Funkcje zarządzania strategicznego

Z Encyklopedia Zarządzania

Przedstawione poniżej zestawienie działań (funkcji) realizowanych w procesie zarządzania strategicznego, jest ujęciem bardzo ogólnym. Zawartość kategorii zawiera szerszy opis metodologiczny oraz prezentacja metod i technik szczegółowych stosowanych w poszczególnych etapach procesu zarządzania strategicznego: analizy, planowania, wdrożenia i kontroli strategicznej.

Funkcje zarządzania strategicznego

Pierwsza funkcja zarządzania strategicznego koncentruje się na formułowaniu strategii przedsiębiorstwa. Jest to proces tworzenia kierunków działania, które pomogą organizacji osiągnąć jej cele i misję. Formułowanie strategii obejmuje tworzenie misji przedsiębiorstwa, co wymaga określenia założeń misji, wyboru odpowiedniej metodologii do jej formułowania oraz przygotowania projektu wdrażania misji. Wdrożenie misji jest kluczowym etapem, który ma na celu zintegrowanie strategii z codziennymi operacjami firmy. Druga część tej funkcji to formułowanie zasad określających pozycję przedsiębiorstwa w różnych aspektach otoczenia, takich jak otoczenie polityczne, prawne, ekonomiczne, społeczne, technologiczne i naturalne. To obejmuje ustalenie racji istnienia przedsiębiorstwa w kontekście otoczenia, analizę zmienności otoczenia, prognozowanie zmian, określenie szans i zagrożeń, a także wyznaczenie obszarów działalności przedsiębiorstwa i polityki, które powinny być uproszczone i wdrożone.

Formułowanie strategii przedsiębiorstwo|przedsiębiorstwa

 1. Tworzenie misji przedsiębiorstwa
  • Określanie założeń misji przedsiębiorstwa
  • Wybór metodologii formułowania misji
  • Formułowanie misji
  • Przygotowanie projektu wdrażania misji
  • Wdrożenie misji przedsiębiorstwa
 2. Formułowanie zasad określających pozycję przedsiębiorstwa w otoczeniu politycznym, prawnym, ekonomicznym, społecznym, technologicznym, naturalnym
  • Ustalenie racji istnienia przedsiębiorstwa w kategoriach otoczenia
  • Obserwacja i analiza zmienności otoczenia
  • Prognozy zmian w otoczeniu
  • Określenie szans i zagrożeń
  • Określenie przedmiotu działalności przedsiębiorstwa i jego zmian
  • Uproszczenie zasad polityki przedsiębiorstwa
  • Wdrożenie zasad polityki przedsiębiorstwa
 3. Ustalanie celów przedsiębiorstwa
 4. Opracowanie strategii przedsiębiorstwa jako całości
  • Określenie wariantów strategicznych
  • Analiza wariantów strategicznych
  • Charakterystyka kryteriów wyboru i wybór wariantu strategicznego
  • Projekt założeń strategii funkcjonalnych oraz ich konfrontowanie z obszarami funkcjonalnymi przedsiębiorstwa

Segmentacja strategiczna przedsiębiorstwa

Kolejnym aspektem zarządzania strategicznego jest segmentacja strategiczna przedsiębiorstwa. Polega to na wyróżnieniu różnych segmentów lub obszarów działalności, które wymagają oddzielnych strategii. Opracowanie spójnych strategii dla tych segmentów jest kluczowe, aby zachować spójność z ogólną strategią przedsiębiorstwa. Ponadto, segmentacja strategiczna wymaga określenia zasad decentralizacji decyzji strategicznych i polityki firmy. To oznacza przypisanie odpowiedzialności za konkretne segmenty osobom lub działom, które mają być odpowiedzialne za ich rozwijanie i zarządzanie. Projektowanie i wdrażanie polityki i strategii segmentów są integralną częścią tego procesu, aby zapewnić efektywne osiągnięcie celów w każdym segmencie.

 1. Wyróżnienie segmentów strategicznych
 2. Opracowanie spójnej ze strategią przedsiębiorstwa strategii segmentów
 3. Tworzenie zasad decentralizacji decyzji strategicznych i polityki firmy
 4. Projektowanie oraz wdrażanie polityki i strategii segmentów

Budowanie i wykorzystanie modelu kontroli strategicznej

Ostatnią funkcją zarządzania strategicznego jest budowanie i wykorzystanie modelu kontroli strategicznej. Ten proces obejmuje definiowanie założeń modelu, w tym wybór kryteriów oceny i narzędzi do ich wyrażania. Model ten ma na celu umożliwienie monitorowania postępów w realizacji strategii i osiąganiu celów. Warto również zadbać o odpowiednie upodmiotowienie procesu kontroli, co oznacza przypisanie odpowiedzialności za monitorowanie i raportowanie wyników. Doskonalenie modelu kontroli strategicznej jest niezbędne do zapewnienia, że organizacja pozostaje elastyczna i może dostosowywać swoje działania w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe i otoczenie.

 1. Definiowanie założeń modelu
 2. Dobór kryteriów oceny oraz środków jej wyrazu
 3. Upodmiotowienie kontroli
 4. Doskonalenie modelu kontroli strategicznej

Źródło: (J. Strużyna 1992, s. 79-80)


Funkcje zarządzania strategicznegoartykuły polecane
Controlling strategicznyStrategia rozwoju systemów informacyjnychDeterminanty systemu zarządzania strategicznegoControlling operacyjnyMetodyka opracowania strategii zarządzaniaBadania rynkuOrganizowanie działalności marketingowejZarządzanie strategicznePlan

Bibliografia

 • Strużyna J. (1992), Katalog funkcji zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem, KWG, Ruda Śląska


Autor: Krzysztof Woźniak