Porównanie PRINCE2 i PMBOK

Z Encyklopedia Zarządzania

Jak wiadomo, teraz w całym świecie stosuje się dość rozmaity szereg podejść do zarządzania projektami. Jednak tradycyjnie akceptowanymi podejściami w Stanach Zjednoczonych i Brytanii uznawane PMI PMBOK Guide i OGC PRINCE2 ze względu na bardzo szerokie zastosowanie w tych krajach. Warto zauważyć, że wymienione dokumenty PMI i OGC są używane przez długi czas na całym świecie (PMBOK Guide - 185 krajów świata, PRINCE2-150) i uznawane za międzynarodowe standardy zarządzania projektami.

TL;DR

Artykuł porównuje metodyki zarządzania projektami PMBOK Guide i PRINCE2. PMBOK Guide skupia się na kierowniku projektu, podczas gdy PRINCE2 uwzględnia również interesy kierownictwa organizacji. PMBOK Guide można dostosować do potrzeb projektu, podczas gdy PRINCE2 wymaga zastosowania podstawowej struktury. Obie metodyki są komplementarne i można je łączyć w zarządzaniu projektem.

Definicja

PMBOK Guide - zbiór dobrych praktyk, elementów, które są ważne w projekcie. Metoda jest skierowana do kierownika projektu.

PRINCE2 - metodyka, czyli całkowity opis projektu od początku do końca, mieszcząca w sobie opis produktowych prac (dokumentów) i skierowana do zespołu zarządzających (w tym m.in. do kierownika projektu).

Architektura PMBOK Guide i PRINCE2

W PMBOK Guide są 5 grup procesów, które obejmują 47 procesów zarządzania projektami, i 10 obszarów wiedzy. PMBOK Guide opisuje 47 procesów zarządzania projektami. Wśród nich - 2 inicjacji, 24 planowania, 8 realizacji, 11 kontroli, 2 zakończenia. Każdy z tych 47 procesów metody może zostać wykonany w projekcie jeden lub więcej razy. Procesy inicjowania otwierają projekt, procesy zakończenia — zamykają, a główny kierunek projektu sugeruje możliwość wzajemnego nakładania się na siebie w czasie procesów planowania, realizacji i kontroli.

W przypadku metody PRINCE2 do gry wchodzi numer 7: w odpowiednim dokumencie jest 7 zasad, 7 tematów, 7 procesów. Niniejsza metoda reguluje wykorzystanie 26 produktów zarządczych, 8 ról i obowiązków, 2 metody. Metoda PRINCE2 reguluje zastosowanie w każdym projekcie 7 podstawowych procesów i 40 pod procesów (lub działań) wchodzących w skład podstawowych.

Podejście do definiowania projektu

Zgodnie z metodą PMBOK Guide projekt to ograniczone w czasie działania, mające na celu stworzyć niepowtarzalny produkt, usługę lub rezultat.

Według PRINCE2 projekt jest definiowany jako tymczasowa organizacja, która powstała w celu utworzenia jednego lub kilku konkretnych produktów na podstawie zatwierdzonego studium wykonalności.

Podejście do definiowania sukcesu projektu

W PMBOK Guide sukcesem rozumiano dostarczanie produktu, który jest zgodny z wymaganiami.

W PRINCE2 produkt musi się przyczynić do osiągnięcia zamierzonych korzyści, inaczej jest traktowany jako bezużyteczny.

Postać kierownika projektu

PMBOK Guide nie koliduje z działaniami zarządczymi, które wychodzą poza kompetencje menedżera projektu, sponsora lub kierownictwa organizacji. Metoda jest skoncentrowana na kierowniku projektu i jego działalności. Kierownik projektu według PMBOK Guide jest samodzielnym, decyzyjnym i jest bliższym do biznesu niż do zespołu wytwórczego, chociaż może być kierownikiem zespołu wytwórczego. Nie zajmuje się dostarczaniem produktów, przecież ma zarządzać projektem jako całością.

PRINCE2 zajmuje się również zaangażowaniem przedstawicieli interesów kierownictwa organizacji, użytkowników i dostawców — opisuje zarządzanie strategiczne i operacyjne (kierownik projektu). W PRINCE2 kierownik jest mniej samodzielnym i z reguły nie jest kierownikiem zespołu wytwórczego. Jest on traktowany jako pracownik organizacji zamawiającej rozwiązanie.

Wdrożenie metod

PMBOK Guide zawiera dużo elementów, które można zebrać zgodnie z potrzebami i stworzyć własną metodykę projektową, która pasowałaby do konkretnego projektu. Tę metodykę nie da się wprost wdrożyć w życie. Ona też ma być wprowadzona do organizacji stopniowo, a nie w całości. Najważniejszymi elementami są WBS i karta projektu.

PRINCE2 nadaje podstawową strukturę, która ma być koniecznie zastosowana, żeby osiągnąć szczegółowe elementy działań. Taką metodykę można wdrożyć wprost w życie i do organizacji. Najważniejsze elementy to 7 zasad i opis produktu.

Komplementarność metod

Podane metody odnoszą się do tej samej grupy "tradycyjnych podejść" w sprawach zarządzania projektami. Nie są sprzeczne ze sobą, mogą być łączone podczas zarządzania projektem, gdyż bardzo dobrze się one uzupełniają. PRINCE2 dostarcza ram określających, co ma być zrobione, przez kogo i kiedy. PMBOK Guide dostarcza natomiast szeregu technik określających, jak należy to zrobić.


Porównanie PRINCE2 i PMBOKartykuły polecane
Metodyka PMIStandardy regulujące zarządzanie projektamiOgólna charakterystyka metodyki Prince 2Testowanie w projekcieScrum of scrumsProdukty cząstkoweZarządzanie integralnością wg PMBOKMetodyka MSFProgram

Bibliografia

  • PMI (2021), A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Seventh Edition and The Standard for Project Management
  • TSO (2014), PRINCE2 - Skuteczne zarządzanie projektami, The Stationery Office, Londyn
  • Wyrozębski P. (2011), Metodyki zarządzania projektami, Bizarre, Warszawa


Autor: Hanna Hrytsiuk