Badania przemysłowe

Z Encyklopedia Zarządzania

Badania przemysłowe są zawsze związane z procesem produkcji czy świadczenia usług. Badania te są ostatnim etapem badań dla przemysłu natomiast prace rozwojowe są pierwszym etapem komercjalizacji. Głównym zadaniem jest zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności. Badanie te prowadzą do polepszenia obecnych już na rynku produktów, usług i procesów oraz do tworzenia nowych, innowacyjnych zasobów. Badania przemysłowe służą do sprawdzenia i oceny czy dany rodzaj technologii jest przydatny na rynku, w jakim stopniu i jakie można wprowadzić ulepszenia. Wyjątek stanowią prototypy, które są objęte przez prace rozwojowe (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615)

TL;DR

Badania przemysłowe są fazą produkcji i usług, podczas gdy prace rozwojowe są pierwszym etapem komercjalizacji. Badania przemysłowe służą do zdobycia nowej wiedzy i umiejętności, a prace rozwojowe skupiają się na tworzeniu i udoskonalaniu produktów, procesów i usług. Istnieją różnice między badaniami przemysłowymi a pracami rozwojowymi, a metoda TRL służy do oceny gotowości technologicznej.

Prace Rozwojowe

Jest to kształtowanie i wykorzystywanie wiedzy, która jest dostępna i różne umiejętności z takich dziedzin jak nauka, technologia, działalność gospodarcza oraz pozostałej wiedzy, która jest wykorzystywana do:

 • planowania produkcji
 • tworzenia nowych produktów
 • projektowania nowych lub ulepszonych produktów
 • tworzenia i projektowania procesów i usług

Takie działania przeważnie są wspierane badaniami uzupełniającymi oraz opracowania dokumentacji technicznej i ekonomicznej. Te wszystkie kroki są niezbędne do przemysłowego uruchomienia produkcji oraz analizy rynków zbytu i zaopatrzenia (E. Nowak i in.2004, s. 255)

Wyjątki w Pracach Rozwojowych

 • prace obejmujące rutynowe i okresowe zmiany w produktach czy linii produkcyjnych
 • opracowywane prototypy
 • opracowywane projekty pilotażowe
 • testy i walidacja nowych i ulepszonych produktów
 • testy i walidacja procesów i usług

Wyjątki te odnoszą się do produktów, procesów lub usług, które objęte są dalszym udoskonaleniem technicznym, w momencie kiedy ostatecznym kształt nie jest określony.

Prace rozwojowe nie obejmują zmian, które są rutynowe, powtarzalne i okresowe. Dotyczy to samych produktów, usług czy procesów, ale również linii produkcyjnych, procesów wytwórczych oraz operacji w toku, nawet kiedy zmiany dotyczą ulepszeń.(E. Nowak i in.2004, s. 255)

Podstawowe różnice między Badaniami Przemysłowymi, a Pracami Rozwojowymi

Aby poprawnie wskazać różnice, należy wziąć pod uwagę różne kryteria. Do nich należą między innymi ustalenie dokładnie w jakim środowisku są prowadzone prace w ramach wybranego projektu. Charakterystyczne miejsca dla badań przemysłowych są na przykład laboratoria oraz kontrolowanie przez badaczy rzeczywistość wirtualna. Jeżeli praca będzie polegała na sprawdzaniu nowych lub ulepszonych rozwiązań w środowisku rzeczywistym - są to prace rozwojowe.

Badania przemysłowe ukierunkowane są na pozyskiwanie wiedzy oraz umiejętności, które w późniejszym etapie są wykorzystywane do opracowania nowych produktów, procesów i usług lub ich udoskonalenia. Badanie te również są bardzo istotne przy ocenie przydatności technologii rodzajowych. Natomiast prace rozwojowe dotyczą już wiedzy nabytej. Koncentrują się na tym co jest obecnie dostępne oraz na umiejętnościach już posiadanych w danej dziedzinie.Głownie prace rozwojowe skupiają się na opracowywaniu prototypów o potencjalnym wykorzystaniu do użytku komercyjnego bądź do projektów pilotażowych.Ważnym elementem jest również tworzenie projektów, rysunków, planów, które są niezbędne do tworzenia nowych produktów, procesów i usług.

