Analiza ASTRA

Z Encyklopedia Zarządzania

Charakterystyka

Analiza strategiczna typu ASTRA odnosi się do badania dwóch problemów związanych z działalnością przedsiębiorstwa. Pierwszy dotyczy diagnozy przyjętej wcześniej przez przedsiębiorstwo strategii działania, jak również analizę tego, co dzieje się wewnątrz oraz na zewnątrz firmy. Drugi sprowadza się do modyfikacji przyjętej wcześniej strategii, odstąpienia od niej lub przyjęcia całkiem nowej. Analiza ASTRA stosowana jest głównie przez naczelne kierownictwo organizacji. Pozwala ona na określenie zachowania przedsiębiorstwa jako całości pod wpływem oddziaływania zmiennego otoczenia.

Etapy

Analizę strategiczną typu ASTRA można podzielić na cztery fazy:

Ocena realizacji przyjętej strategii zarządzania

W etapie tym przeprowadza się analizę stanu faktycznego przedsiębiorstwa w celu pozyskania informacji, które pozwolą nam podjąć decyzje odnośnie dokonania korekty przyjętej wcześniej strategii bądź też całkowitego odstąpienia od niej. Faza ta powinna uwzględniać w szczególności "badanie potrzeb publicznych", które znajdują się w sformułowanej misji przedsiębiorstwa. Badania te są niezbędne, ponieważ ich rezultat pokazuje czy zachodzące związki między firmą a otoczeniem są pozytywne. Otoczenie to odnosi się do przedsiębiorstw występujących w danej branży oraz do instytucji prawnych, społecznych, ubezpieczeniowych itp.Ważnym elementem tego etapu jest ocena opłacalności aktualnie stosowanej strategii zarządzania (rentowność, płynność finansowa, wypłacalność).

Analiza otoczenia konkurencyjnego

Faza ta odnosi się do analizowania szans i zagrożeń dla przedsiębiorstwa tkwiących w otoczeniu zewnętrznym. Nieodzowna jest więc tutaj analiza SWOT, która ukaże nam miejsce firmy na rynku oraz jej pozycje względem konkurentów. ?Do określenia tej pozycji mogą być stosowane różne mierniki: np. udział w rynku, przychody ze sprzedaży wyrobów i usług, zysk, rentowność, wskaźnik udziału eksportu i produkcji krajowej (..).Analiza SWOT obejmuje również w swojej strukturze badanie i ocenę możliwości zbytu produktów w różnych segmentach rynku i na badaniu żądań lub oczekiwań nabywców stosunku do producentów lub dostawców.

Badanie organizacji przedsiębiorstwa

Etap ten sprowadza się do analizy mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa. Powinien on doprowadzić nas do znalezienie rozwiązań, które pomogą w eliminacji wszelkich nieprawidłowości związanych z działalnością przedsiębiorstwa. W pierwszym rzędzie należy stosować te rozwiązania, które wymagają minimalnych nakładów finansowych. Badanie mocnych i słabych stron ma nam również posłużyć do oceny działalności przedsiębiorstwa w kolejnych okresach.

Projektowanie opcji strategicznej

Etap ten nie odnosi się już do badań diagnostycznych. Polega on tylko na zebraniu wszystkich informacji z poprzednich etapów i na ich podstawie dokonania wyboru wariantu racjonalnego opcji strategicznej. - Każdy z wariantów powinien być przedmiotem wnikliwych badań, zaś wybór jednego z nich musi być oparty na rzetelnym rachunku efektywności zamierzonych przedsięwzięć gospodarczych.


Analiza ASTRAartykuły polecane
Plan marketingowyMacierz ADLMetody analizy strategicznejBadania rynkuKluczowe czynniki sukcesuMacierz McKinseyStrategia rozwoju rynkuAnaliza strategicznaAnaliza sytuacji przedsiębiorstwa

Bibliografia

  • Stabryła A. (2000), Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Kraków


Autor: Renata Dzieża, Karolina Wrześniowska