Metodyka opracowania strategii zarządzania

Z Encyklopedia Zarządzania

Definiowanie strategii zarządzania powinno być realizowane za pomocą sprawdzonej w praktyce i łatwej w stosowaniu metodyki. Przykładem jednej z wielu metodyk definiowania i realizacji strategii zarządzania jest program działalności globalnej przedsiębiorstwa (DGP), którego najważniejsze elementy zostaną omówione poniżej.

Opracowanie programu działalności globalnej przedsiębiorstwa

Początkowym zadaniem formułowania programu DGP jest sformułowanie celów przedsiębiorstwa.

Możemy wyróżnić cele ekonomiczne, które odnoszą się do efektywności działania i pozaekonomiczne (np. organizacyjne, intelektualne, badawcze, ekologiczne, polityczne itp.). Powinny być one skierowane na zaspokajanie potrzeb, oczekiwań odbiorców.

Cele można formułować przedmiotowo (np. osiągnięcie pożądanego stanu) lub czynnościowo (np. wytwarzanie produktów). Można je szeregować pod względem ważności w trybie powszechnym bądź indywidualnym. W wyniku klasyfikacji celów otrzymujemy drzewo celów, w którym wychodząc od celów ogólnych dochodzimy do celów cząstkowych.

Cele powinny być odpowiednie, kwantyfikowane, akceptowalne, rozsądne i określone w czasie.

Ustalenie założeń realizacji programu DGP

Założenia programu DGP to:

  • determinanty tworzące obszar niezmienności (takie, które maja podstawowy wpływ na działalność przedsiębiorstwa, nie można ich zmienić w danym okresie),
  • sytuacyjne wymogi działania przedsiębiorstwa (względnie niezależne),
  • czynniki zależne od przedsiębiorstwa.

Wytyczenie etapów programu DGP

Etapy realizacji konstruuje się dla bliskiego horyzontu czasowego (od 0,5 do 2 lat) lub dla perspektywicznego horyzontu czasowego (25 lat). W praktyce ramy czasowe są wielkością względną, zależą od indywidualnej sytuacji przedsiębiorstwa.

Zaprojektowanie procedury koordynacji programów i planów

Program DGP jest ramą dla wszystkich innych programów realizowanych w przedsiębiorstwie. Procedura koordynacyjna zawiera wskazania, które mają na celu dostosowanie innych i programów do założeń programu DGP.

Skutki stosowania właściwej metodyki opracowania strategii

Metodyka opracowania strategii zarządzania jest kluczowym elementem skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem. Wybór odpowiedniej metodyki jest niezwykle istotny, ponieważ wpływa na proces definiowania celów i realizacji strategii zarządzania. W pierwszej części tekstu omówię różne dostępne metodyki i narzędzia do definiowania i realizacji strategii zarządzania.

W celu wyboru odpowiedniej metodyki należy wziąć pod uwagę skalę i charakter przedsiębiorstwa, branżę, zasoby oraz umiejętności zespołu zarządzającego. Istnieje wiele różnych metodyk, takich jak podejście tradycyjne, podejście planowania strategicznego, podejście oparte na wartościach czy podejście oparte na innowacjach. Każda z tych metodyk ma swoje zalety i wady, dlatego ważne jest, aby wybrać tę, która najlepiej odpowiada potrzebom i celom przedsiębiorstwa.

Przykłady dobrych praktyk związanych z wyborem metodyki mogą być bardzo pomocne. Analiza skuteczności wybranej metodyki w konkretnych przypadkach przedsiębiorstw może dostarczyć cennych wskazówek dotyczących tego, jakie czynniki wpływają na sukces wdrożenia strategii zarządzania. Warto również omówić proces wdrożenia wybranej metodyki, w tym szkolenie i wsparcie dla zespołu zarządzającego oraz monitorowanie postępów. Przykłady dobrych praktyk związanych z tymi zagadnieniami mogą dostarczyć cennych wskazówek dla innych przedsiębiorstw.

Kolejnym ważnym elementem opracowania strategii zarządzania są kluczowe czynniki wpływające na proces definiowania celów. Analiza otoczenia, w tym analiza SWOT, PESTEL i konkurencji, jest podstawą do formułowania celów. Ważne jest również uwzględnienie celów ekonomicznych i pozaekonomicznych oraz różnych sposobów ich formułowania. Przykłady najlepszych praktyk związanych z definiowaniem celów, takich jak zaangażowanie zespołu zarządzającego, konsultacje z pracownikami i interesariuszami oraz monitorowanie postępów, mogą być inspiracją dla innych przedsiębiorstw.

Następnie warto omówić znaczenie określania celów, które są odpowiednie, mierzalne, osiągalne, realistyczne i terminowe. Te kryteria są istotne, ponieważ pozwalają na skuteczne monitorowanie i ocenę postępów w realizacji celów oraz wprowadzanie ewentualnych korekt. Ważne jest również omówienie procesu monitorowania i oceny postępów oraz wprowadzania zmian w strategii zarządzania w razie konieczności.

Wprowadzenie programu DGP (Długoterminowego Planu Gospodarczego) może mieć istotny wpływ na zarządzanie realizacją strategii. Program DGP stanowi ramę dla wszystkich innych programów realizowanych w przedsiębiorstwie i zapewnia lepszą koordynację działań, większą skuteczność w realizacji celów oraz kontrolę postępów. Omówienie procedury koordynacyjnej i jej roli w dostosowaniu innych programów i planów do założeń programu DGP może dostarczyć cennych wskazówek dla przedsiębiorstw, które planują wprowadzenie tego programu.

Przykłady najlepszych praktyk związanych z wdrażaniem programu DGP, takich jak zaangażowanie wszystkich działów i pracowników, monitorowanie postępów i ocena wyników, mogą dostarczyć inspiracji dla innych przedsiębiorstw. Analiza skuteczności programu DGP na podstawie konkretnych przypadków przedsiębiorstw może pomóc w identyfikacji czynników wpływających na sukces jego wdrożenia.

Wnioski płynące z powyższych analiz mogą być bardzo cenne dla przedsiębiorstw planujących opracowanie strategii zarządzania. Wybór odpowiedniej metodyki, definiowanie celów oraz wprowadzenie programu DGP to kluczowe elementy skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem. Przykłady najlepszych praktyk oraz analiza konkretnych przypadków mogą pomóc w uniknięciu błędów i osiągnięciu sukcesu w realizacji strategii zarządzania.


Metodyka opracowania strategii zarządzaniaartykuły polecane
Cele operacyjneCele strategiczneProgramImplementacja strategiiPlanPlanowanie operacyjnePlanowanieBudżetowanieBudżet projektu

Bibliografia

  • Stabryła A. (1996), Zarządzanie rozwojem firmy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków
  • Stabryła A. (2002), Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Kraków


Autor: Krzysztof Woźniak