Metoda BPM

Z Encyklopedia Zarządzania

Metoda BPM (Business Process Management, Zarządzanie Procesami Biznesowymi) to całościowe podejście do zarządzania, koncentrujące się na dostosowaniu wszystkich aspektów zarządzania do potrzeb klientów. Promuje ono przy tym także skuteczność i efektywność firmy przy jednoczesnym dążeniu do innowacji, tym samym integrując się z technologią informatyczną klasy Business intelligence. BMP próbuje poprawić proces zarządzania w sposób ciągły, można więc go określić jako "proces optymalizacji procesów", gdyż umożliwia organizacjom większą efektywność i skuteczność w realizacji założonych celów biznesowych, a także koncentrację na zmianach, w sposób korzystniejszy niż tradycyjne podejście do zarządzania. BMP odchodzi od twardych i finansowych metod analizy i skupia się na długoterminowych aspektach, wartościach niematerialnych oraz na nabytych umiejętnościach personelu. Dla BPM stosuje się również nazwy zamienne: Corporate Performance Management (CPM) i Enterprise Performance Management (EPM).

BMP umożliwia firmom dostosowanie się do zmian wytworzonych przez konsumentów, rynek, a także do zmian w dziedzinie wymagań regulacyjnych w sposób szybszy niż konkurenci, co przekłada się na tworzenie przewagi konkurencyjnej.

Narzędzia BMP pozwalają użytkownikowi na:

 • zdefiniowanie - wyjściowego procesu lub procesu zmiany,
 • działanie - symulację zmiany procesu,
 • analizę - porównanie różnych sytuacji w celu określenia optymalnej poprawy,
 • poprawę - wybór i wdrożenie,
 • kontrolę - zastosowanie wdrożonej poprawy przez użytkownika w rzeczywistym czasie jak również wykorzystanie zebranych w ten sposób informacji przy kolejnym etapie poprawy.

TL;DR

Metoda BPM (Business Process Management) to całościowe podejście do zarządzania, które koncentruje się na dostosowaniu wszystkich aspektów zarządzania do potrzeb klientów. Jest to efektywny sposób na poprawę procesów zarządzania i osiągnięcie celów biznesowych. BPM umożliwia firmom dostosowanie się do zmian rynkowych i regulacyjnych szybciej niż konkurencja. Korzystanie z BPM przynosi wiele korzyści, takich jak lepsze wyniki biznesowe i efektywniejsza realizacja celów strategicznych. System BPM powinien umożliwić zrozumienie organizacji, automatyzację działań i usunięcie barier komunikacyjnych.

Podstawowe elementy BPM

Na model BPM składają się podstawowe elementy:

 • decyzje - podejmowanie lepszych decyzji biznesowych, co prowadzi do skuteczniejszej realizacji założonych celów i strategii,
 • cele strategiczne - opracowanie strategii jest wyjściowym punktem metody BPM i podstawą oceny działań,
 • systemy pomiarowe - korzystanie z metodod służących do pomiaru i analizy wyników, np. BSC, Six Sigma, ABC
 • dane - wyznaczanie kluczowych wskaźników wyników, zrozumiałych dla wszystkich pracowników i wskazujących jasną odpowiedzialność poszczególnych osób bądź całych zespołów, mających wymiar finansowy i niefinansowy, łatwomierzalnych,
 • narzędzia wizualizacji - korzystanie i dostęp dla każdego pracownika z wyników analiz, przedstawionych w prostej formie np. wykresów i skali nasilenia zjawisk,
 • oprogramowanie komputerowe - wykorzystywanie technologii informatycznej do przetwarzania danych, dostarczanych przez np. Oracle, SAP i IBM.

Cykle życia BPM

Metodyka BPM zazwyczaj przedstawiana jest w dwóch kontekstach: całościowy system zarządzania przedsiębiorstwem (charakter organizatorski, wykorzystujący model doskonalenia organizacji PDCA) oraz system wspomagania decyzji (charakter narzędziowy, skupiający się na wykorzystaniu rozwiązań informatycznych w procesach biznesowych).

