PESTEL

Z Encyklopedia Zarządzania

PESTEL - analiza mająca na celu ocenę środowiska makroekonomicznego firmy. Pomaga w podejmowaniu strategicznych decyzji dla przedsiębiorstwa np. wejście na nowy rynek zagraniczny Jest również pomocny przy tworzeniu planów długookresowych, opracowaniu analizy SWOT, ponieważ wskazuje szanse i zagrożenia przedsiębiorstwa (E. Kuklińska, D. Masłowski, M. Dendera-Gruszka 2018, s.156)

Polega na opisie wpływów na dowolną organizację, obszaru politycznego, ekonomicznego, społecznego, technologicznego, środowiskowego i prawnego, w których organizacja ta funkcjonuje. Analiza ta jest pomocna przy przygotowaniu planów strategicznych rozwoju, co zmusza niejednokrotnie do przyjrzenia się swojej instytucji pod kątem zachodzących w niej procesów.(D. Rebech. M. Wójtowicz-Kowalska 2016, s.227)

Analiza PESTEL jest rozszerzeniem analizy PEST (Political, Economic, Social, Technological).

Wyróżniamy sześć czynników (czynniki PESTEL):

  • Political-polityczny
  • Economic-ekonomiczny
  • Social-społeczny
  • Technological-technologiczny
  • Enviromental-środowiskowy
  • Legal-prawny

TL;DR

Analiza PESTEL to narzędzie oceny środowiska makroekonomicznego firmy, które pomaga w podejmowaniu strategicznych decyzji. Analiza obejmuje czynniki polityczne, ekonomiczne, społeczne, technologiczne, środowiskowe i prawne. W każdym przedsiębiorstwie istotne są różne czynniki, a analizę można przeprowadzić na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym.

Czynniki

Czynniki polityczne

Czynniki polityczne pokazują w jakim stopniu rząd interweniuje w gospodarkę, w jakim stopniu wspiera finansowo przedsiębiorstwa oraz jakie dobra i usługi dostarcza społeczeństwu. Czynniki te wpływają na poziom edukacji, zdrowia i infrastruktury (E. Kuklińska, D. Masłowski, M. Dendera-Gruszka 2018, s.156) Do czynników politycznych zaliczamy m.in.: GATT, ustawodawstwo antymonopolowe, politykę podatkową, prawo pracy, przepisy o ochronie środowiska (A. Stabryła 2000, s. 146)

Czynniki ekonomiczne

Czynniki ekonomiczne pokazują jaki jest poziom rozwoju ekonomicznego, inflacji, stopy procentowej, podatków. Czynniki te wpływają na rozwój i prowadzenie organizacji oraz czy są opłacalne (E. Kuklińska, D. Masłowski, M. Dendera-Gruszka 2018, s.157). Do czynników ekonomicznych zaliczamy m.in.: cykle koniunktury gospodarczej, tendencje w zakresie PKB, inflacje, bezrobocie, stopy procentowe, podaż pieniądza, dochody budżetowe.(A. Stabryła 2000, s. 146).

Czynniki ekonomiczne możemy podzielić na makroekonomiczne i mikroekonomiczne. Do czynników makroekonomicznych zaliczamy m.in.: politykę gospodarczą kraju, czynniki wzrostu gospodarczego (tempo wzrostu PKB, wzrost konsumpcji), równowagę obiegu pieniądza, instrumenty polityki handlowej. Do czynników mikroekonomicznych zaliczamy m.in.: czynniki wpływające na popyt (np. preferencje konsumentów, zmiany cen), czynniki wpływające na podaż (np. kształtowanie cen), upodobania i podejmowane decyzje konsumentów (M. Bąk 2011, s.25,26)

Czynniki społeczne

Czynniki społeczne pokazują demografie społeczności, jakie jest zapotrzebowanie wśród społeczeństwa, ich trendy i upodobania oraz jaki jest ich stosunek do pracy,(np. wzrost liczby urodzeń dzieci oznacza odpowiedni czas na budowanie przedszkoli, żłobków, natomiast gdy społeczeństwo się starzeje to wzrosnąć składki na ZUS. (E. Kuklińska, D. Masłowski, M. Dendera-Gruszka 2018, s.157). Do czynników społecznych zaliczamy m.in.: rozłożenie dochodów, mobilność społeczną, zmiany stylu życia, poziom wykształcenia, demografię ludności.(A. Stabryła 2000, s. 146).

