Controlling strategiczny

Z Encyklopedia Zarządzania
Controlling strategiczny
Polecane artykuły


W ramach controllingu strategicznego podejmuje się decyzje na temat najważniejszych zagadnień związanych z tym co przedsiębiorstwo powinno zrobić aby osiągnąć swe cele. To monitorowanie, analiza i ocena procesów w celu skierowania ich przebiegu we właściwym kierunku.

Koncepcja controllingu strategicznego powstała w celu poszerzenia planowania strategicznego, właściwe wyznaczanie zadań, sterowanie procesem ich realizacji oraz kontrolę ich wykonania.

Przedmiotem jego zadań jest określenie szans i zagrożeń generowanych przez otoczenie w konfrontacji z identyfikacja słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa

Controlling strategiczny tworzy warunki zapewniające długotrwałą egzystencje i rozwój przedsiębiorstwa oraz generowanie nowego potencjału zysków

Zadania

Do zadań controlling strategicznego należy:

 • analiza realności długofalowych celów przedsiębiorstwa
 • badanie poprawności podziału zadań na etapy
 • pomoc w doborze metod, technik, norm i innych narzędzi, które maja zastosowanie w planowaniu i kontroli
 • nadzór pomoc w opracowaniu planów
 • pomoc w tworzeniu systemu informacji dla kierowników
 • analiza źródeł źródeł jakości wykorzystania informacji
 • prowadzenie kontroli i oceny wyprzedzającej w zakresie możliwości, szans i zagrożeń realizacji zadań w poszczególnych etapach
 • ustalenie odchyleń od planowanych wyników z podziałem na istotne, zależne i niezależne
 • pomoc w projektowaniu niezbędnych działań dostosowawczych związanych z korekta celów, eliminacja zakłóceń w otoczeniu oraz w dostosowaniu otoczenia do celów strategicznych

Cechy

Controlling strategiczny identyfikują następujące cechy:

 • strategiczna baza planistyczna (oparta na planach strategicznych),
 • strategiczne zarządzanie podmiotem gospodarczym (oparte na strategicznych metodach organizacji i zarządzania),
 • metody ustalania odchyleń wskaźników strategicznych,
 • informacja o charakterze długookresowym,
 • metody decyzyjne dotyczące procesów (przedsięwzięć) o horyzoncie czasu ponad jeden rok.

Etapy projektowania controllingu strategicznego

 1. Określenie zakresu, pola oraz horyzontu czasowego controllingu.
 2. Przygotowanie - przegląd celów i planów strategicznych podmiotu gospodarczego.
 3. Wybór parametrów sterujących systemu - mierniki bazy planistycznej.
 4. Zabezpieczenie organizacyjno-informacyjne funkcjonowania strategicznego controllingu - odpowiedni zbiór danych, możliwości selekcji, przetwarzania oraz szybki przepływ informacji.
 5. Zbudowanie procedury określania odchyleń parametrów sterujących i ich obliczania wykorzystujące specyficzne metody ze względu na horyzont czasu, zakres i pole.
 6. Określenie zasad i struktury procesu decyzyjnego.
 7. Weryfikacja funkcjonowania zaprojektowanego systemu (ewentualne zamiany adaptacyjne do istniejącego stanu).
 8. Podjęcie decyzji o wdrożeniu systemu, jako ponad funkcjonalnego instrumentu wspomagającego strategiczne zarządzanie.
 9. Określenie szczegółowego harmonogramu czasowego i finansowego realizacji wszystkich etapów projektowania.

Długookresowe metody controllingu

Controlling wykorzystuje różne metody i techniki organizatorskie. Bardzo ważny jest dobór narzędzi pozwalających na zbudowanie bazy planistycznej. Ponieważ controlling strategiczny dotyczy dłuższego okresu czasu, niepewność przebiegu procesów jest duża. Poniżej przedstawione zostały długookresowe metody przydatne w controllingu strategicznym

Perspektywa finansowa (mierniki finansowe), perspektywa procesów i klientów (procesy wewnątrz przedsiębiorstwa oraz informacje o odbiorcach), perspektywa rozwoju (skupienie na przekształceniach zachodzących w firmie), perspektywa ludzka (zainteresowanie kapitałem ludzkim w firmie oraz w relacjach z otoczeniem)

Z podanych perspektyw bezapelacyjnie najważniejszą jest perspektywa ludzka i kapitał intelektualny.

 • Tableau de bord - Jedna z najczęściej wykorzystywanych metod wspomagających wdrażanie strategii. Istotą Tableau de bord jest połączenie przyczynowo-skutkowo miar z różnych obszarów przedsiębiorstwa. Umożliwia to stworzenie schematu funkcjonowania firmy pod kątem realizacji określonych celów. Głównie stosowane są mierniki finansowe i wewnętrzne. Informacje uzyskiwane z tablic są przydatne zarówno dla pracowników niższych jak i wyższych szczebli.

Implementacja tablic:

 1. Zdefiniowanie celów
 2. Określenie kluczowych czynników
 3. Dobór wskaźników
 4. Graficzna prezentacja

Wartym uwagi aspektem tablic jest ich wielość w zależności od upodobań użytkowników. Należy jednak pamiętać o wzajemnym ich powiązaniu.

Bibliografia

 • Gwiaździński, E., Wadlewski A.-A., Modliński A. (2015) "Innowacyjne działania w obszarze zarządzania i marketingu”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • Marciniak S. (2004) Controlling, Filozofia, Projektowanie, wyd.2 rozszerzone Difin, Warszawa, s. 130-132
 • Nesterak, J. (2003) Controlling, system oceny centrów odpowiedzialności, ANVIX, Kraków, s. 50
 • Nesterak, J. (2015) Controlling zarządczy - projektowanie i wdrażanie, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Owsiak, E. (2004) Controlling w działalności przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 20-21
 • Sierpińska, M. (red). (2004) Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, s. 18-19

Autor: Magdalena Barysz, Bartłomiej Szewczyk