W ujęciu narzędziowym BPM składa się z 5 etapów:

 • Projektowania: obejmujący zarówno proces identyfikacji istniejących już procesów jak również tych które powstaną.
 • Modelowania: czyli tzw. Trwania projektowania, podstawą którego jest zdefiniowanie Kluczowych czynników sukcesu i zdarzeń krytycznych. W trakcie trwania modelowania wprowadzane są kombinacje zmiennych, co wiąże się z kolejną analizą np. co jeśli mam 60% środków, aby wykonać to samo zadanie.
 • Wykonania: jednym ze sposobów automatyzacji procesów jest tworzenie lub zakup aplikacji, która wykonuje niezbędne czynności w procesie, lub użycie kombinacji oprogramowania i interwencji człowieka.
 • Monitorowania: obejmuje śledzenie poszczególnych procesów w celu poszukiwania odstępstw od wcześniej przyjętych planów i zdarzeń krytycznych. Odbywa się również poprzez prowadzenie statystyk.
 • Optymalizacji: obejmuje pobieranie informacji o wydajności procesu, od fazy modelowania do monitorowania, określając potencjalne lub rzeczywiste przeszkody a także nowe możliwości bądź ulepszenia.

Wzorzec BPM pokazuje jak zarządzać procesami biznesowymi i wskazując odpowiednie narzędzia. Pozwala zrozumieć prawidłowości jakie zachodzą pomiędzy działaniami ludzi i systemów. W sektorze finansowym BPN ma kluczowe znaczenie gdyż zapewnia wysokiej klasy usługi przy zachowaniu zgodności z przepisami. Obecnie standardy międzynarodowe w zakresie zadań ograniczają się tylko do stosowania w sektorach IT i ISO / IEC 15944.

Korzyści z korzystania z BPM

Korzystanie z metod BPM niesie za sobą wiele korzyści, takich jak:

 • lepsze wyniki biznesowe,
 • sprawowanie lepszej kontroli i możliwość wprowadzania zmian w procesach biznesowych w przedsiębiorstwie,
 • efektywniejsza realizacja celów strategicznych,
 • stworzenie zintegrowanego i spójnego systemu,
 • skuteczniejsze reagowanie na zdarzenia krytyczne.

Technologia BPM

System BPM powinien umożliwić wszystkim zainteresowanym podmiotom zrozumienie organizacji, co pomoże w automatyzacji działań, współpracy, integracji z innymi systemami.

Komponenty systemu BPM:

 • stabilna platforma do modelowania i realizacji procesów, w tym zasad świadczenia usług,
 • umożliwienie menadżerom określenia zagadnień biznesowych,
 • zapewnienie systemu do przechowywania i gromadzenia danych elektronicznych,
 • usuwanie barier komunikacyjnych.

BPM również odnosi się do wielu krytycznych problemów leżących u podstaw czynników biznesowych, takich jak:

 • procesy skierowane na klienta,
 • Dane konsolidacyjne zwiększające widoczność informacji powiązanych,
 • zwiększenie elastyczności obecnej infrastruktury oraz danych,
 • integracja z istniejącymi systemami wykorzystując zorientowanie na usługi,
 • ustanowienie wspólnego języka dla biznesu IT.


Metoda BPMartykuły polecane
Modelowanie procesówMapa drogowaSystem CRMARISProces gospodarczyAnaliza procesówProcesowe podejście do controllinguDoskonalenie a doskonałośćKorporacyjna deska rozdzielcza

Bibliografia

 • Chang J. (2016), Business process management systems: strategy and implementation, CRC Press
 • Gzik T. (2015), Dynamiczne aspekty procesów biznesowych, Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, 64(4)
 • Harmon P. (2015), The scope and evolution of business process management [w:] Handbook on business process management, Springer Berlin Heidelberg
 • Jeston J., Nelis J. (2014), Business process management. Practical Guidelines to Successful Implementations, Routledge
 • Nesterak J. (2015), Controlling zarządczy. Projektowanie i wdrażanie, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Schult S., Janiesch C., Venugopal S., Weber I., Hoenisch P. (2015), Elastic Business Process Management: State of the art and open challenges for BPM in the cloud, Future Generation Computer Systems, 46
 • Van Der Aalst W. (2013), Business process management: a comprehensive survey, ISRN Software Engineering
 • Ziębicki B. (2015), Performance management jako holistyczna koncepcja zarządzania organizacją. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, (905)


Autor: Magdalena Nowacka, Kinga Seremet