zapewnić zaufanie zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym interesariuszom. Informacje powinny być prezentowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, unikając manipulacji czy ukrywania pewnych faktów. Dzięki temu, osoby korzystające z tych informacji będą miały pewność, że są one wiarygodne i rzetelne.

Uczciwość w podejmowaniu decyzji

Uczciwość w podejmowaniu decyzji jest niezwykle istotna w procesie planowania. Oznacza to, że decyzje powinny być oparte na obiektywnych kryteriach i uwzględniać interesy wszystkich zaangażowanych stron.

Uczciwość wymaga również uwzględnienia etycznych aspektów decyzji. Decydenci powinni brać pod uwagę wartości moralne i społeczne, aby zapewnić, że ich decyzje nie będą szkodzić innym lub społeczności.

Podejmowanie uczciwych decyzji oznacza również, że wszyscy interesariusze mają równe szanse wyrażenia swoich opinii i uwag. Ważne jest, aby zapewnić otwartą i transparentną komunikację, aby wszyscy mieli możliwość przedstawienia swoich argumentów i przekonujących faktów.

Decyzje podejmowane w sposób uczciwy powinny również być oparte na obiektywnych kryteriach i analizie. Nie powinny być one wynikiem uprzedzeń czy preferencji osobistych. Ważne jest, aby decyzje były podejmowane na podstawie solidnych danych i informacji.

Konsultacja i zaangażowanie interesariuszy

Właściwe uwzględnienie opinii i uwag różnych grup interesariuszy

Konsultacja i zaangażowanie interesariuszy są kluczowymi zasadami planowania. Wszystkie grupy interesariuszy powinny mieć możliwość wyrażenia swoich opinii i uwag dotyczących planu.

Właściwe uwzględnienie opinii różnych grup interesariuszy oznacza, że wszystkie głosy powinny być wysłuchane i wzięte pod uwagę. Niezależnie od tego, czy są to pracownicy, klienci, dostawcy czy społeczność lokalna, każda grupa ma swoje unikalne spojrzenie i wartości, które mogą mieć wpływ na planowanie.

Konsultacja interesariuszy powinna odbywać się na różnych etapach planowania, aby umożliwić im udział w procesie decyzyjnym. Ważne jest, aby zapewnić odpowiednią ilość czasu i zasobów na przeprowadzenie konsultacji, aby interesariusze mieli możliwość zapoznania się z planem i zgłoszenia swoich uwag.

Zwiększenie zaangażowania w realizację planu

Zaangażowanie interesariuszy jest kluczowe dla skutecznego wdrożenia planu. Każda grupa interesariuszy powinna mieć określone zadania i odpowiedzialności w ramach realizacji planu.

Zwiększenie zaangażowania można osiągnąć poprzez zapewnienie odpowiednich mechanizmów komunikacji i współpracy. Ważne jest, aby interesariusze mieli dostęp do informacji na temat postępów w realizacji planu oraz możliwość współpracy i wymiany informacji.

Motywowanie interesariuszy do zaangażowania się w realizację planu można osiągnąć poprzez odpowiednie zachęty i nagrody. Dobre rezultaty powinny być doceniane i wynagradzane, aby zmotywować interesariuszy do kontynuowania pracy.

Monitorowanie i kontrola

Śledzenie postępów i identyfikacja odchyleń

Monitorowanie postępów i identyfikacja odchyleń są kluczowymi elementami skutecznego planowania. Śledzenie postępów pozwala na monitorowanie, czy plan jest realizowany zgodnie z założeniami i terminami.

Identyfikacja odchyleń polega na rozpoznawaniu wszelkich niezgodności lub nieprawidłowości w realizacji planu. W przypadku wykrycia odchyleń, konieczne jest podjęcie odpowiednich działań korygujących, aby przywrócić plan na właściwą ścieżkę.

Monitorowanie postępów i identyfikacja odchyleń mogą być realizowane poprzez różne metody i narzędzia, takie jak raporty, spotkania kontrolne czy analiza danych. Ważne jest, aby te działania były regularne i systematyczne, aby możliwe było szybkie reagowanie na wszelkie nieprawidłowości.

Działania korygujące w celu przywrócenia planu na właściwą ścieżkę

W przypadku wykrycia odchyleń od planu, konieczne jest podjęcie działań korygujących w celu przywrócenia go na właściwą ścieżkę. Działania korygujące mogą obejmować zmianę strategii, reorganizację zasobów lub dostosowanie celów i harmonogramu.

Ważne jest, aby działania korygujące były podejmowane szybko i skutecznie. Im wcześniej zostaną podjęte, tym łatwiej będzie przywrócić plan na właściwą ścieżkę i uniknąć większych komplikacji.

