Proces innowacyjny

Z Encyklopedia Zarządzania
Proces innowacyjny
Polecane artykuły


Proces innowacyjny - "jest to zjawisko powstawania, dojrzewania i upowszechniania tych idei technicznych, praktycznemu zastosowaniu, których towarzyszą określone skutki ekonomiczno-społeczne. Na tak rozumiany proces innowacyjny składają się wszystkie fazy zmian technologicznych, a więc inwencja (pomysł), innowacja (wynalazek) i dyfuzja (czyli upowszechnienie)".

Przebieg procesu innowacyjnego - można powiązać z cyklem życia produktu, który się składa z takich etapów, jak: wprowadzenie, wzrost, dojrzałość, spadek, wycofanie. Dokładnie się przypatrując temu cyklowi życia produktu, zwłaszcza na pierwszą fazę, czyli wprowadzenie nowego produktu na rynek zauważamy etap finalny przeprowadzonego procesu innowacyjnego danego produktu. Uściślając przed wprowadzeniem nowego produktu na rynek owy produkt musiał przejść drogę pewną drogę ewolucji. Droga ta składa się z takich czynności, jak:

 • badanie - wyszukiwanie nowych usług, pomysłów, wyrobów, informacji
 • rozwój - doskonalenie istniejących w danym momencie usług, pomysłów, wyrobów informacji
 • projektowanie - przekładanie wymagań na język zrozumiały dla zainteresowanych, w odpowiedniej postaci do wykorzystania podczas użytkowania lub wytwarzania
 • wdrażanie - wprowadzenie usług, produktów na rynek

Innowacje

Fundamentem do zrozumienia pojęcia Procesu Innowacyjnego jest definicja Innowacji. Do jej wyjaśnienia posłużę się definicją najbardziej pierwotną i najszerzej stosowaną autorstwa Josepha Schumpetera. Została ona scharakteryzowana jako:

 • wprowadzenie do produkcji nowych wyrobów lub doskonalenie już istniejących,
 • udoskonalenie lub wdrożenie nowego procesu produkcji,
 • opracowanie nowego sposobu dystrybucji produktów,
 • otwarcie nowego rynku,
 • zastosowanie nowych materiałów, surowców do produkcji,
 • wprowadzenie nowej organizacji produkcji.

Podażowa i popytowa definicja procesu innowacyjnego

W teorii i literaturze ekonomicznej występują dwie konkurencyjne definicje Procesu Innowacyjnego: definicja podażowa J.A.Schumpetera i Popytowa P.Druckera. Od strony podażowej proces innowacyjny stanowi pewien ciąg zdarzeń:

 • powstanie pomysłu (inwencja)
 • ucieleśnienie pomysłu (innowacja)
 • upowszechnienie (imitacja/dyfuzja)

Proces ten zachodzi niejako autonomicznie od procesów przemysłowych i konieczne jest wyszukanie przedsiębiorcy, który innowację wykorzysta w procesie produkcyjnym.

Natomiast patrząc od strony popytowej proces innowacyjny to ciąg zdarzeń podejmowany na podstawie procesów rynkowych, na podstawie których wdrażanie innowacji pozwala przedsiębiorcy na uzyskanie przewagi konkurencyjnej.

Proces Innowacyjny wg Schumpetera, a tezy "Zielonej Księgi Innowacji"

Do interesujących wniosków można dojść konfrontując podażowe podejście Schumpetera z poglądami zawartymi w "Zielonej Księdze Innowacji". Schumpeter zauważa, że proces innowacji zachodzi niezależnie od procesów przemysłowych (biznesowych) i stawia tezę, iż nie występuje powiązanie, czy kontakt pomiędzy producentem innowacji, a przedsiębiorcą, potencjalnie zainteresowanym wynikami jego prac, przed zakończeniem procesu innowacji. Niewątpliwie jest to przeszkoda utrudniająca wejście innowacji na rynek, a co za tym idzie, zwiększenia konkurencyjności gospodarki. Prawidłowość ta została zauważona przez autorów "Zielonej Księgi...". Dlatego Unia Europejska postawiła sobie za zadanie stworzenie platformy pośrednictwa pomiędzy ośrodkami tworzenia innowacji, a jej potencjalnymi odbiorcami. Platformą tą mają się stać programy ramowe, których celem jest stworzenie stałych powiązań pomiędzy nauką, a biznesem poprzez współfinansowanie projektów innowacyjnych.

Patrz też: Polityka innowacyjna

Bibliografia

 • A. Kała, Proces innowacyjny, wdrażanie innowacji. s. 2
 • M. Brzeziński, Organizacja i sterowanie produkcją. Projektowanie systemów produkcyjnych procesów sterowania produkcją. Agencja WYD. PLACET Warszawa 2002 s. 214
 • J.Schumpeter, The Theory of Economic Development, Harvard University Press, Boston, 1934
 • P.F.Drucker, Innowacja i przedsiębiorczość, PWE, Warszawa, 1992
 • K.Poznańska, "Sfera badawczo-rozwojowa i przedsiębiorstwa w działalności innowacyjnej", Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, Warszawa, 2001
 • E.Książek, "Kierunki rozwoju polityki innowacyjnej w Unii Europejskiej", IRE, Gdańsk, 2008
 • European Commission, "Green Paper on Innovation", European Commission, Bruksela, 1995

Autor: Łukasz Przyszły, Jakub Kłusek