Program działalności globalnej przedsiębiorstwa

Z Encyklopedia Zarządzania
(Przekierowano z Program DGP)
Program działalności globalnej przedsiębiorstwa
Polecane artykuły


Program działalności globalnej przedsiębiorstwa (DGP) - odnosi się do organizacji, funkcjonowania i rozwoju całej firmy; uwzględnia najważniejsze problemy jej działalności i skupia się na czynnikach działalności podstawowej. Całość prac nad przygotowaniem strategii spoczywa na naczelnym kierownictwie przedsiębiorstwa, komórkach funkcjonalnych i komisjach specjalistycznych. Korzysta się również z usług biur konsultingowych i ośrodków badawczych (A.Stabryła 2000, s. 80).

Program działalności globalnej przedsiębiorstwa może być ujęty w wersji skróconej lub rozwiniętej (w zależności od potrzeb walnego zgromadzenia, czy rady nadzorczej).

Etapy tworzenia DGP

Etapy projektowania programu działalności globalnej przedsiębiorstwa:

  1. Sformułowanie celów firmy,
  2. Ustalenie założeń programu DGP,
  3. Wytyczenie etapów programu DGP.

Sformułowanie celów firmy

Podstawowym celem każdego przedsiębiorstwa powinno być dążenie do utrzymania lub osiągnięcia stanu równowagi, która jest zdefiniowana przez zgodność celów firmy z potrzebami klientów.

Cele ogólne są dzielone na cele cząstkowe i przedstawiane jako klasyfikator celów. Podział ten jest dokonywany ze względu na kryterium rodzajowe, ilościowe, przestrzenne itd.

Ustalenie założeń programu DGP

Przedstawiane tu są normy, dyrektywy funkcjonowania firmy. A zatem założenie realizacji programu DGP to jego determinanty, które można podzielić na:

  1. determinanty obszaru niezmienności przedsiębiorstwa- czyli czynniki niezależne od przedsiębiorstwa, np. przedmiot działalności, terytorium działania, infrastruktura.
  2. sytuacyjne wymogi działania firmy- czynniki względnie niezależne od firmy takie jak:
  3. czynniki zależne od przedsiębiorstwa, np.:

Wytyczenie etapów programu DGP

Ma podwójne znaczenie. Z jednej strony określa zadanie do realizacji w danym czasie, a z drugiej strony wyznacza efekty, które mają być osiągnięte w poszczególnych etapach planowania.

Wytyczenie etapów programu DGP może odbywać się w bliskim (przedział 0,5-2 lat) i perspektywicznym (przedział nawet do 20 lat) horyzoncie planowania.

Bibliografia

  • Stabryła S., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa-Kraków 2000 (s. 80-82),
  • Stoner J., Kierowanie, Wydawnictwo PWE, Warszawa 1999.

Autor: Agata Ficek