Działania korygujące powinny być oparte na analizie przyczyn odchyleń. W ten sposób można zidentyfikować główne przyczyny problemów i skupić się na ich rozwiązaniu. Ważne jest również, aby te działania były odpowiednio skoordynowane i monitorowane, aby upewnić się, że przynoszą oczekiwane rezultaty.

Ciągłe doskonalenie

Analiza i ocena planów

Ciągłe doskonalenie jest kluczowym aspektem skutecznego zarządzania i planowania. Aby osiągnąć sukces, niezbędne jest systematyczne monitorowanie i ocena planów. Analiza planów pozwala zidentyfikować ich mocne strony, słabości oraz możliwości wprowadzenia ulepszeń.

Ważnym krokiem w analizie planów jest porównanie ich wyników z wcześniej ustalonymi celami. Warto zadać sobie pytania, czy cele zostały osiągnięte, jakie były przeszkody oraz jakie działania należy podjąć, aby osiągnąć jeszcze lepsze rezultaty. Analiza powinna obejmować zarówno aspekty operacyjne, jak i strategiczne, aby zapewnić pełen obraz sytuacji.

Ocena planów powinna uwzględniać również opinie i sugestie wszystkich zainteresowanych stron. Współpraca i dialog między różnymi grupami jest kluczowa dla skutecznego doskonalenia planów. Warto korzystać z różnych narzędzi i technik, takich jak analiza SWOT, benchmarking czy analiza kosztów i korzyści, aby uzyskać kompleksową ocenę planów.

Wprowadzenie niezbędnych zmian i ulepszeń

Analiza i ocena planów to tylko początek procesu ciągłego doskonalenia. Istotne jest również skuteczne wprowadzanie niezbędnych zmian i ulepszeń. Wdrożenie nowych strategii i działań wymaga odpowiedniego zarządzania zmianą.

Wprowadzanie zmian powinno być dokładnie zaplanowane i przemyślane. Warto uwzględnić wszystkie aspekty, takie jak zasoby, harmonogram, koszty i ryzyko. Dobre zarządzanie zmianą obejmuje również skuteczne komunikowanie celów i oczekiwań związanych z planem, aby zaangażować zespoły i zminimalizować opór.

Wprowadzanie zmian to również doskonała okazja do wykorzystania innowacyjności. Wprowadzanie nowych pomysłów i rozwiązań może przynieść dodatkowe korzyści i przewagę konkurencyjną. Ważne jest, aby zachęcać pracowników do myślenia innowacyjnie i wspierać ich inicjatywy.

Ciągłe doskonalenie nie kończy się po wprowadzeniu zmian. Ważne jest monitorowanie skuteczności wprowadzonych ulepszeń i dostosowywanie działań w razie potrzeby. Planowanie nie jest jednorazowym procesem, lecz ciągłym cyklem, który wymaga elastyczności i gotowości do adaptacji.

Komunikacja

Efektywne przekazywanie celów, strategii i oczekiwań związanych z planem

Komunikacja jest kluczowym elementem zarządzania i planowania. Efektywne przekazywanie celów, strategii i oczekiwań związanych z planem jest niezbędne dla zapewnienia zrozumienia i zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron.

Ważne jest, aby przekazywanie informacji było jasne, spójne i dostosowane do odbiorców. Należy wykorzystać różne kanały komunikacji, takie jak spotkania, prezentacje, raporty czy intranet, aby dotrzeć do wszystkich zainteresowanych stron. Komunikacja powinna być dwukierunkowa, umożliwiając wymianę informacji i feedbacku.

Komunikacja powinna być również odpowiednio dostosowana do różnych grup odbiorców. W przypadku pracowników operacyjnych istotne jest przekazanie im informacji dotyczących celów i strategii, które mają wpływ na ich codzienną pracę. Natomiast w przypadku kadry zarządzającej ważne jest przekazanie informacji dotyczących planów strategicznych i celów długoterminowych.

Współpraca i zrozumienie między różnymi grupami

Współpraca i zrozumienie między różnymi grupami są kluczowe dla skutecznego planowania. Współpraca pozwala na wykorzystanie różnorodnych perspektyw i doświadczeń, co może prowadzić do lepszych rozwiązań. Warto tworzyć zespoły projektowe, w których uczestniczą przedstawiciele różnych działów i poziomów organizacji.

Współpraca wymaga również zrozumienia i szacunku dla różnych perspektyw i interesów. Ważne jest, aby słuchać i uwzględniać opinie wszystkich zainteresowanych stron. Tylko w ten sposób można osiągnąć konsensus i zaangażowanie w realizację planów.

Zrozumienie między różnymi grupami jest również istotne w kontekście kultury organizacyjnej. Warto tworzyć atmosferę zaufania i otwartości, w której każdy czuje się wolny do dzielenia się swoimi pomysłami i obawami. Liderzy organizacji powinni być wzorem w zakresie współpracy i zrozumienia, dbając o to, aby różnice były traktowane jako siła, a nie jako przeszkoda.

