Zasady planowania

Z Encyklopedia Zarządzania
Zasady planowania
Polecane artykuły


Planowanie - jest to proces, który polega na świadomym ustaleniu kierunków działania a także podejmowaniu decyzji, które są oparte na celach faktach i przemyślanych ocenach.Obejmuje ono definiowanie celów organizacji, określenie strategi ich osiągania oraz opracowanie hierarchii planów, które mogą posłużyć do koordynacji działań.Istotę planowania można wyjaśnić wskazując cztery podstawowe zasady.

Zasady planowania

 • celowość-każdy plan jest formułowany w taki sposób żeby sprawnie zrealizować cel.Plany dają nam możliwość przewidzieć jakie działania zaprowadzą nas do zamierzonego celu, które nas od niego oddalą a, które są dla nas po prostu nieistotne.Przykładem może być postawienie sobie celu osiągnięcia dochodów na określonym poziomie w danym przedsiębiorstwie.W momencie liczenia dochodów będziemy w stanie stwierdzić czy nasz cel został osiągnięty.(A.Chrostowski i in.2006, s. 179)
 • prymat planowania-planowanie to podstawa wszystkich funkcji zarządzania.Bez niego nie można w odpowiedni sposób organizować, zarządzać i kontrolować.Bardzo istotne jest planowanie dla kontroli.Można śmiało stwierdzić kontrolowanie nie istnieje bez planowania.Menadżerowie nie mogą kontrolować działań, które nie zostały zaplanowane, gdyż kontrola polega na korygowaniu odchyleń od planu.(A.Chrostowski i in.2006, s. 180)
 • kompletność-ważne jest, aby planowanie było na każdym szczeblu zarządzania, ponieważ wtedy staje się użyteczne w osiąganiu celów.Plany tworzone na poszczególnych szczeblach decyzyjnych w organizacji powinny być zintegrowane, by przyczyniły się do podjęcia trafnych decyzji i kontroli ich realizacji.(A.Chrostowski i in.2000, s. 180)
 • skuteczność we wdrożeniu-plan jest skuteczny w momencie, gdy zostaje osiągnięty cel przy minimum niepożądanych konsekwencji oraz kiedy wyniki przewyższają nakłady.Ważne jest żeby nie planować na zbyt długi okres, ponieważ znajduje się on poza naszą kontrolą.Warto też dostosować okresy planistyczne do rodzaju działalności jaką się prowadzi.(A.Chrostowski i in.2006, s. 180)

Pozostałe zasady planowania

 • Zasada ścisłości-określa ona wzajemne powiązanie planów i sprowadza się do odpowiedniego formułowania planów podrzędnych, tak aby założenia były zgodne z planem nadrzędnym.
 • zasada elastyczności-daje możliwość koniecznych zmian w trakcie realizacji, w momencie gdy nie sprawdzają się prognozy poszczególnych czynników oraz zapewnia rezerwy zasobów na wypadek sytuacji szczególnych.
 • Zasada szczegółowości
 • Zasada modelowania (cele, parametry, ograniczenia, obszar swobody),
 • Zasada prognozowania-polega na racjonalnym przewidywaniu przyszłych zdarzeń.Mogą one być racjonalne jak i nieracjonalne.Poprzez prognozowanie możemy wydać opinie na temat przyszłych zjawisk i zdarzeń nazywanych-prognozą.
 • Zasada optymalności
 • Zasada alokacji-polega na przyporządkowaniu środków do odpowiednich gałęzi produkcji przedsiębiorstw.
 • Zasada bilansowania
 • Zasada etapowania
 • Zasada wykonalności i ryzyka
 • Zasada wariantowania
 • Zasada koordynacji

Z poszczególnych zasad planowania wynikają zalecenia odnośnie stosowanych metod i technik szczegółowych, które stanowią instrumentarium kierownictwa organizacji.Z definicji planowania i jego głównych zasad możemy wywnioskować,że żaden przedsiębiorca nie ma możliwości uczynić tego co dotyczy przeszłości i teraźniejszości.Ma on jednak możliwość uczynić coś co wpłynie na przyszłość.(A.Chrostowski i in.2006, s. 181)

Bibliografia

Autor: Krzysztof Woźniak, Klaudia Szczygieł