ARIS

ARIS
Polecane artykuły


ARIS (ang. Architecture of Integrated Information System, pol. Architektura Zintegrowanych Systemów Informacyjnych) jest koncepcją ramową dotyczącą kompleksowego modelowania wspomaganych komputerowo systemów informacyjnych. Została ona stworzona i opracowana przez grupę pod kierunkiem prof. Augusta W. Scheera w Instytucie Informatyki Gospodarczej na Uniwersytecie Kraju Saary w Saarbrücken.

Celem modeli powstałych na bazie ARIS jest uproszczone przedstawienie rzeczywistości przedsiębiorstwa. U podstaw koncepcji ARIS znajduje się ogólna definicja procesu jak i rzeczywiste modele przedsiębiorstw. ARIS jest wspierany przez zestaw narzędzi informatycznych ARIS-Toolset.

Modele oparte na podstawie platformy ARIS zapewniają wsparcie realizacji procesów decyzyjnych w przedsiębiorstwie począwszy od etapu analizy a skończywszy na samym wdrożeniu. W ramach pakietu ARIS wyróżnić można jedną z klas narzędzi o nazwie strategy platform która jest przeznaczona do wdrażania strategii biznesowych organizacji oraz ciągłego kontrolowania jej poziomu realizacji. Narzędzie to wyposażone jest w moduł ARIS BSC (Balances Scorecard) i zawiera niezbędne instrumenty które potrzebne są do procesu zarządzania strategicznego. Moduł ten obejmuje następujące etapy: projektowanie, implementację, kontrolę oraz doskonalenie strategii. Program ten pozwala na identyfikację procesów strategicznych przedsiębiorstwa a także za jego pomocą można ocenić wskaźnik efektywności jak również innych inicjatyw strategicznych. Do korzyści płynących z zastosowania modułu ARIS BSC przez użytkowników zaliczyć można:

 • Możliwość szybkiej oceny bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa dzięki dostępności celów strategicznych i analiz wskaźników efektywności w formie graficznej.
 • Wykonanie diagramów pozwalających na określenie powiązań pomiędzy poszczególnymi celami strategicznymi.
 • Porównanie wartości rzeczywistych jak i planowanych dla wszystkich wskaźników efektywności oraz wykonanej oceny stopnia osiągniętych celów w krótszym czasie.

(Podejście procesowe w organizacjach, Stanisław Nowosielski, Wrocław 2011 s. 218-219)

Przykłady zastosowania systemu ARIS

System ARIS z powodzeniem był wykorzystywany m.in. w roku 1989 w firmie Granini, producenta soków owocowych co pozwoliło zminimalizować koszty działalności o nawet 50 %. Kolejnym przykładem może być niemiecka firma Thyssengas gdzie system informacyjny został zmodernizowany dzięki metodzie ARIS a ostatecznie przełożyło się to na znaczącą poprawę efektywności i szybkości działania systemu obsługi klienta. Niestety nie ma informacji aby system ARIS przyczynił się do poprawy działalności przedsiębiorstw na terenie Polski. (Systemy informatyczne zarządzania, Jerzy Kisielnicki, Warszawa 2013 s. 201-202)

Bazowy proces

Na poziomie "meta” modelu definiowane są klasy pojęciowe i semantyczne zależność, służące później za podstawę konkretnych procesów. Prof. Scheer wyróżnił następujące:

Między wszystkimi danymi klasami mogą występować interakcje, relacje (w tym interakcje wielokrotne). Mogą one również wytwarzać się w wewnątrz poszczególnych klas.

Perspektywy badawcze (punkty widzenia)

Na podstawie definicji bazowego procesu zostały wyróżnione następujące perspektywy badawcze/punkty widzenia będące fundamentem koncepcji ramowej ARIS:

 • punkt widzenia funkcji
 • punkt widzenia danych
 • punkt widzenia organizacji
 • punkt widzenia nakładów/wyników
 • punkt widzenia sterowania

Poziomy opisu

Punkt widzenia zasobów techniki informacyjnej został zastąpiony poziomami opisu. W oparciu o cykl życia systemu informatycznego, w ARIS zostały wyróżnione trzy poziomy opisu:

 1. Poziom definiowania wymagań
 2. Poziom specyfikacji projektowej
 3. Poziom wdrożenia systemu

Bibliografia

Autor: Mateusz Gałaś, Jędrzej Jarecki