Dodatkowe aspekty planowania

Długoterminowe myślenie i perspektywa strategiczna

Długoterminowe myślenie i perspektywa strategiczna są nieodłącznymi elementami skutecznego planowania. Planowanie powinno uwzględniać nie tylko bieżące cele i potrzeby, ale także perspektywę długoterminową i zmiany, które mogą wystąpić w przyszłości.

Długoterminowe myślenie obejmuje analizę trendów rynkowych, zmian technologicznych i innych czynników zewnętrznych, które mogą mieć wpływ na działalność organizacji. Pozwala to na lepsze przygotowanie i reagowanie na zmieniające się warunki.

Perspektywa strategiczna polega na określeniu celów i strategii organizacji na dłuższy okres czasu. Warto ustalić misję i wizję organizacji, które będą stanowiły fundament dla działań. Planowanie strategiczne pozwala na skoncentrowanie się na najważniejszych obszarach działalności i podejmowanie decyzji zgodnie z długoterminowymi celami.

Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem jest istotnym aspektem planowania. Wszelkie działania podejmowane w ramach planu wiążą się z pewnym stopniem ryzyka. Ważne jest, aby identyfikować, oceniać i zarządzać ryzykiem w sposób odpowiedni.

Ważnym etapem zarządzania ryzykiem jest identyfikacja potencjalnych zagrożeń i szans. Należy uwzględnić zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne czynniki ryzyka. Analiza SWOT może być przydatnym narzędziem w tym procesie.

Po zidentyfikowaniu ryzyka konieczne jest ocenienie ich wpływu i prawdopodobieństwa wystąpienia. Na podstawie tej oceny można opracować strategie zarządzania ryzykiem, takie jak unikanie, minimalizowanie, przenoszenie czy zaakceptowanie ryzyka. Ważne jest również monitorowanie ryzyka i dostosowywanie działań w razie potrzeby.

Aspekty zrównoważonego rozwoju

Planowanie powinno uwzględniać również aspekty zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój polega na równoczesnym uwzględnieniu aspektów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych.

W kontekście planowania, należy uwzględnić zarówno krótkoterminowe, jak i długoterminowe konsekwencje działań. Planowanie powinno uwzględniać zarówno zyski ekonomiczne, jak i wpływ na pracowników, społeczność lokalną i środowisko naturalne.

Wprowadzanie zrównoważonego rozwoju wymaga podejścia holistycznego i uwzględnienia wszystkich interesariuszy. Ważne jest, aby organizacje działały w sposób etyczny i odpowiedzialny, biorąc pod uwagę zarówno krótkoterminowe cele, jak i długoterminowe konsekwencje.

Innowacyjność

Innowacyjność jest istotnym aspektem planowania. Wprowadzanie nowych pomysłów i rozwiązań może przynieść konkurencyjną przewagę i przyczynić się do sukcesu organizacji.

Warto tworzyć atmosferę sprzyjającą innowacyjności, w której pracownicy są zachęcani do dzielenia się swoimi pomysłami i eksperymentowania. Ważne jest, aby organizacja była otwarta na nowe idee i umożliwiała rozwijanie kreatywności pracowników.

Planowanie powinno uwzględniać również procesy innowacyjne, takie jak badania i rozwój, w celu opracowania nowych produktów, usług i procesów. Organizacje powinny być gotowe do adaptacji i zmiany, aby sprostać nowym wyzwaniom i możliwościom.

Współpraca i koordynacja

Współpraca i koordynacja są kluczowe dla skutecznego planowania. Planowanie powinno uwzględniać perspektywę organizacyjną i działać jako punkt wyjścia dla różnych działań i inicjatyw.

Warto tworzyć zespoły projektowe, w których uczestniczą przedstawiciele różnych działów i poziomów organizacji. Współpraca między różnymi grupami pozwala na wykorzystanie różnorodnych perspektyw i kompetencji, co może prowadzić do lepszych wyników.

Koordynacja jest również istotna dla skutecznego planowania. Ważne jest, aby wszystkie działania były zsynchronizowane i zgodne z ustalonymi celami i strategią. Koordynacja pozwala uniknąć konfliktów i zapewnia spójność w działaniu.


Zasady planowaniaartykuły polecane
PlanCele strategiczneKoncepcje controllinguMisja i wizjaPlanowanie operacyjneRachunkowość zarządczaPrognozowanie przychodów i kosztówGospodarka planowaPlanowanieCzynniki stresogenne

Bibliografia

 • Chrostowski A. (red.) (2006), Zarządzanie - teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Woźniak K. (2005), System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków
 • Wytrążek W. (2011), Podstawowe pojęcia teorii organizacji i zarządzania w instytucjach publicznych, Katedra Administracyjnego Prawa Gospodarczego KUL, Lublin


Autor: Krzysztof Woźniak, Klaudia Szczygieł