Metoda hoshin

Z Encyklopedia Zarządzania

Hoshin jest to metoda zarządzania strategicznego, która pozwala uzyskiwać przewagę konkurencyjną poprzez wyprzedzające rozpoznanie otoczenia przedsiębiorstwa. Nazwa metody oznacza w języku japońskim coś, co wyznacza dobry kierunek (Ho - kierunek, Shin - kompas).

Cechy charakterystyczne metody

Metoda ta pozwala na przeprowadzenie szybkich zmian, ułatwia zrozumienie celów strategicznych przez całą społeczność przedsiębiorstwa i wytworzenie w nim tak zwanej wspólnej wizji przyszłości. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie konsensusu i stworzenie warunków do kreatywnego myślenia. Jest to specyficzna koncepcja jakości i metoda rozwiązywania problemów. Współcześnie metoda hoshin przyjmuje orientację na klienta jako priorytet - polega to na permanentnym wsłuchiwaniu się w potrzeby klienta.

Fazy postępowania

Metoda hoshin obejmuje następujące fazy postępowania:

 1. "identyfikacja linii kierunkowych" - polega na wytyczeniu kierunków rozwoju przedsiębiorstwa, analizie ewolucji otoczenia oraz na tym co chce się w przyszłości osiągnąć
 2. "rozwinięcie linii kierunkowych i dopasowanie" - w tej fazie następuje określenie środków niezbędnych do realizacji przedsięwzięć wynikających z linii kierunkowych oraz z uzyskania konsensusu w odniesieniu do przedsięwzięć ze strony personelu wykonawczego jak i kadry kierowniczej
 3. "sterowanie" - czyli wdrożenie planów w życie organizacji oraz okresowej kontroli osiąganych rezultatów

Zastosowanie metody Hoshin w praktyce

Metoda Hoshin, znana również jako Hoshin Kanri, jest narzędziem zarządzania strategicznego, które zostało opracowane w Japonii w latach 60. XX wieku. Obecnie jest szeroko wykorzystywana przez wiele organizacji na całym świecie.

Metoda Hoshin jest stosowana zarówno w korporacjach, jak i w mniejszych organizacjach. Przykładem korporacji, która skutecznie wykorzystuje tę metodę, jest Toyota. Dzięki zastosowaniu Hoshin Kanri, Toyota osiągnęła wiele korzyści, takich jak poprawa jakości produktów, zwiększenie efektywności operacyjnej i zadowolenie klientów.

W mniejszych organizacjach, metoda Hoshin jest również wykorzystywana do skutecznego zarządzania strategicznego. Przedsiębiorstwa, które z powodzeniem wprowadziły tę metodę, odnotowują wzrost wyników finansowych, zwiększenie zaangażowania pracowników oraz lepszą komunikację i współpracę w organizacji.

Jak metoda Hoshin może pomóc w zwiększeniu efektywności działań organizacji?

Metoda Hoshin pomaga organizacji w skutecznym osiąganiu celów strategicznych poprzez wytyczanie i realizację celów na wszystkich poziomach organizacji. Dzięki tej metodzie, organizacja może skoncentrować się na najważniejszych inicjatywach strategicznych, ustalić priorytety działań, a także monitorować postępy w osiąganiu celów.

Metoda Hoshin umożliwia również skoordynowanie działań wszystkich pracowników w organizacji, zapewniając, że każdy ma jasne zrozumienie celów strategicznych i wie, jak przyczynić się do ich osiągnięcia. To z kolei prowadzi do zwiększenia efektywności działań i lepszych wyników organizacji.

Jednym z głównych założeń metody Hoshin jest zaangażowanie wszystkich pracowników w proces planowania i realizacji celów strategicznych organizacji. Pracownicy są aktywnie zaangażowani w identyfikację linii kierunkowych, rozwinięcie linii kierunkowych i sterowanie, co prowadzi do zwiększenia ich zrozumienia celów strategicznych.

Poprzez uczestnictwo w procesie Hoshin Kanri, pracownicy mają możliwość wyrażenia swoich pomysłów i opinii na temat celów organizacji. To z kolei prowadzi do większego zaangażowania i poczucia własności w realizację tych celów.

Metoda Hoshin pozwala organizacji skoncentrować się na dostarczaniu wartości dla klientów poprzez skuteczne zarządzanie strategiczne. Poprzez identyfikację i realizację celów strategicznych, organizacja ma możliwość zrozumienia potrzeb i oczekiwań klientów oraz dostosowania swoich działań w celu ich zaspokojenia.

Poprzez skuteczne wdrożenie metody Hoshin, organizacja może poprawić jakość swoich produktów lub usług, zwiększyć elastyczność i szybkość reakcji na zmieniające się potrzeby klientów, a także zwiększyć ich satysfakcję. To z kolei prowadzi do lepszych relacji z klientami i wzrostu lojalności.

Jakie są najlepsze praktyki związane z wdrożeniem metody Hoshin i jakie są kluczowe czynniki sukcesu?

