Proces planowania

Proces planowania
Polecane artykuły


Proces planowania to ważny element zarządzania każdej organizacji. Proces ten dotyczy zbioru pewnych działań, czynności, które są ze sobą powiązane i w rezultacie ich realizacja przynosi organizacji oczekiwany rezultat. Ważnym krokiem w procesie planowania jest określenie celu lub zbioru celów jakie są istotne dla organizacji. Polega to na identyfikacji priorytetów, które umożliwią skuteczne powiązanie potrzeb z zasobami organizacji potrzebnymi do jej realizacji. Zastosowanie w planowaniu ma tutaj sposób, który oparty jest na wyobrażeniu sobie przyszłości organizacji, czyli stanu jaki byśmy chcieli sobie wyobrazić. Kolejno określenie stanu istniejącego, sytuacji w której znajduje się organizacja i zweryfikowanie możliwości realizacji zamierzonej wizji, również ze względu na stan posiadanych zasobów. Następnie można określić przyczyny sprzyjające i uniemożliwiające realizację określonych zamierzeń i w efekcie opracować plan działania, który umożliwi realizację celów. Taki proces planowania można również nazwać strategicznym, ponieważ starannie planowane są wszystkie działania, wyobrażenie przyszłości zderza się ze stanem teraźniejszym, co pozwala zauważyć pewne braki, błędy i w efekcie podjąć takie działania, aby cały proces planowania przyniósł zamierzone efekty.

Etapy procesu planowania

Proces planowania posiada pewne etapy jego realizacji:

  1. Określenie celu lub celów, które chce osiągnąć organizacja. Etap ten jest realizowany za pomocą identyfikacji pewnych priorytetów oraz określeniu zamierzeń dla właściwej koncentracji zasobów organizacji.
  2. Określenie teraźniejszej sytuacji, czyli analizy stanu obecnego. Działania te mają na celu m.in. odnalezienie odpowiedzi na pytanie jak odległa jest sytuacja obecna od realizacji zamierzonej wizji ? A także jakie są potrzebne zasoby do realizacji tych celów ?
  1. Ustalenie tego co sprzyja, a co uniemożliwia realizację zamierzonej wizji. Istotne może być tutaj znalezienie odpowiedzi na pytanie które czynniki środowiska wewnętrznego, czy to zewnętrznego ułatwiają organizacji realizację określonych celów ? Które z czynników stwarzają problem w osiągnięciu przez nią zamierzonych celów ?
  2. Opracowanie planu lub działań, które prowadziłyby do realizacji założonych celów. Można opracować wiele wariantów, po to aby je ocenić i wybrać najlepszy z nich (L. F. Korzeniowski 2010 s. 176).

Można również proces planowania przedstawić za pomocą następujących po sobie sekwencyjnie czynności, wzajemnie od siebie zależnych i uzupełniających się, które obejmują najpierw prognozowanie, a w efekcie tworzenie planu.

Bibliografia

  • Dziemianowicz W. (red.) (2012). Planowanie strategiczne Poradnik dla pracowników administracji publicznej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa
  • Korzeniowski L.F. (2010). Menedżment. Postawy zarządzania, Wydawnictwo EAS, Kraków
  • Michałowski K. (2008). Podstawy zarządzania turystyką, aspekt przestrzenny, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok

Autor: Justyna Szpilka