Mocne strony

Z Encyklopedia Zarządzania

Mocne strony organizacji obejmują wszystkie czynniki (cechy, zasoby) charakteryzujące jej wnętrze, mające pozytywny wpływ na funkcjonowanie, realizowane zadania oraz procesy zarządzania na poziomie operacyjnym i strategicznym. W konsekwencji mocne strony dają organizacji możliwość efektywnego realizowania celów i są jej kluczowym czynnikiem sukcesu. Organizacja posiadająca więcej mocnych stron niż słabych, może pozwolić sobie na bardziej aktywne działania rozwojowe (strategia agresywna, maxi-maxi) lub efektywną ochronę przed działaniami konkurencji i utrzymywanie pozycji rynkowej (strategia konserwatywna, maxi-mini).

Mocne (silne) strony często są mylone z "szansami", gdyż w opinii kierownictwa pozwalają one (a więc dają "szansę") na poprawienie sytuacji ekonomicznej i rynkowej przedsiębiorstwa. Podkreślić jednak należy, iż "szansa" w rozumieniu stosowanym w szerokiej palecie metod zarządzania strategicznego, związana jest z czynnikami "zewnętrznymi" (otoczeniem) organizacji, na które kierownictwo nie ma bezpośredniego wpływu. Mocne strony, są czynnikami, na które można wpływać poprzez działania i decyzji, organizacja może je stracić, w przypadku nieefektywnych działań kierownictwa.

Mocne strony.png

TL;DR

Mocne strony organizacji to czynniki, które mają pozytywny wpływ na jej funkcjonowanie i sukces. Przykłady to wysoki poziom wiedzy pracowników, elastyczność produkcji, wysoka jakość obsługi klienta, zdolność do rozwoju i efektywne zarządzanie. Mocne strony są ważne dla strategii rozwoju i ochrony przed konkurencją. Koncepcja mocnych stron jest wykorzystywana w wielu metodach zarządzania, takich jak analiza SWOT i benchmarking.

Przykłady mocnych stron

Obszar wiedzy i zasobów ludzkich

 • wysoki poziom wiedzy pracowników w zakresie wykorzystywanych technologii,
 • system zarządzania wspierający dzielenie się wiedzą,
 • kierownictwo promuje rozwój osobisty pracowników i organizuje regularne szkolenia podnoszące kompetencje pracowników,
 • pracownicy aktywnie podnoszą swoje kompetencje i aktualizują swoją wiedzę związaną z wykonywanymi zadaniami,
 • niski poziom fluktuacji personelu będący konsekwencją zadowolenia z warunków pracy i klimatu społecznego w organizacji,
 • kierownictwo zachęca pracowników do samodzielności i podejmowania skalkulowanego ryzyka,
 • dobre kompetencje komunikacyjne kierownictwa i pracowników, niski poziom konfliktów, częste osobiste spotkania grup pracowników i kierownictwa,
 • spokojna i przyjacielska atmosfera przy jednoczesnej presji na realizację zadań,
 • lokalizacja organizacji w pobliżu źródeł kadry o wysokich kwalifikacjach
 • pracownicy cechują się wysokim poziomem norm etycznych i kultury osobistej

Obszar logistyki, produkcji, technologii, badań i rozwoju

 • dynamiczne pozyskiwanie nowych technologii produkcji,
 • elastyczność w dopasowaniu procesu produkcyjnego do zmieniających się wymagań klientów i fluktuacji popytu,
 • posiadanie sprawdzonego zbioru dostawców dobrej jakości i niedrogich surowców/towarów/elementów,
 • wysokiej klasy park maszynowy o niskiej awaryjności i dużej dostępności usług serwisowych i części zamiennych,
 • posiadanie patentów i podlegających ochronie znaków towarowych,
 • lokalizacja organizacji w pobliżu źródeł surowców
 • zamówienia kierowane do działu produkcji zawsze realizowane są terminowo
 • firma posiada certyfikaty i akredytacje wiodących instytutów branżowych (normy ISO, GMP, itp.),
 • w przedsiębiorstwie wszyscy pracownicy zaangażowani są w generowanie innowacyjnych pomysłów,
 • innowacyjne pomysły są oceniane i wdrażane w praktykę działania organizacji, a pracownicy będący źródłem innowacji są odpowiednio wynagradzani,
 • w przedsiębiorstwie funkcjonuje efektywny system zaopatrzenia zapewniający pełną dostępność towarów/materiałów do produkcji,
 • zapasy magazynowe utrzymywane są na poziomie zapewniającym zaspokojenie potrzeb klienta i potrzeb produkcyjnych przy optymalnym koszcie ich utrzymywania,