Oddzielenie tych dwóch definicji od siebie jest bardzo ważne z punktu widzenia korzystającego, ponieważ jeżeli poprawnie zostanie zakwalifikowana podejmowana czynność do grup, to w finalnym etapie może mieć wpływ na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Podział na badania przemysłowe i prace rozwojowe może się różnić ze względu na dany sektor, któremu podlega strona zainteresowana, czyli korzystający. Na taki podział może oddziaływać również charakter i zakres danego projektu.(I.Turek 2016, s. 133)

Metodyka TRL

poziomy gotowości technologicznej, z języka angielskiego Technology Readiness Levels. Metodyka polegająca na ocenie stopnia dojrzałości technologii oraz narzędzie służące do sprawdzenia stopnia zaawansowania prac nad technologiami. Pierwsze takie badania były wykorzystane przez NASA. Metodyka TRL składa się z dziewięciu poziomów gotowości technologii. Każdy z tych poziomów pomaga wskazać faktyczny stan prac nad nowopowstała technologią. Każdy z poziomów świadczy o poziomie dojrzałości technologii. W tym przypadku TRL 1 jest najniższym poziomem, natomiast TRL 9 najwyższym. Te najniższe dotyczą nowych technologii, które z każdym kolejnym etapem rozwoju osiągają wyższe poziomy. Średnie poziomy odnoszą się do opracowanych już technologii, które są wykorzystywane w potencjalnych aplikacjach, jednakże pozostają one na etapie testów i nie są w późniejszym etapie formą docelową. Jeżeli technologia osiągnie najwyższe poziomy to jest ona zastosowana w prototypie finalnego produktu lub systemu. Ostatni, najwyższy poziom (TRL 9) osiągają te produkty, które są już formą ostateczną i sprawdzoną pod względem operacyjnym. Zatem cały przebieg przez poszczególne poziomy zapewnia technologię na najwyższym poziomie, która może być zastosowana w praktyce. Ocena takiej gotowości w technologii pozwala pracownikom w upewnieniu się poprzez wiarygodne informacje o stanie prowadzonych prac badawczych, jak i rozwojowych (B.Kaczmarska 2016, s. 119)

Poziomy gotowości technologicznej

 • Poziom TRL 1 — odnosi się do podstawowych zasad działania nowej technologii
 • Poziom TRL 2 — sformułowano koncepcję technologii, opisano możliwe zastosowanie nowej technologii, jednak brak jest doświadczeń i dokładnych analiz, potwierdzających poprawność koncepcji.
 • Poziom TRL 3 — przeprowadzono badania analityczne i laboratoryjne na słuszność koncepcji. Na tym poziomie rozpoczyna się etap badawczo-rozwojowy
 • Poziom TRL 4 — zweryfikowano koncepcję technologii i jej parametry w warunkach laboratoryjnych, podstawowe komponenty technologii zostały zintegrowane. Uzyskano ogólne odwzorowanie finalnego produktu/technologii w warunkach laboratoryjnych.
 • Poziom TRL 5 —sprawdzono koncepcję technologii i jej parametry w środowisku zbliżonym do rzeczywistego. Podstawowe komponenty nowej technologii są zintegrowane z rzeczywistymi elementami funkcjonującymi w danym systemie.
 • Poziom TRL 6 — zaprezentowano działanie prototypu technologii w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Badania mogą być realizowane w warunkach laboratoryjnych, które odzwierciedlają w wysokim stopniu warunki rzeczywiste.
 • Poziom TRL 7 — zaprezentowano działanie prototypu produktu/technologii w warunkach operacyjnych.
 • Poziom TRL 8 —dokonano oceny technologii, potwierdzono spełnienie założeń projektowych.
 • Poziom TRL 9 — nowa technologia jest już w ostatecznej formie i może zostać wdrożona w docelowych procesach, została sprawdzona w warunkach operacyjnych z pozytywnym wynikiem (produkcja).(B.Kaczmarska 2016, s. 119-120)


Badania przemysłoweartykuły polecane
DMAICProces gospodarczyTestowanie oprogramowaniaKoncepcja systemu idealnego G. NadleraBadania i rozwójAnaliza progowaInżynieria oprogramowaniaCykl życia systemu informatycznegoModelowanie

Bibliografia


Autor: Sandra Urbańska