Mapa drogowa

Z Encyklopedia Zarządzania

Mapa drogowa- (ang. roadmap) to skuteczne narzędzie planowania jak i strategicznego zarządzania portfelem. Jej celem jest zobrazowanie w wizualny sposób układu wszystkich planowanych i realizowanych przedsięwzięć w portfelu danego przedsiębiorstwa oraz ich korygowanie w miarę realizacji. Umożliwia ona zestrojenie własnych inicjatyw i projektów doskonalenia procesów z celami biznesowymi. W efekcie mapa drogowa zapewnia szybsze osiąganie założonych celów biznesowych jak i poprawia efektywność działań firmy (A. Jurczuk 2013, s. 14), ponieważ umożliwia decydentom sprawną, precyzyjną identyfikację zależności oraz ocenę stanu inicjatyw, osiągniętych postępów i kluczowy rezultatów (P. Wyrozębski 2015, s. 314) Jej istotą jest zapewnienie, że lista projektów - przynajmniej tych głównych, wpisuje się lub jest niezbędna do realizacji strategii firmy i jej celów (J. Bogdanienko, 2008). Mapa drogowa pomaga także w "wyborze priorytetowych obszarów procesowych z uwzględnieniem zdefiniowanych celów doskonalenia czy też problemów, które organizacja chce rozwiązać". (A. Jurczuk 2013, s. 14) "Pozwala ona opisać i wyjaśnić przebieg procesów biznesowych, a w szczególności zidentyfikować poziom dojrzałości procesowej przedsiębiorstwa, opisać nielokalność oddziaływania i nieliniowość przebiegu procesów biznesowych, jako warunku generowania wiedzy gorącej i innowacyjności procesowej". Mapy drogowe znajdują zastosowane w różnorodnych obszarach takich jak finanse, strategia firmowa, badania naukowe czy biznes, a ich wspólnym mianownikiem jest odniesienie do przyszłości (W. Cieślińki i in., s. 57)

Rodzaje

Istotną kwestią jest wybór rodzaju mapy drogowej. Główne determinanty wyboru to cel usprawnień, rodzaj i zakres problemów, które organizacja chce rozwiązać. Mapy drogowe występują w pięciu wariantach, które odzwierciedlają istniejące problemy lub cele biznesowe przedsiębiorstwa. Rozróżniamy typy map drogowych takie jak (A. Jurczuk 2013, s. 15):

 • procesowa,
 • produktowa,
 • produktowa zintegrowana,
 • projektowa,
 • pomiarowa.

Procesowa mapa drogowa

Celem stosowania procesowej mapy drogowej jest rozwój wydajności i potencjału przedsiębiorstwa poprzez definiowanie, wdrożenie, doskonalenie jego procesów. Jest ona dedykowana organizacjom o złożonej strukturze procesów, która wynika ze złożoności i wielkości przedsiębiorstwa lub specyfiki jej produktów czy projektów. "Ten typ mapy powinien być wybierany wówczas, gdy przedsiębiorstwo przyjęło następujące cele:

 • zdefiniowanie i analiza istniejących procesów,
 • usprawnianie procesów bazujące na potrzebach i priorytetach organizacji,
 • standaryzacja procesów,
 • zdefiniowanie podstawowego zbioru procesów w procesie systematycznego doskonalenia,
 • ustanowienie zbioru wymagań systemu jakości w organizacji,
 • zdefiniowanie procesów zgodnych z obowiązującymi przepisami i standardami (SAS70, ISO 9000)".(A. Jurczuk 2013, s. 16)

Korzyści wynikające z implementacji mapy drogowej

Mapa drogowa wpływa pozytywnie na efektywność działań firm, umożliwiając skoncentrowanie się na priorytetowych zadaniach oraz eliminację zbędnych działań. Przez wyznaczenie jasnych celów i strategii, firma może efektywniej alokować zasoby, co prowadzi do osiągnięcia większej efektywności operacyjnej.

Dodatkowo, mapa drogowa poprawia identyfikację priorytetów i alokację zasobów. Dzięki temu można skupić się na kluczowych projektach i inicjatywach, które przynoszą największą wartość dla firmy. Mapa drogowa daje również możliwość lepszego zarządzania ryzykiem, umożliwiając szybką reakcję na zmiany w otoczeniu biznesowym.

Implementacja mapy drogowej zwiększa zaangażowanie pracowników, ponieważ każdy ma jasno określone cele do osiągnięcia i wie, w jaki sposób przyczynia się do sukcesu firmy. Ponadto, mapa drogowa umożliwia lepszą współpracę między różnymi dziedzinami i zespołami, co prowadzi do synergii i większej efektywności działań.

Szybka reakcja na zmiany w otoczeniu biznesowym jest możliwa dzięki mapie drogowej. Dzięki ścisłemu monitorowaniu postępów i wyników, firma może dokonywać niezbędnych dostosowań strategii, zachowując elastyczność i zdolność do reagowania na zmieniające się warunki biznesowe.

Ostatnią korzyścią wynikającą z implementacji mapy drogowej jest możliwość dostosowywania strategii firmy. Mapa drogowa umożliwia regularne monitorowanie postępów i wyników, co pozwala na ocenę skuteczności działań oraz wprowadzanie niezbędnych zmian i ulepszeń.

