Mapa drogowa

Z Encyklopedia Zarządzania
Mapa drogowa
Polecane artykuły

Mapa drogowa- (ang. roadmap) to skuteczne narzędzie planowania jak i strategicznego zarządzania portfelem. Jej celem jest zobrazowanie w wizualny sposób układu wszystkich planowanych i realizowanych przedsięwzięć w portfelu danego przedsiębiorstwa oraz ich korygowanie w miarę realizacji. Umożliwia ona zestrojenie własnych inicjatyw i projektów doskonalenia procesów z celami biznesowymi. W efekcie mapa drogowa zapewnia szybsze osiąganie założonych celów biznesowych jak i poprawia efektywność działań firmy (A. Jurczuk 2013, s. 14), ponieważ umożliwia decydentom sprawną, precyzyjną identyfikację zależności oraz ocenę stanu inicjatyw, osiągniętych postępów i kluczowy rezultatów. (P. Wyrozębski 2015, s. 314) Jej istotą jest zapewnienie, że lista projektów - przynajmniej tych głównych, wpisuje się lub jest niezbędna do realizacji strategii firmy i jej celów. (J. Bogdanienko, 2008). Mapa drogowa pomaga także w "wyborze priorytetowych obszarów procesowych z uwzględnieniem zdefiniowanych celów doskonalenia czy też problemów, które organizacja chce rozwiązać". (A. Jurczuk 2013, s. 14) "Pozwala ona opisać i wyjaśnić przebieg procesów biznesowych, a w szczególności zidentyfikować poziom dojrzałości procesowej przedsiębiorstwa, opisać nielokalność oddziaływania i nieliniowość przebiegu procesów biznesowych, jako warunku generowania wiedzy gorącej i innowacyjności procesowej". Mapy drogowe znajdują zastosowane w różnorodnych obszarach takich jak finanse, strategia firmowa, badania naukowe czy biznes, a ich wspólnym mianownikiem jest odniesienie do przyszłości. (W. Cieślińki i in., s. 57)

Rodzaje

Istotną kwestią jest wybór rodzaju mapy drogowej. Główne determinanty wyboru to cel usprawnień, rodzaj i zakres problemów, które organizacja chce rozwiązać. Mapy drogowe występują w pięciu wariantach, które odzwierciedlają istniejące problemy lub cele biznesowe przedsiębiorstwa. Rozróżniamy typy map drogowych takie jak (A. Jurczuk 2013, s. 15):

 • procesowa,
 • produktowa,
 • produktowa zintegrowana,
 • projektowa,
 • pomiarowa.

Procesowa mapa drogowa

Celem stosowania procesowej mapy drogowej jest rozwój wydajności i potencjału przedsiębiorstwa poprzez definiowanie, wdrożenie, doskonalenie jego procesów. Jest ona dedykowana organizacjom o złożonej strukturze procesów, która wynika ze złożoności i wielkości przedsiębiorstwa lub specyfiki jej produktów czy projektów. "Ten typ mapy powinien być wybierany wówczas, gdy przedsiębiorstwo przyjęło następujące cele:

 • zdefiniowanie i analiza istniejących procesów,
 • usprawnianie procesów bazujące na potrzebach i priorytetach organizacji,
 • standaryzacja procesów,
 • zdefiniowanie podstawowego zbioru procesów w procesie systematycznego doskonalenia,
 • ustanowienie zbioru wymagań systemu jakości w organizacji,
 • zdefiniowanie procesów zgodnych z obowiązującymi przepisami i standardami (SAS70, ISO 9000)".(A. Jurczuk 2013, s. 16)

Bibliografia

 • Bogdanienko J. (2008), W pogoni za nowoczesnością. Wybrane aspekty tworzenia i wprowadzania zmian, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń
 • Cieślińki W. i in. (2014),Roadmapping- model strategicznej odnowy procesów biznesowych przedsiębiorstw sektora motoryzacyjnegow: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, nr 340, 2014, DOI:10.15611/pn.2014.340.36
 • Jarczuk A. (2013), Procesowa mapa drogowa doskonalenia organizacji z wykorzystaniem modelu CMMI-DEV, Politechnika Białostocka, Białystok, DOI: 10.12846/j.em.2013.04.01
 • Wyrozębski P. (2015), Problemy zarządzania strategicznego organizacją z pomocą portfela projektów w podejściu amerykańskim, Nauki ekonomiczne a praktyka gospodarcza. Wzajemna zależność, SGH, Warszawa

Autor: Klementyna Zabiciel

,