Wdrożenie metody Hoshin wymaga odpowiedniego podejścia i zaangażowania wszystkich pracowników w organizacji. Kilka najlepszych praktyk związanych z wdrożeniem tej metody to:

 • Zaangażowanie najwyższego kierownictwa w proces Hoshin Kanri i zapewnienie, że ma ono jasne zrozumienie celów strategicznych organizacji.
 • Uczestnictwo wszystkich pracowników w procesie identyfikacji linii kierunkowych, rozwinięcia linii kierunkowych i sterowania.
 • Regularne monitorowanie postępów w osiąganiu celów strategicznych i dostosowywanie działań w razie potrzeby.
 • Używanie odpowiednich narzędzi i technik, takich jak drzewa celów, macierze odpowiedzialności i wskaźniki wydajności kluczowych.

Kluczowymi czynnikami sukcesu w wdrożeniu metody Hoshin są: zaangażowanie kierownictwa, klarowne komunikowanie celów strategicznych, odpowiednie przeszkolenie pracowników, ciągłe doskonalenie procesu Hoshin Kanri oraz uczynienie go integralną częścią kultury organizacyjnej.

Kluczowe elementy metody Hoshin

Identyfikacja linii kierunkowych jest pierwszym etapem metody Hoshin i obejmuje określenie celów strategicznych organizacji na podstawie analizy otoczenia i strategicznej wizji organizacji. Głównym celem tego etapu jest wypracowanie jasnego kierunku, który ma prowadzić organizację do osiągnięcia sukcesu.

Podczas identyfikacji linii kierunkowych, zadania obejmują: analizę otoczenia, określenie celów strategicznych, ustalenie priorytetów, identyfikację kluczowych inicjatyw strategicznych oraz ocenę zasobów i ograniczeń.

Rozwinięcie linii kierunkowych jest drugim etapem metody Hoshin i obejmuje przekształcenie celów strategicznych organizacji w konkretne cele i zadania dla poszczególnych jednostek organizacyjnych. Proces ten pozwala na wypracowanie spójności między celami strategicznymi a działaniami na niższych poziomach organizacji.

Poprzez rozwinięcie linii kierunkowych, organizacja może skoordynować działania wszystkich pracowników, zapewniając, że każdy ma jasne zrozumienie swoich zadań i wie, jak przyczynić się do osiągnięcia celów strategicznych. To z kolei wpływa na skuteczne zarządzanie strategiczne i efektywność działań organizacji.

Faza sterowania jest trzecim etapem metody Hoshin i obejmuje monitorowanie postępów w osiąganiu celów strategicznych oraz wprowadzanie niezbędnych korekt w działaniach. Głównym celem tego etapu jest zapewnienie, że organizacja osiąga zamierzone cele i kontynuuje rozwój.

W tej fazie, cele i zadania obejmują: monitorowanie wskaźników wydajności kluczowych, analizę przyczyn odchyleń od celów, wprowadzanie korekt w działaniach, cele i zadania wdrożeniowe oraz systematyczne raportowanie wyników.

Wyzwania i potencjalne trudności związane z wdrożeniem metody Hoshin

Jednym z największych wyzwań związanych z wdrożeniem metody Hoshin jest zaangażowanie wszystkich pracowników w proces planowania i realizacji celów strategicznych organizacji. Często pracownicy mogą być oporni lub sceptycznie nastawieni do zmian, co może utrudnić ich zaangażowanie w proces Hoshin Kanri.

Aby pokonać to wyzwanie, konieczne jest zapewnienie odpowiedniego przeszkolenia pracowników na temat metody Hoshin, komunikowanie jasnych korzyści wynikających z jej zastosowania oraz zapewnienie, że pracownicy mają możliwość wyrażenia swoich pomysłów i opinii na temat celów organizacji.

Wdrażanie metody Hoshin wymaga systematycznego monitorowania postępów w osiąganiu celów strategicznych. Jednym z potencjalnych problemów jest brak odpowiednich wskaźników wydajności kluczowych i narzędzi do monitorowania postępów.

Aby rozwiązać ten problem, organizacja musi skupić się na wybraniu odpowiednich wskaźników wydajności kluczowych, które odzwierciedlają osiągnięcie celów strategicznych, oraz na zapewnieniu odpowiednich narzędzi do monitorowania tych wskaźników, takich jak tablice rozdzielcze i systemy raportowania.

Kluczowe czynniki skutecznego wdrożenia metodyki Hoshin w organizacji

Kilka kluczowych czynników dotyczących skutecznego wdrożenia metody Hoshin w organizacji to:

 • Zaangażowanie najwyższego kierownictwa i zyskanie ich poparcia dla metody Hoshin.
 • Uczestnictwo wszystkich pracowników w procesie identyfikacji linii kierunkowych, rozwinięcia linii kierunkowych i sterowania.
 • Skupienie się na opracowaniu jasnej i inspirującej wizji strategicznej.
 • Wybór odpowiednich narzędzi i technik do wsparcia procesu Hoshin Kanri.
 • Systematyczne monitorowanie postępów w osiąganiu celów strategicznych i wprowadzanie niezbędnych korekt.


Metoda hoshinartykuły polecane
Mapa drogowaMetoda WCMStrategia rozwoju systemów informacyjnychDoskonalenie a doskonałośćIstota zarządzania przez jakośćStrategia projakościowa - zasady formułowaniaZarządzanie przez innowacjeMetoda budżetowania od zeraZarządzanie strategiczne

Bibliografia

 • Krzyżanowski L. (1999), O podstawach kierowania organizacji inaczej, PWN, Warszawa
 • Martyniak Z. (2002), Nowe metody i koncepcje zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków


Autor: Anna Jagieła