Obszar sprzedaży i obsługi klienta

 • posiadanie przedstawicieli handlowych w różnych regionach kraju,
 • różnorodność oferowanego asortymentu, zaspokajającego szeroki wachlarz potrzeb i preferencji klientów,
 • wysoki poziom satysfakcji klientów wynikający z wysokiej jakości ich obsługi, dający w rezultacie znaczny poziom ich lojalności,
 • wysoki poziom wiedzy o potrzebach klientów, wynikająca z ciągłej dwustronnej komunikacji między przedstawicielami organizacji i klientów,
 • nastawienie wszystkich pracowników na realizację celów przy jednoczesnym braku negatywnej konkurencji (dominuje nagradzanie za wyniki grupy, a nie indywidualne),
 • większość oferowanych produktów lub usług przynosi pozytywne wyniki finansowe
 • firma posiada wśród klientów reputację solidnego i godnego zaufania partnera,
 • wysoka skuteczność działań marketingowych realizowanych przez wykwalifikowany personel działu marketingu wspomagany przez zaufanych partnerów zewnętrznych,
 • organizacja posiada i wykorzystuje nowoczesny system CRM wspomagający kompleksowo pracę działu marketingu i działu sprzedaży,
 • firma posiada wysoki udział w rynku, dzięki oferowaniu wyrobów zaspokajających potrzeby klienta po konkurencyjnej cenie i pożądanej jakości,

Obszar finansów i zdolności do rozwoju

 • łatwy dostęp do wewnętrznych źródeł finansowania (właścicieli, akcjonariuszy),
 • efektywny system budżetowania i kontroli kosztów, dający miarodajne informacje dla potrzeb podejmowania decyzji inwestycyjnych,
 • sprawny system raportowania (np. opierający się o koncepcję zrównoważonej karty wyników, czy system business intelligence),
 • firma posiada bardzo dobre wyniki finansowe, wysoką płynność, solidny cash-flow cechujący się stabilnością uzyskiwanego wyniku finansowego,
 • firma terminowo reguluje swoje zobowiązania i aktywnie monitoruje spływ należności od kontrahentów,
 • firma posiada wysoki poziom rezerw kapitałowych, zainwestowanych w bezpieczne i płynne papiery wartościowe o stosunkowo wysokiej stopie zwrotu,

Obszar zarządzania i narzędzi realizacji procesów biznesowych

 • organizacja posiada sprawny system informatyczny udostępniający aktualną informację na potrzeby podejmowania decyzji,
 • styl zarządzania stosowany w organizacji inspiruje pracowników do rozwoju, zwiększania efektywności i realizacji ambitnych celów,
 • kierownicy pełnią rolę przywódców i posiadają wysokie kompetencje komunikacyjne co przekłada się na zadowolenie pracowników, motywację i morale
 • struktura organizacyjna organizacji wspiera realizację celów strategicznych,
 • procedury i dokumentacja organizacyjna nie wprowadza nadmiernych biurokratycznych ograniczeń funkcjonowania,
 • w firmie funkcjonują procesy ciągłego doskonalenia systemu zarządzania na wszystkich szczeblach hierarchii organizacyjnej.

Wykorzystanie w metodach i technikach zarządzania

Koncepcja mocnych stron wykorzystywana jest w różnych metodach i technikach zarządzania, np.:


Mocne stronyartykuły polecane
Słabe stronyZarządzanie wiedząSystem zarządzania wiedząPotencjał społeczny firmyStrategiczny system informacyjnyInsourcingControlling ekologicznyZadowolenie pracownikówPrzewaga konkurencyjnaŹródła innowacji

Bibliografia


Autor: Krzysztof Woźniak