Metodyka PRINCE II

Z Encyklopedia Zarządzania
(Przekierowano z PRINCE2)

Metodyka PRINCE2 (Project IN Controlled Environment) została stworzona i była modyfikowana w Wielkiej Brytanii. Powstała ona w roku 1989 dzięki Central Computer and Telecommunications Agency (CCTA). Nie została ona stworzona przez CCTA od podstaw, lecz powstała na bazie metodyki PROMPT opracowanej przez firmę Simpact System w 1975 roku. W roku 1979 CCTA wprowadziło metodykę PROMPT jako standard do stosowania we wszystkich projektach informatycznych wykonywanych dla potrzeb Rządu Wielkiej Brytanii. Działania te były także wspierane przez firmę ICL, co przyczyniło się do dalszego rozwoju tejże metodyki.

W 1989 roku metodyka PRINCE została po raz pierwszy zaprezentowana i od tamtej chwili oficjalnie zastąpiła PROMPT i stała się obowiązującym standardem w Wielkiej Brytanii.

Kolejny etap rozwoju opisywanej metodyki przypada na 1996 rok., kiedy to powstała unowocześniona metodyka nazwana PRINCE2. Nowa wersja tej metodyki stała się dużo bardziej uniwersalna i można ją stosować już nie tylko do projektów informatycznych. Brytyjska firma SPOCE Project Management upowszechniła tę metodę czyniąc ją łatwiejszą i bardziej dostępną dla ogółu użytkowników począwszy od małych firm usługowych, a na wielkich korporacjach finansowych kończąc (wśród Brytyjczyków jest ona nawet powszechnie znana jako "PRINCE z ludzką twarzą").Firma ta przygotowała wzorce dokumentów potrzebnych przy posługiwania się tą metodyką oraz opracowała wzorcowy model jej realizacji co przyczyniło się do znacznej popularyzacji PRINCE2 wśród menedżerów projektów.

TL;DR

Metodyka PRINCE2 została stworzona w Wielkiej Brytanii w 1989 roku i zastąpiła Metodykę PROMPT PROMPT. Jest to uniwersalna metoda zarządzania projektami, która skupia się na biznesowych aspektach projektu. PRINCE2 opisuje 8 głównych procesów i skupia się na roli Kierownika Projektu. Metodyka ta znalazła zastosowanie nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale także w Holandii, Australii i wielu innych krajach. W Polsce jest stosowana od kilku lat. PRINCE2 jest publicznie dostępna, ale prawa autorskie należą do Korony Brytyjskiej.

Ogólna charakterystyka metodyki Prince 2

Metodyka PRINCE2 definiuje projekt jako organizację stworzoną na pewien czas w celu dostarczenia jednego lub większej liczby produktów biznesowych, zgodnie z określonym uzasadnieniem biznesowym. PRINCE2 opisuje 8 głównych procesów:

 1. Przygotowanie projektu - PP (Starting up a project - SU)
 2. Zarządzanie strategiczne projektem - ZS (Directing a project - DP)
 3. Inicjowanie Projektu - IP (Initiating a project - IP)
 4. Sterowanie Etapem - SE (Controlling a stage - CS)
 5. Zarządzanie wytwarzaniem produktów - WP (Managing product delivery - MP)
 6. Zarządzanie zakresem Etapu - ZE (Managing a stage boundary - SB)
 7. Zamykanie projektu - ZP (Closing a project - CP)

Metodyka ta prowadzi do skupienia uwagi na biznesowych aspektach projektu, zaczynając od powodów, dla których powołano projekt do życia, a kończąc na jego zamknięciu.

Stosowanie

Standard PRINCE2 skupia się na pracy Kierownika Projektu, kierowników poszczególnych zespołów zarządzania projektem, a także członków kadry kierowniczej wyższego szczebla związanych z procesami decyzyjnymi w ramach projektu. Jest to w rzeczywistości zbiór najlepszych praktyk zarządzania projektami informatycznymi w Wielkiej Brytanii, który znalazł szerokie zastosowanie także w Holandii i Australii. Dzięki rozwojowi PRINCE2 w tych trzech ośrodkach, badania nad tą metodyką prowadzone są obecnie w ponad pięćdziesięciu krajach na całym świecie. Niedawno otwarte zostało biuro w Chinach, co było odpowiedzią na rosnące zainteresowanie PRINCE2 w tym kraju oraz innych ośrodkach Dalekiego Wschodu.

Zasady

Zasady PRINCE2 - nakazy przewodnie wynikające z najlepszych praktyk zarządzania projektami, które są podstawą projektu zarządzanego z wykorzystaniem PRINCE2. Projekt, który stosuje zasady PRINCE2 to projekt zgodny z PRINCE2. Jest siedem pryncypiów i o ile nie są wszystkie spełnione to nie można powiedzieć, że projekt jest prowadzony z wykorzystaniem PRINCE2.

Pryncypia PRINCE2:

 • Ciągła zasadność biznesowa (continued business justification)
 • Korzystanie z doświadczeń (learn from experience)
 • Zdefiniowane role i obowiązki (defined roles and responsibilities)
 • Zarządzanie etapowe (manage by stages)
 • Zarządzanie z wykorzystaniem tolerancji (manage by exception)
 • Koncentracja na produktach (focus on products)
 • Dostosowanie do warunków projektu (tailored to suit the project environment)

Role

Metodyka PRINCE2 w edycji z 2009 przewiduje w projekcie osiem ról:

 • Komitet Sterujący (ang. Project Board)
 • Przewodniczący (Executive)
 • Główny Użytkownik (Senior User)
 • Główny Dostawca (Senior Supplier)
 • Kierownik Projektu (Project Manager)
 • Kierownik Zespołu (Team Manager)
 • Nadzór Projektu (Project Assurance)
 • Wsparcie Projektu (Project Support)

Obecnie z PRINCE2 może korzystać każdy zainteresowany, gdyż jest ona publicznie dostępna. Prawa autorskie do tej metodyki posiada Korona Brytyjska, natomiast sama marka PRINCE jest zastrzeżona przez Office Government Commerce. W Polsce metodyka PRINCE2 jest od kilku lat dość powszechnie stosowana. Firma CRM S.A w roku 1999 przetłumaczyła ją na język polski oraz uzupełniła te metodykę dostosowując ją do wymagań rynku polskiego. Ten rozszerzony produkt pod nazwą PRINCE2(R)-SPOCE-CRM na mocy zawartych porozumień jest wyłącznie sprzedawany przez firmę CRM S.A.


Metodyka PRINCE IIartykuły polecane
Project Management InstituteStandardy regulujące zarządzanie projektamiAssociation for Project ManagementMetodyka PROMPTPorównanie PRINCE2 i PMBOKSystem zarządzania środowiskowegoOgólna charakterystyka metodyki Prince 2Metodyka PMIModele certyfikacji kierowników projektów

Bibliografia

 • Bradley K. (2002), Podstawy metodyki PRINCE2, Centrum Rozwiązań Menedżerskich, Warszawa
 • Office of Government Commerce (OGC) (2009), Managing Successful Projects with PRINCE2
 • Sobestiańczyk T. (2012), Metodyka zarządzania projektami PRINCE2, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, nr 5(12)
 • Strona internetowa: APMG (APM Group) International certifications
 • Wideman R. (2002), Comparing PRINCE2® with PMBoK®, AEW Services, Vancouver, BC Canada
 • Wikipedia.org, PRINCE2


Autor: Kinga Skołucka, Oleksandr Perets