Biznes plan

Z Encyklopedia Zarządzania
Biznes plan
Polecane artykuły


Biznes plan (ang business plan, corporate plan, także biznesplan, plan biznesowy) jest kompleksowym, długoterminowym dokumentem planistycznym związanym z działalnością globalną przedsiębiorstwa, którego zadaniem jest wskazanie celów oraz sposobów i środków do ich osiągnięcia. Biznes plan, jako zestaw dokumentów i analiz, ma szerokie zastosowanie w organizacji, jak i poza nią. Umożliwia on przygotowanie i przeprowadzenie przedsięwzięć, pozwala na pozyskanie środków finansowych od inwestorów i banków, a także odgrywa znaczącą rolę przy podejmowaniu decyzji menedżerskich. Dzięki niemu można zweryfikować słuszność przyjmowanych wcześniej założeń.

Biznes plan powinien być przygotowany przez kierownictwo firmy lub przez wyspecjalizowaną komórkę analityczną w organizacji. Można także skorzystać z pomocy konsultantów.

Biznes plan jest przygotowywany na okres do 2 lat (bliski horyzont planistyczny), 2-10 lat (horyzont perspektywiczny). We współczesnej gospodarce, ze względu na postęp technologii, zmiany prawne, zmiany społeczne, plany przygotowywane na więcej niż 3 lata mają małą szansę na sprawdzenie się w praktyce. W dłuższych okresach skuteczniejsze może być wykorzystanie koncepcji foresightu strategicznego.

Biznes plan jest długofalowym i całościowy planem działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia gospodarczego, który sporządzony jest w oparciu o kompleksową ocenę sytuacji strategicznej firmy. Plan stanowi dokument, w którym zawarte są cele organizacji lub przedsięwzięcia, sposób osiągnięcia opisanych celów oraz niezbędne zasoby przeznaczone do ich realizacji. Jest to narzędzie, które w jasny i czytelny sposób przedstawia i wyjaśnia cele i strategie firmy.

Rodzaje biznes planów

Ze względu na jego przedmiot wyróżniamy dwie kategorie biznes planu: projektu inwestycyjnego, oraz przedsiębiorstwa (małego i dużego). Natomiast ze względu na rodzaj zastosowania wyróżniamy biznes plan strategiczny, naprawczy i likwidacyjny.

Biznes plan nie może być jeden i uniwersalny, ponieważ jego funkcjonowanie zależy od zakresu planowanego przedsięwzięcia, a także od okresu, jaki jest brany pod uwagę do jego realizacji. Każdy biznesplan posiada jednak aspekt zarówno retrospektywny, tj. badanie przeszłości, jak i prospektywny, czyli prognozę przyszłości.

Funkcje biznes planu

 1. funkcja wewnętrzna – odpowiada za sprawne i efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem. Skierowana jest głównie do zarządu firmy i właściciela, ale także do pracowników, udziałowców, komisji rewizyjnej i rady nadzorczej. Umożliwia odpowiednie planowanie, rozwój i modernizację firmy. Ponadto ukazuje zmiany, jakie firma będzie musiała przejść w przyszłości.
 2. funkcja zewnętrzna – służy do kształtowania opinii otoczenia przedsiębiorstwa (banków, funduszy inwestycyjnych, partnerów gospodarczych, klientów, konkurentów, mediów, dostawców, władz państwowych i samorządowych, inwestorów itp.). Dąży do jak najatrakcyjniejszej formy, w celu pozyskania inwestorów, bądź pozyskiwania środków, które są potrzebne do podejmowania nowych przedsięwzięć.

Biznesplan - tworzenie

Tworzenie biznes planu wymaga przestrzegania kilku podstawowych zasad planowania:

 • przyjmując założenia należy odnosić je do samodzielnych podmiotów funkcjonujących w gospodarce rynkowej,
 • otoczenie organizacji determinuje i ogranicza jej zachowania,
 • nie da się w pełni przewidzieć przyszłości,
 • planowanie jest sposobem przetwarzania informacji w sposób umożliwiający sformułowanie celów organizacji oraz zwiększenie szansy na ich osiągnięcie,
 • rezultatem planowania jest: ograniczenie niepewności, oszacowanie prawdopodobieństwa zagrożeń i szans, zmniejszenie ryzyka podjęcia błędnych decyzji,
 • dostosowanie funkcjonowania firmy do realizacji nadrzędnego celu powoduje wzrost efektywności w całej organizacji i stabilizuje jej działalność,
 • kontrola w projektowaniu służy sprawdzeniu stopnia osiągania celów (E. Filar, J. Skrzypek 2001, s. 18).

Biznesplan - fazy przygotowania

Struktura biznes planu

Struktura biznes planu jest uzależniona od celów jego wykorzystania. Przykładowy biznesplan może wyglądać następująco:

 1. Streszczenie
 2. Charakterystyka firmy
 3. Aktualny stan działalności podstawowej (produkcyjnej, usługowej)
 4. Analiza strategiczna
 5. Ramowy rozdział zadań
 6. Plan działalności gospodarczej (dla poszczególnych działów organizacji)
 7. Zasady i warunki modyfikacji planu
 8. Załączniki dotyczące sytuacji ekonomicznej

Standardy wykonawcze biznes planów mogą wprowadzać między innymi: wyspecjalizowane organizacje międzynarodowe, instytucje finansowe, firmy doradcze.

Ocena biznes planu

Kryteriami oceny biznes planu mogą być:

 • celowość,
 • wykonalność,
 • operatywność (przejrzystość, prostota, zrozumiałość założeń),
 • wielowariantowość,
 • ograniczona szczegółowość,
 • zupełność (kompletny opis całego przedsięwzięcia)
 • racjonalność.

Bibliografia

 • Ciosk M., Wadlewski A-A, Modliński A. (red.) (2015), Innowacyjne działania w obszarze zarządzania i marketingu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • Ciechan-Kujawa M. (2007). Biznes plan, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń, s. 30
 • Filar E., Skrzypek J. (2001). Biznes plan, Poltext, Warszawa
 • Fiore F.F. (2006). Jak szybko przygotować dobry biznes plan, Wolters Kluwer Polska: Oficyna Ekonomiczna, Kraków, s. 22
 • Pawlak Z. (2010), Biznesplan, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa
 • Stabryła A. (1997). Podstawy zarządzania firmą, Antykwa, Kraków-Kluczbork
 • Zych W. (2016), Biznesplan przedsiębiorstwa - cele i struktura, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Kraków

Autor: Sławomir Wawak, Justyna Pasik