Strategia rozwoju

Z Encyklopedia Zarządzania

Strategia rozwoju jest to proces, podczas którego przedsiębiorstwo koncentruje się na realizacji głównych założeń firmy, czyli przetrwania, rozwoju, przezwyciężenia konkurencji oraz wzmocnienie swojej pozycji na rynku. Strategia rozwoju obejmuje wszystkie działania zmierzające do osiągnięcia celów strategicznych przedsiębiorstwa w dłuższym okresie czasu.

TL;DR

Strategia rozwoju to proces koncentrujący się na przetrwaniu, rozwoju, przezwyciężeniu konkurencji i wzmocnieniu pozycji na rynku. Model strategii rozwoju firmy obejmuje typ strategii, rynek zbytu, korzyści dla klientów, wykorzystanie zasobów, program działania, współpracę z otoczeniem i nastawienie w sytuacjach krytycznych. Macierz Ansoffa wyróżnia strategie penetracji rynku, rozwoju rynku, rozwoju produktu i dywersyfikacji. Strategię należy formułować w odniesieniu do elementów marketingowych. Wybór strategii składa się z generowania wariantów, oceny wariantów i wyboru wariantu. Strategia rozwoju składa się z domeny działania, przewagi strategicznej, celów strategicznych i funkcjonalnych programów działania. Rozwój przedsiębiorstwa jest kluczowy dla przetrwania i realizacji celów. Wyróżnia się trzy fazy rozwoju: postęp, regres i stagnację.

Model strategii rozwoju firmy

W celu sformułowania prawidłowego modelu strategii rozwoju firmy, należy zawrzeć w nim informacje o:

 • Typie strategii, czyli modelu strategii, na jaki zdecydowało się przedsiębiorstwo;
 • Rynku zbytu i klientach docelowych.
 • Oferowanych przez firmę korzyściach, jakie doświadcza klient.
 • Wykorzystaniu zasobów i potencjału przedsiębiorstwa, wyborze kierunków inwestowania, likwidacji nieopłacalnych projektów.
 • Programie działania firmy, opartym na głównej działalności, pracach badawczo-rozwojowych oraz zasadach zarządzania.
 • Zasadach współpracy z otoczeniem, wybór partnerów strategicznych oraz zdefiniowanie konkurentów.
 • Nastawieniu w sytuacjach krytycznych.

Macierz Ansoffa

Model macierzy Harry’ego Igora Ansoffa wyróżnia cztery podstawowe strategie rozwoju przedsiębiorstwa:

 • Strategia penetracji rynku - firma dąży do powiększenia swoich udziałów na rynku, nie zwiększając przy tym swojej oferty asortymentowej. Przedsiębiorstwo dąży do osiągnięcia większych przychodów ze sprzedaży, co zmusza przedsiębiorstwo do pozyskania nowych klientów lub zachęcenia zwiększenia zakupów przez stałych konsumentów. Jest to możliwe poprzez polepszenie jakości produktów, zwiększenie funkcjonalności sprzedawanych dóbr, zastosowanie promocji, udoskonalenie obsługi klientów oraz obniżenie cen produktów. Strategia penetracji rynku jest zazwyczaj stosowana przez małe firmy (MSP), które poprzez zastosowanie działań niewymagających wysokich nakładów pieniężnych dążą do osiągnięcia zamierzonego celu. Na efektywność strategii penetracji rynku składają się takie czynniki jak: udziały przedsiębiorstwa w rynku, tempo wzrostu rynku, rodzaj produktów oraz cykl życia produktów.
 • Strategia rozwoju rynku - w celu powiększenia zysków firma decyduje się na wejście na nowe rynki zbytu ze swoimi produktami. Wiąże się to zazwyczaj z ekspansją geograficzną, bądź skierowaniem sprzedaży do innych segmentów rynku. Strategia rozwoju rynku jest zazwyczaj stosowana przez firmy małe.

Strategia wiążę się z wysokimi kosztami wkroczenia na rynek, jednocześnie stwarza możliwość szybkiego wzrostu sprzedaży.

 • Strategia rozwoju produktu - polega na wprowadzeniu nowych produktów lub zastosowanie innowacji w produktach już istniejących. Pociąga za sobą dość duże koszty finansowe dla pokrycia prac badawczo-rozwojowych, które umożliwią wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań, aby zachęcić do zakupów stałych klientów.
 • Strategia dywersyfikacji - opiera się na wprowadzeniu nowych produktów, które przyciągną nowych klientów. Strategia dywersyfikacji jest zazwyczaj stosowana przez duże firmy, gdyż wiąże się z dużymi kosztami finansowymi.

Elementy strategii rozwoju

Strategię należy formułować w odniesieniu do następujących elementów marketingowych:

Wybór strategii

Przeprowadzenie oceny strategicznej firmy pozwala nam dokonać wyboru strategii działania. Wybór strategii składa się z następujących etapów:

 • generowanie wariantów,
 • ocena wariantów,
 • wybór wariantu.

Strategia rozwoju przedsiębiorstwa składa się z 4 wzajemnie zależnych części:

 1. Domeny działania - określa gdzie i komu przedsiębiorstwo zamierza sprzedawać swoje wyroby lub usługi.
 2. Przewaga strategiczna - polega na tym, aby w ramach wybranej domeny być bardziej atrakcyjnym niż inne przedsiębiorstwa.
 3. Cele strategiczne - pokazują co i kiedy przedsiębiorstwo ma robić.
 4. Funkcjonalne programy działania - są przełożeniem koncepcji strategii na konkretne działania na każdym stanowisku pracy na codzienne zachowanie każdej zatrudnionej osoby.

Przedsiębiorstwo przetrwa w długim okresie i zrealizuje podstawowe cele pod warunkiem permanentnego rozwoju oraz wzrostu. Rozwój jest zjawiskiem jakościowym, polega na wprowadzaniu innowacji produktowych, procesowych, strukturalnych oraz w dziedzinie organizacji i zarządzania.

Wyróżniamy 3 fazy rozwoju w procesie rozwoju:

 • postęp - zmiana oceniana pozytywnie,
 • regres - zmiana oceniana negatywnie,
 • stagnacja - faza przejściowa, brak zmian w danej fazie rozwoju.

Podsumowując możemy stwierdzić, że strategia rozwoju przedsiębiorstwa jest sposobem w jakim zamierza ono realizować misję i cele strategiczne, pokazuje kierunek i zakres przedsiębiorstwa.


Strategia rozwojuartykuły polecane
Strategia rozwoju produktuStrategia produktowaStrategia marketingowaZarządzanie innowacjamiStrategia dywersyfikacji pionowejPlanowanie sprzedażyStrategia koncentracjiAnaliza portfolioStrategia błękitnego oceanu

Bibliografia

 • Barczak B., Bartusik K. (1999), Wybór strategii działania przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków
 • Famielec J. (1991), Strategie rozwoju przedsiębiorstw produkcyjnych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków
 • Famielec J. (1997), Strategie rozwoju przedsiębiorstw, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków
 • Filar E., Skrzypek J. (2001), Biznes plan, Poltext, Warszawa
 • Janasz K. (2010), Zarządzanie strategiczne: koncepcje, metody, strategie, Difin, Warszawa
 • Pierścionek Z. (2001), Strategie rozwoju firmy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Rybicki J. (red.) (2011), Strategie sukcesu organizacji, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot
 • Sabak Z. (2012), Strategia: podstawy myślenia w XXI wieku, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa
 • Weinert A. (2014), Outsourcing strategiczny - Współczesna opcja rozwoju przedsiębiorstwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Autor: Iwona Hońka, Justyna Lelito, Ewa Skorupska