Controlling operacyjny

Z Encyklopedia Zarządzania
Controlling operacyjny
Polecane artykuły


Controlling operacyjny nastawiony jest na regulację wewnętrznych procesów potrzebnych do kontroli i sterowania zyskiem przedsiębiorstwa w krótkim okresie. Decyzje te dotyczą bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Do głównych zadań controllingu operacyjnego należą:

Proces controllingu operacyjnego polega na przekształceniu najważniejszych planów strategicznych w plany operacyjne. Plany te muszą być odpowiednio dopasowane do części z których składa się przedsiębiorstwo. Cały ten proces odbywa się w tzw. procesie budżetowania.

Elementy systemu controllingu operacyjnego

W skład controllingu operacyjnego wchodzą:

Kontrola operacyjna ma postać zazwyczaj kontroli budżetowej i polega na porównywaniu w krótkim czasie wyników działalności jednostek organizacyjnych z wynikami założonymi w budżecie (planie operacyjnym). Następnie analizuje się odchylenia wartości rzeczywistych od pożądanych badanych mierników przedsiębiorstwa.

Rola planowania operacyjnego

Planowanie operacyjne ma charakter planowania wykonawczego w porównaniu z planowaniem strategicznym. Polega na określeniu celów pośrednich w stosunku do celów określonych w planowaniu strategicznym. Planowanie operacyjne uwzględnia:

 • pojedyncze zdarzenia lub działania,
 • małą liczbę zmiennych,
 • osiągnięcie założonych celów i wykonania zadań,
 • bilansujący i odtwórczy charakter czynności planistycznych,
 • małą agregację informacji,
 • krótki horyzont planowania.

Projektowanie systemu controllingu operacyjnego

Szczegółowy proces projektowania controllingu operacyjnego:

 • Określenie czasu, zakresu i pola controllingu.
 • Przygotowanie - cele i plany operacyjne.
 • Wybór parametrów, mierników bazy planistycznej.
 • Zabezpieczenia informacyjno - organizacyjne (zbiór danych, ich selekcja, przetwarzanie i szybki przepływ informacji).
 • Określenie procedury ustalania odchyleń parametrów sterujących.
 • Ustalenie zasad i struktur procesu decyzyjnego.
 • Weryfikacja funkcjonowania systemu.
 • Podjęcie decyzji dotyczącej wdrożenia systemu.
 • Określenie szczegółowego harmonogramu czasowego i finansowego realizacji poszczególnych etapów projektowania.

Controlling operacyjny jest nastawiony na zapewnienie informacji niezbędnych do sterowania przebiegiem procesów gospodarczych. Informacje te dotyczą przede wszystkim teraźniejszej działalności przedsiębiorstwa, wykonania zadań oraz wykorzystania zasobów. Controlling operacyjny i controlling strategiczny składają się na jeden, ściśle ze sobą powiązany i zintegrowany system.

Metody i techniki wspomagające controlling operacyjny

W controllingu operacyjnym stosuje się szeroką gamę metod i technik zwiększających jego skuteczność. Poniżej przedstawiono wybrane metody, nastawione na działania krótkookresowe, które w znacznym stopniu przyczyniają się do realizacji jego założeń.

Bibliografia

Autor: Magdalena Węgrzyn, Bartłomiej Szewczyk