Proces tworzenia mapy drogowej

Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie analizy strategicznej, która pozwoli na określenie celów biznesowych. W tym etapie należy zbadać otoczenie biznesowe, identyfikując trendy, konkurencję oraz potencjalne zagrożenia i szanse. W oparciu o te informacje, można określić cele, które firma chce osiągnąć w określonym czasie.

Następnie, konieczne jest zidentyfikowanie i priorytetyzowanie projektów i inicjatyw. W tym etapie należy ocenić ich wartość i wpływ na osiągnięcie celów biznesowych. Warto wziąć pod uwagę zarówno krótko-, jak i długoterminowe projekty.

Kolejnym krokiem jest przygotowanie planu działań i harmonogramu realizacji. W tym etapie należy określić konkretne kroki i działania, jakie firma musi podjąć, aby osiągnąć wyznaczone cele. Ważne jest również określenie odpowiedzialności i terminów realizacji poszczególnych działań.

Monitorowanie postępów i ocena osiągniętych rezultatów to kolejny etap procesu tworzenia mapy drogowej. Regularne sprawdzanie, czy firma osiąga zamierzone cele oraz analiza wyników pozwala na wyciąganie wniosków i wprowadzanie niezbędnych korekt.

Ostatnim etapem procesu jest ciągłe doskonalenie i aktualizacja mapy drogowej. W miarę upływu czasu, warunki biznesowe mogą ulec zmianie, dlatego ważne jest, aby mapa drogowa była elastyczna i dostosowywana do nowych okoliczności. Regularne aktualizacje zapewniają, że firma pozostaje na właściwej ścieżce rozwoju.

Wyzwania związane z wdrożeniem mapy drogowej

Jednym z wyzwań jest brak wsparcia ze strony zarządu i pracowników. Aby mapa drogowa była skuteczna, konieczne jest zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron. W przypadku braku wsparcia, istnieje ryzyko, że implementacja nie będzie udana. Dlatego ważne jest, aby zarząd i pracownicy zrozumieli korzyści wynikające z mapy drogowej i byli zaangażowani w jej wdrożenie.

Trudnością może być także identyfikacja i priorytetyzacja projektów. Często firma ma wiele pomysłów i inicjatyw, ale nie wszystkie z nich są równie ważne. Konieczne jest określenie, które projekty przynoszą największą wartość i mają największy wpływ na osiągnięcie celów biznesowych.

Monitorowanie postępów i ocena rezultatów również może stanowić wyzwanie. Warto zdefiniować konkretne wskaźniki sukcesu i metody pomiaru postępów. Dzięki temu można bieżąco oceniać wyniki i dokonywać niezbędnych dostosowań.

Dostosowywanie mapy drogowej do zmieniających się warunków biznesowych to kolejne wyzwanie. Firmy muszą być elastyczne i gotowe na zmiany, które mogą mieć wpływ na strategię i cele. Często wymaga to szybkiej reakcji i podejmowania decyzji, które będą służyć osiągnięciu zamierzonych celów.

Ostatnim wyzwaniem jest zapewnienie odpowiednich zasobów finansowych i technologicznych dla realizacji projektów. Często mapę drogową realizuje się poprzez różne projekty, które mogą wymagać inwestycji. Konieczne jest zapewnienie odpowiedniego wsparcia finansowego oraz dostępu do niezbędnych narzędzi i technologii, aby projekty mogły być skutecznie realizowane.

Podsumowując, mapa drogowa to narzędzie, które może przynieść wiele korzyści dla firm. Jej implementacja wymaga jednak odpowiedniego planowania i zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron. Warto podjąć te wyzwania, ponieważ mapa drogowa umożliwia bardziej efektywne i skuteczne zarządzanie firmą, co przekłada się na osiągnięcie zamierzonych celów biznesowych.


Mapa drogowaartykuły polecane
Strategia rozwoju systemów informacyjnychISO 9004Metoda BPMOrientacja na projekty, programy, portfeleKluczowe czynniki sukcesu wdrożenia systemu informatycznegoProcesowe podejście do controllinguControlling personalny w zarządzaniu jakościąWdrażanie systemu zarządzania projektamiWdrożenieCzynniki determinujące

Bibliografia

 • Bogdanienko J. (2008), W pogoni za nowoczesnością. Wybrane aspekty tworzenia i wprowadzania zmian, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń
 • Cieśliński W. (2014), Roadmapping - model strategicznej odnowy procesów biznesowych przedsiębiorstw sektora motoryzacyjnego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, nr 340
 • Jarczuk A. (2013), Procesowa mapa drogowa doskonalenia organizacji z wykorzystaniem modelu CMMI-DEV, Politechnika Białostocka, Białystok
 • Wyrozębski P. (2015), Problemy zarządzania strategicznego organizacją z pomocą portfela projektów w podejściu amerykańskim, Nauki ekonomiczne a praktyka gospodarcza. Wzajemna zależność, SGH, Warszawa


Autor: Klementyna Zabiciel

,