Strategia rozwoju systemów informacyjnych

Z Encyklopedia Zarządzania
Strategia rozwoju systemów informacyjnych
Polecane artykuły


Wiele firm dochodzi do wniosku, że istotnym uzupełnieniem strategii podstawowej przedsiębiorstwa jest strategia rozwoju systemów informacyjnych. J.A.O'Brien zauważa, że strategiczny plan rozwoju systemów informacyjnych (Strategic IS Plan) formułować powinien polityki, cele oraz strategie dostarczania usług oraz dysponowania zasobami systemu informacyjnego.

Zalety

Zaletami procesu strategicznego planowania rozwoju systemów informacyjnych są (J.A.O'Brien 1990, s. 505-506):

 • identyfikacja czynników pozwalających osiągnąć przewagę konkurencyjną wykorzystując system informacyjny,
 • stymulowanie kreatywnego użytkowania technologii informacyjnych i zachęcanie do wykorzystywania jej w zaspokajaniu potrzeb organizacji,
 • pozwala na właściwą alokację zasobów ludzkich i finansowych poprzez określenie priorytetów wdrażania strategicznych systemów informacyjnych,
 • poprawia integrację obecnych i przyszłych systemów informacyjnych, eliminując redundancję, niespójności i nieefektywne wykorzystanie zasobów informacyjnych,
 • określa harmonogram i priorytety realizacji projektów systemów informacyjnych w przyszłości.

Schematyczne ujęcie procesu strategicznego planowania rozwoju systemów informacyjnych, przedstawia poniższy rysunek.

Proces planowania systemów informacyjnych.gif

Rys. Proces planowania systemów informacyjnych

Źródło: opracowanie własne na podstawie (J.A. O'Brien 1990, s. 505)

Etapy

Zadania szczegółowe poszczególnych etapów powyżej przedstawionego procesu są następujące:

 1. Analiza organizacji
  • przegląd strategii organizacji,
  • identyfikacja podstawowych grup interesów, oraz ich celów,
  • identyfikacja aktualnych inicjatyw strategicznych organizacji,
 2. Analiza otoczenia w zakresie systemów informacyjnych
  • identyfikacja strategicznych okazji w zakresie systemów informacyjnych,
  • analiza otoczenia organizacji,
  • przegląd pojawiających się nowych technologii,
  • aktualnie wykorzystywany portfel aplikacji,
  • obecne zasoby w zakresie systemów informacyjnych,
  • ocena stopnia dojrzałości organizacji w zakresie systemów informacyjnych.
 3. Budowa strategicznego planu rozwoju systemów informacyjnych
  • misja, cele i strategia systemów informacyjnych,
  • ocena ogólnej architektury informatycznej,
  • opracowanie mechanizmu zarządzania zasobami,
  • projekt procesów zarządzania,
  • planowane zastosowania aplikacji informatycznych.
 4. Ocena potrzeb informacyjnych organizacji
 5. Opracowanie ramowego planu rozwoju systemów informatycznych
  • definiowanie portfela projektów systemów informacyjnych,
  • rangowanie projektów,
  • wieloletni harmonogram wdrażania.
 6. Opracowanie planu alokacji zasobów
  • plan alokacji zasobów sprzętowych,
  • plan alokacji zasobów programowych,
  • plan alokacji zasobów ludzkich,
  • architektura sieciowa i telekomunikacyjne,
  • plan finansowy.
 7. Budowa planów operacyjnych
  • roczne budżety operacyjne działu informatyki,
  • szczegółowe projekty wdrożeniowe.

Bibliografia

 • O'Brien J.A., Management Information Systems, A Managerial End User Perspective, Irwin, Homewood Ill, Boston 1990
 • Woźniak K., System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005

Autor: Krzysztof Woźniak