Monitorowanie ryzyka

Z Encyklopedia Zarządzania

Monitorowanie ryzyka to proces śledzenia, oceny i kontrolowania ryzyka w celu zapewnienia, że przedsiębiorstwo lub projekt ma odpowiednie metody radzenia sobie z ewentualnymi zagrożeniami oraz wykorzystuje szanse, które się pojawią.

W skrócie, monitorowanie ryzyka polega na regularnym badaniu i analizowaniu procesów, działań i czynników, które mogą mieć wpływ na osiągnięcie zamierzonych celów. Jest to systematyczne zbieranie informacji, które pozwalają na zidentyfikowanie i ocenę potencjalnych ryzyk oraz dostarczają podstawę do podejmowania decyzji na temat zarządzania nimi.

Główne cele monitorowania ryzyka to:

  • Identyfikacja nowych ryzyk: Monitorowanie pozwala na śledzenie zmian w otoczeniu i wewnętrznej sytuacji organizacji, co umożliwia wykrycie nowych ryzyk, które mogą pojawić się lub się zmienić. Dzięki temu przedsiębiorstwo jest gotowe na działanie w odpowiedzi na nowe zagrożenia.
  • Ocena istniejących ryzyk: Proces monitorowania umożliwia systematyczną ocenę naszych obecnych ryzyk pod kątem ich prawdopodobieństwa wystąpienia oraz potencjalnego wpływu na cele organizacji lub projektu. Pozwala to na zidentyfikowanie obszarów, które wymagają pilniejszego zarządzania ryzykiem.
  • Śledzenie skutków podjętych działań: Monitorowanie pozwala na ocenę skuteczności podjętych działań zarządzania ryzykiem. Pozwala na śledzenie, czy podjęte działania przynoszą oczekiwane rezultaty i czy ryzyko jest odpowiednio kontrolowane.
  • Reagowanie na zmiany: Monitorowanie ryzyka pozwala naterminowe reagowanie na zmiany w otoczeniu biznesowym lub wewnętrznych procesach. Pozwala to organizacji na adaptację swoich strategii zarządzania ryzykiem w celu zmniejszenia ryzyka lub wykorzystania nowych szans.

Należy pamiętać, że monitorowanie ryzyka jest niezbędne dla utrzymania efektywnego zarządzania ryzykiem w organizacji. Zapewnia to, że ryzyko jest na bieżąco zidentyfikowane i zarządzane, co przyczynia się do minimalizowania strat i zwiększania szans na sukces.


Monitorowanie ryzykaartykuły polecane
Strategia personalnaControlling personalnyPlanowanie zasobów ludzkichArkusz analizy ryzykaAudyt wewnętrznyAnaliza procesówSystem informacji strategicznejOcena wyników zmian organizacyjnychKluczowe czynniki sukcesu wdrożenia systemu informatycznego

Bibliografia

  • Golawska-Witkowska G., Rzeczycka A., Zalewski H. (2006), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo Branta, Warszawa