Dystrybucja

Z Encyklopedia Zarządzania
Dystrybucja
Polecane artykuły


Dystrybucja (z łac.: Distributio, oznaczającego podział, oraz łac. distribuere, tłumaczonego jako rozdawanie, czy też rozdzielanie) jest procesem obsługi rynku obejmującym wszelkie decyzje i czynności związane z zapewnieniem łączności producenta z finalnymi nabywcami. Pośrednicy marketingowi tworzą kanał marketingowy, zwany również kanałem handlowym lub kanałem dystrybucji. Dystrybucja zapewnia docelowym konsumentom możliwość nabycia pożądanych produktów w odpowiadającym im miejscu, czasie i po akceptowalnej przez nich cenie. Innymi słowy, to sieć przedsiębiorstw (bądź oddziałów), które współpracują ze sobą, w celu zapewnienia fizycznego przesyłu produktu do finalnego odbiorcy. Każda firma musi opracować odpowiednią dla niej strategię dotarcia na rynek.

TL;DR

Dystrybucja to proces zapewniania łączności producenta z klientami. Ma na celu umożliwienie klientom nabycia produktów w odpowiednim miejscu, czasie i cenie. Istnieje wiele definicji i użyteczności dystrybucji, takich jak użyteczność czasu, miejsca, formy i posiadania. Wybór rynku i kanału dystrybucji jest kluczowy dla wprowadzenia nowego produktu na rynek. Istnieje wiele rodzajów polityki dystrybucyjnej, w tym sprzedaż internetowa i tradycyjna.

Przegląd definicji

  • Dystrybucja jest zbiorem działań i decyzji związanych z udostępnieniem produktu w miejscu i czasie odpowiadającym potrzebom nabywców. (Piasecki B., Ekonomika i zarządzanie małą firmą, PWN, Warszawa-Łódź 1999, s. 295)
  • Dystrybucję rozumie się jako proces wszelkich czynności związanych z pokonywaniem przestrzennych i czasowych występujących między produkcją a konsumpcją. (Kramer T., Podstawy marketingu, PWE, Warszawa 2004, s.111)
  • Dystrybucja obejmuje wszelkie decyzje i czynności związane z dostarczeniem wytworzonych produktów finalnemu nabywcy (konsumentowi, użytkownikowi). (Altkorn J., Podstawy marketingu. Instytut Marketingu, Kraków 1998, s. 222)
  • Celem dystrybucji jest dostarczenie nabywcom produktów we właściwej jakości, w odpowiednim czasie i miejscach, przy najbardziej dogodnych formach i warunkach dokonywania zakupów, a także po możliwie najniższych kosztach ich doprowadzenia z produkcji do pośrednich i końcowych nabywców. (Sztucki T., Marketing przedsiębiorcy i menedżera, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000, s. 13)

Użyteczności dystrybucji

Autorzy odnoszą się najczęściej do czterech użyteczności, które powinny zaistnieć w procesie udostępniania produktów (wyjątek stanowi definicja T. Sztuckiego):

Wybór rynku a dystrybucja

Efektywne wprowadzenie nowego produktu na rynek może być zależne od podjętej przez kierownictwo przedsiębiorstwa decyzji w dziedzinach: wyboru odpowiedniego momentu wprowadzenia nowego produktu na rynek (strategia momentu) i sposobów wprowadzenia nowego pproduktu na rynek (strategia wejścia), ale również miejsca jego wprowadzenia (strategia geograficzna), co wiąże się bezpośrednio z dokonaniem optymalnego wyboru kanału dystrybucyjnego, czy też podjęciem decyzji o sposobie tworzenia sieci dystrybucji (w przypadku nowych regionów sprzedaży) dla poszczególnego produktu. Wybór rynku (regionalny, krajowy, międzynarodowy) jak również ukształtowanie geograficzne i warunki kulturowe są nadrzędną informacją przy podejmowaniu decyzji o wyborze kanału dystrybucji i intensywności penetracji rynku.

Rodzaje polityki dystrybucyjnej

Ewolucja rynku świadczącego usługi elektroniczne doprowadziła do tego, iż nie tylko w handlu bezpośrednim, ale też pośrednim możemy skorzystać z wielu gotowych rozwiązań wspierających zakup. Ze względu na użycie Internetu w dotarciu do nabywców finalnych, detalistów produktów możemy podzielić na:

  • Prowadzących sprzedaż wyłącznie za pośrednictwem sieci (np. Merlin.pl).
  • Firmy internetowe otwierające zwykłe punkty sprzedaży (np. Komputronik).
  • Firmy prowadzące działalność tradycyjnie, które rozszerzyły swoje usługi o sprzedaż za pośrednictwem sieci (np. Empik, Leroy Merlin, Auchan).
  • Działających na rynku wyłącznie za pomocą tradycyjnych fizycznych miejsc sprzedaży (np. IKEA, Castorama, Carrefour).

Hasło nadrzędne. Zobacz hasła szczegółowe

Bibliografia

Autor: Sławomir Wawak, Mateusz Marek