Czynniki technologiczne

Czynniki technologiczne pokazują czy wprowadzone nowe technologie wpłyną na sposób wytwarzania produktów i zapotrzebowania na nie oraz jak ta technologia wpłynie na koszty przedsiębiorstwa (E. Kuklińska, D. Masłowski, M. Dendera-Gruszka 2018, s.157). Do czynników technologicznych zaliczamy m.in.: wydatki państwa na badania, nowe odkrycia technologiczne, szybkość transferu technologii.(A. Stabryła 2000, s. 146).

Czynniki środowiskowe

Czynniki środowiskowe pokazują wpływ zmiany klimatu i pogody na sytuację w przedsiębiorstwie. Ze względu na ciągły wzrost niedoboru surowców oraz powiększające się zanieczyszczenie zmuszają organizację np. do zmiany sposobu wytwarzania produktów (co może pociągnąć za sobą wzrost kosztów). Konsumenci domagają się również aby produkty były ekologiczne i produkowane z jak najlepszych produktów i w odpowiedni, etyczny sposób.

Czynniki prawne

Czynniki prawne obejmują prawa i przepisy dotyczące: konsumentów (np. poprzez gwarancję czy produkt jest bezpieczny, ochrona przed nieuczciwymi sprzedawcami), ochrony konkurencji, zatrudnienia (np. pensja minimalna, zasady BHP, równouprawnianie).(E. Kuklińska, D. Masłowski, M. Dendera-Gruszka 2018, s.157).

Podczas tworzenia analizy ważne jest aby patrzeć przyszłościowo i ustalić, który z czynników może się zmienić, co znacznie wpłynie na przedsiębiorstwo. W każdym przedsiębiorstwie istotne są różne czynniki, w szczególności w przedsiębiorstwach zagranicznych, gdyż każdy kraj ma inne zasady. Wiele firm stosuje analizę LoNGPESTEL (Local, National, Global, Political, Economic, Social, Technological, Environmental, Legal), w którym chodzi o to, że każdy czynnik analizuje się na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym.

Etapy

Etap pierwszy - należy ustalić czynniki (polityczne, ekonomiczne, społeczne, technologiczne, środowiskowe, prawne)

Etap drugi - należy ocenić wpływ czynników na funkcjonowanie przedsiębiorstwa w teraźniejszości i w przyszłości.

Etap trzeci - należy ustalić jaka panuję relacja pomiędzy przedsiębiorstwem a jej makrootoczeniem (E. Kuklińska, D. Masłowski, M. Dendera-Gruszka 2018, s.158).

Podczas tworzenia analizy ważne jest aby patrzeć przyszłościowo i ustalić, który z czynników może się zmienić, co znacznie wpłynie na przedsiębiorstwo. W każdym przedsiębiorstwie istotne są różne czynniki, w szczególności w przedsiębiorstwach zagranicznych, gdyż każdy kraj ma inne zasady. Wiele firm stosuje analizę LoNGPESTEL (Local, National, Global, Political, Economic, Social, Technological, Environmental, Legal), w którym chodzi o to, że każdy czynnik analizuje się na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym.


PESTELartykuły polecane
MakrootoczenieAnaliza PESTOtoczenie dalszeScenariusze stanów otoczeniaAnaliza marketingowaOtoczenie organizacjiSzansePolityka gospodarczaAnaliza sytuacji przedsiębiorstwa

Bibliografia


Autor: Aleksandra Popiołek