Budżet projektu

Z Encyklopedia Zarządzania

TL;DR

Artykuł omawia budżetowanie projektu, jego funkcje, proces budżetowania oraz przykłady budżetu. Zawiera również definicje budżetu projektu według PRINCE2 i standardu PMBoK® Guide.

Budżet projektu

Budżet projektu (ang. project budget) - jest planem finansowym realizacji projektu lub, liczbowym wyrażeniem planu działań w projekcie, umożliwiającym pomiar wykonania projektu w kategoriach finansowych. Określany jest także jako podział kosztów, przedstawionym w tabelach, na użytek działań realizowanych w projekcie.

Budżetem projektu możemy nazwać zestawienie środków finansowych potrzebnych do pokrycia kosztów realizacji danego zgodnie z założonymi celami, o odpowiednim stopniu szczegółowości, na okres całkowitego wdrażania projektu. Wyrażany jest poprzez sposób alokacji zasobów do projektu w ujęciu wartościowym.

Funkcje budżetu projektu

 • Orientuje wykonawców projektu na ustalone cele,
 • Integruje różnych wykonawców i koordynuje ich działania,
 • Dyscyplinuje w zakresie zużycia środków,
 • Jest podstawą i narzędziem kontroli w projekcie,
 • Mobilizuje do oszczędnego działania w ramach projektu

Budżet projektu jest jednym z podstawowych i obligatoryjnych dokumentów planistycznych projektu.

Przede wszystkim pełni funkcję wewnętrzną, określając możliwości i ograniczenia finansowe, które powinny być respektowane podczas realizacji projektu, zgodnie z jego celami.

Budżet ten jest czasem określany jako preliminarz kosztów, czyli ujęcie dopuszczalnych wydatków przewidzianych na wykonanie poszczególnych czynności i zadań w projekcie. Jest również narzędziem zewnętrznej kontroli.

Proces budżetowania

Budżetowanie projektu polega na sporządzaniu, uzgadnianiu i zatwierdzaniu budżetu projektu a następnie przekazaniu go do realizacji jako obowiązującej wytycznej działania.

Aby sporządzić budżet, należy wykonać następujące kroki:

 • Określić okres objęty budżetem
 • Ustalić rodzaj, miejsce powstania i nośniki kosztów objętych budżetem
 • Opracować budżet kosztów projektu
 • Sprawdzić możliwość realizacji budżetu z punktu widzenia dostępności środków finansowych
 • Sprawdzić możliwość realizacji budżetu z punktu widzenia płynności finansowej
 • Zatwierdzić budżet projektu

Budżet projektu sporządzany jest na całkowity okres realizacji przedsięwzięcia. W zależności od potrzeb, czas ten może być podzielony na krótsze okresy: od rocznych poprzez półroczne, kwartalnych, miesięcznych, tygodniowych a nawet dziennych. Zestawienie to może przedstawiać strukturę kosztów w kilku wymiarach: rodzajowym, nośników kosztu a także miejsc ich powstania.

Przykład budżetu projektu:

Tabela 1. Przykład budżetu projektu

Robocizna bezpośrednia Stawka tygodniowa [USD] Osobo-tygodnie Koszty [USD]
Starszy inżynier oprogramowania 1000 10 10,000.00
Inżynier oprogramowania 700 10 7,000.00
Starszy specjalsta 500 3 1,500.00
Specjalista - instruktor 600 2 1,200.00
25 19,700.00
Dodatkowe świadczenia (Fringe Benefits) 30% 5,910.00
Suma częściowa 1 25,610.00
Koszty stałe (Overheads) 70%
Suma częściowa 2 43,537.00
Inne koszty bezpośrednie
Oprogramowanie 8,000.00
Materiały szkoleniowe 1,000.00
Suma częściowa 3 52,537.00
Koszty ogólne i admistracyjne 15% 7,881.00
Całkowity koszt 60,418.00
Współczynnik zysku 10% 6,042.00
Cena 66,460.00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Pawlak, 2006]

Definicja budżetu projektu wg PRINCE2

W metodoyce PRINCE2 budżet projektu jest określany jako "Zaplanowane koszty zaangażowanych w projekt zasobów (wraz z innymi kosztami), oszacowane na potrzeby stworzenia planu projektu"

Budżet projektu powinien uwzględniać następująco:

 • Koszty czynności wytworzenia i sprawdzenia produktów specjalistycznych
 • Koszty czynności zarządzania projektem
 • Budżet zarządzania zmian (opcjonalnie)
 • Budżet zarządzania ryzykiem (opcjonalnie)
 • Tolerancję kosztów

Budżetowanie kosztów wg standardu PMBoK® Guide

Budżetowanie kosztów obejmuje alokację całkowitych szacunków kosztów poszczególnych elementów pracy w celu ustalenia podstawy kosztowej do pomiaru wyników projektu. Określenie budżetu to proces łączenia stymulowanego kosztu indywidualnych działań lub pakietów roboczych w celu ustalenia autoryzowanej linii bazowej

Dane wejściowe:

 1. Szacowanie kosztów działalności
 2. Podstawa szacunków kosztu
 3. Zakres działań
 4. Harmonogram projektu
 5. Kalendarz zasobów
 6. Kontrakty
 7. Zasoby procesu organizacyjnego

Dane wyjściowe:

 1. Podstawa efektywności kosztowej
 2. Wymogi finansowania projektów
 3. Aktualizacja dokumentów projektu


Budżet projektuartykuły polecane
BudżetowaniePlan zarządzania kosztami projektuZarządzanie kosztami wg PMBOKMetody kontroli w projekcieProcedura budżetowaniaBudżet wiodącyProgramPlanowanie operacyjneZarządzanie czasem wg PMBOK

Bibliografia

 • Lopes M., Flavell R. (1998), Project appraisal-a framework to assess non-financial aspects of projects during the project life cycle, International journal of project management 16, 4
 • Office of Government Commerce (OGC) (2009), Managing Successful Projects with PRINCE2
 • Pawlak M. (2011), Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Pietras P., Szmit M. (2003), Zarządzanie projektami wybrane metody i techniki, Oficyna Księgarsko-Wydawnicza Horyzont, Łódź
 • PMI (2021), A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Seventh Edition and The Standard for Project Management
 • Raymond L., Bergeron F. (2008), Project management information systems: An empirical study of their impact on project managers and project succes, International Journal of Project Management 26.2
 • Trocki M. (2012), Nowoczesne zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Wirkus M., Roszkowski H., Dostatni E., Gierulski W. (2014), Zarządzanie projektem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa


Autor: Justyna Panek