Źródła innowacji

Z Encyklopedia Zarządzania

Każda innowacja ma swoje źródło, miejsce, w którym została zainicjowana. Impuls lub bodziec, który stał się inspiracją do innowacji, jest utożsamiany ze źródłem innowacji[1] Źródłem innowacji może być to wszystko, co generuje określone idee, pomysły, projekty i może stać się przyczyną poszukiwania, czy odnajdywania rzeczy nowych, podejmowania przedsięwzięć, wprowadzania ich w życie i doskonalenia[2]

TL;DR

Artykuł omawia różne klasyfikacje źródeł innowacji. Autorzy przedstawiają 7 źródeł innowacji według Petera Druckera, takie jak nieoczekiwane zdarzenia czy zmiany w strukturze rynku. Następnie przedstawiają klasyfikację według pochodzenia, w tym krajowe i zagraniczne źródła innowacji. Na koniec omawiają klasyfikację według miejsca powstania, wyróżniając źródła wewnętrzne i zewnętrzne.

Pierwsza klasyfikacja źródeł innowacji

Istnieje wiele klasyfikacji źródeł innowacji. Jedną z pierwszych zaproponował P. Drucker. Uważa on, że innowacja wymaga śledzenia 7 źródeł. Pierwsze cztery odnoszą się do wnętrza organizacji, kolejne trzy natomiast do zmian w jej otoczeniu. Są to:

 1. Nieoczekiwane zdarzenie - powodzenie, niepowodzenie, zdarzenie zewnętrzne - Nieoczekiwane powodzenie stwarza najwięcej okazji do innowacji i nie jest bardziej ryzykowne od innych źródeł. Niemniej jednak jest ono często ignorowane i odrzucane przez kierownictwo, które nie dostrzega w nim szansy na nowe pomysły.
 2. Niezgodność między rzeczywistością a wyobrażeniami o niej - Niezgodność jest symptomem zmiany, która się wydarzyła bądź którą można spowodować. Najszybciej mogą ją dostrzec ludzie działający w danym przemyśle, rynku czy procesie.
 3. Innowacja wynikająca z potrzeb procesu - Potrzeba jest zawsze źródłem innowacji, a nawet ważną okazją do jej wykreowania. Potrzeba ta tkwi wewnątrz procesu stosowanego w danym przemyśle czy dziedzinie usług.
 4. Zmiany w strukturze przemysłu lub w strukturze rynku, które wszystkich zaskakują - Zmiana w strukturze przemysłu czy rynku jest nie tylko zagrożeniem, ale i poważną okazją do innowacji. Wymaga ona przedsiębiorczości od każdego uczestnika tego przemysłu.
 5. Demografia (zmiany w populacji) - Ze wszystkich zmian zewnętrznych zmiany demograficzne są najwyraźniej widoczne i można z wyprzedzeniem określić ich skutki. Demografia ma duży wpływ na to, co będzie kupowane, przez kogo i w jakich ilościach. Ma ona też wpływ na wiele podejmowanych decyzji, biorą ją pod uwagę zarówno przemysłowcy, ekonomiści, jak i politycy.
 6. Zmiany w sposobach postrzegania, nastrojach i wartościach - Nieoczekiwane powodzenie lub niepowodzenie często jest objawem znaczenia i sposobu postrzegania. Przy zmianie sposobów postrzegania fakty nie zmieniają się, ale zmienia się ich znaczenie. Rynek podzielony dawniej według grup zamożności, dzisiaj może być podzielony "według stylów życia". Zmiany te, a raczej ich przewidywanie powinno stanowić okazję do innowacji
 7. Nowa wiedza w dziedzinie nauk ścisłych, technicznych i innych - Innowacja oparta na wiedzy wymaga dokładnej analizy czynników naukowych, społecznych, ekonomicznych lub związanych z postrzeganiem, a także skoncentrowania uwagi na sytuacji strategicznej i stosowania zarządzania przedsiębiorczego, aby odpowiednio "wysoka jakość" przekładała się na generowanie większej wartości dodanej dla użytkownika[3]

Klasyfikacja według pochodzenia

Ze względu na pochodzenie innowacji źródła możemy podzielić na krajowe i zagraniczne. Źródła krajowe:

 • rodzime badania naukowe prowadzone przez wyższe uczelnie i placówki Polskiej Akademii Nauk,
 • granty finansowane przez Komitet Badań Naukowych,
 • badania naukowe i techniczne prowadzone przez instytuty branżowe,
 • biura projektowe,
 • ośrodki doświadczalne,
 • przedsiębiorstwa, zajmujące się przekazywaniem projektów innowacyjnych,
 • instytucje badawcze znajdujące się poza sferą produkcyjną,
 • indywidualni wynalazcy.

Źródła zagraniczne:

 • licencje,
 • know-how,
 • import nowoczesnych maszyn i urządzeń,
 • inne formy transferu obcych rozwiązań technicznych[4]

Klasyfikacja według miejsca powstania

W tej klasyfikacji wyróżniamy źródła wewnętrzne (endogeniczne) oraz zewnętrzne (egzogeniczne).

Źródła wewnętrzne:

 • kadra - wiedza, doświadczenie, kwalifikacje i umiejętności pracowników
 • badania i rozwój - prace własnego działu B+R, prace zlecane,
 • technologia - komputery, maszyny i urządzenia, stopień ich nowoczesności
 • proinnowacyjna kultura organizacyjna,
 • metody gromadzenia pomysłów np. burze mózgów.

Źródła zewnętrzne:

 • uczelnie wyższe,
 • zewnętrzne jednostki B+R,
 • firmy konkurencyjne,
 • odbiorcy,
 • dostawcy,
 • doradztwo firm konsultingowych i doradczych[5]


Źródła innowacjiartykuły polecane
Innowacja organizacyjnaPrzedsiębiorczośćRozwój organizacyjnyVUCABadania i rozwójZmiana organizacyjnaImitacjaTypy projektów i ich rodzajowy podziałInnowacja

Przypisy

 1. A. Karasek 2014 s.48
 2. J.Penc 1999 s.157
 3. P.Drucker 2004
 4. A. Wasiluk 2003 s.337
 5. Z. Chyba 2014 s.230-232

Bibliografia


Autor: Aleksandra Woźniak