Optymalizacja wielkości zamówienia

Z Encyklopedia Zarządzania

Zapasy powstające w przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych spowodowane są zakupem materiałów i towarów w określonych partiach oraz produkcją wyrobów w określonych seriach. Przedsiębiorstwa w takiej organizacji procesów gospodarczych ponoszą koszty magazynowania oraz uruchamiania poszczególnych partii (serii) materiałów, wyrobów czy też towarów. Koszty te zależą od wielkości partii produkcji. Przy wyborze partii należy uwzględnić wiele czynników, które wymagają odmiennych decyzji, przemawiających za zwiększeniem wielkości partii produkcyjnej lub jej zmniejszeniem. Zwiększenie partii powoduje wzrost kosztów magazynowania oraz spadek kosztów przygotowania. W takich warunkach ważne staje się ustalenie optymalnej serii produkcji wyrobów i optymalnej partii zamówienia.

Optymalna wielkość zamówienia

Przy optymalizacji wielkości zamówienia należy uwzględnić:

 • Koszty magazynowania zapasów,
 • Koszty zamówienia partii (koszty złożenia zamówienia u dostawcy oraz koszty zakupu).

Koszty całkowite (zamówienia i magazynowania):

K=Kz+Km=kz * Q/D+km * D/2

 • gdzie:
 • Kz - koszty całkowite zamówień w danym okresie,
 • Km - koszty całkowite magazynowania,
 • kz - koszty złożenia jednego zamówienia,
 • km - koszty magazynowania jednostki materiału/towaru w okresie,
 • Q/D - liczba zamówień towarów lub materiałów, jakich należy dokonać w ciągu okresu,
 • D - wielkość zamówienia.

Optymalna wielkość zamówienia będzie się wyrażać wzorem:

D0= (2 * kz * Q/km)

Jest to wielkość zamówienia towarów lub materiałów, przy której łączny koszt zamówienia i magazynowania jest najmniejszy.

Metody optymalizacji wielkości zamówienia

Metoda ekonomiczna

Metoda ekonomiczna jest jedną z najczęściej stosowanych metod optymalizacji wielkości zamówienia. Opiera się na analizie kosztów i korzyści związanych z różnymi wielkościami zamówienia. Działa na zasadzie równoważenia kosztów zamówienia i kosztów utrzymania zapasów.

Zalety korzystania z metody ekonomicznej to przede wszystkim minimalizacja kosztów zamówienia i zapasów, optymalne wykorzystanie zasobów oraz możliwość efektywnego planowania produkcji. Metoda ta uwzględnia również czas dostawy, co pozwala uniknąć braków towaru.

Wady korzystania z metody ekonomicznej to m.in. trudność w prognozowaniu popytu, ryzyko związane z brakiem towaru oraz brak elastyczności w przypadku zmiany popytu. Ponadto, zastosowanie tej metody wymaga dokładnej analizy danych i obliczeń, co może być czasochłonne i skomplikowane.

Przykład zastosowania metody ekonomicznej w praktyce to sytuacja, w której firma analizuje różne wielkości zamówienia dla danego produktu i wybiera tę, która minimalizuje koszty zamówienia i utrzymania zapasów, jednocześnie zapewniając odpowiedni poziom dostępności towaru.

Najważniejsze czynniki uwzględniane przy stosowaniu metody ekonomicznej to m.in. koszt zamówienia, koszt magazynowania, popyt na produkt, czas dostawy oraz ryzyko związane z brakiem towaru. Wszystkie te czynniki mają wpływ na ostateczną decyzję dotyczącą optymalnej wielkości zamówienia.

Metoda proporcjonalna

Metoda proporcjonalna jest kolejną metodą optymalizacji wielkości zamówienia. Polega ona na utrzymaniu stałej proporcji pomiędzy wielkością zamówienia a wielkością popytu na produkt. Działa na zasadzie adaptacji zamówienia do aktualnych potrzeb rynku.

Zalety korzystania z metody proporcjonalnej to m.in. elastyczność w przypadku zmiany popytu, minimalizacja ryzyka związanego z brakiem towaru oraz ograniczenie kosztów magazynowania. Metoda ta jest stosowana przede wszystkim w sytuacjach, gdy popyt na produkt jest trudny do przewidzenia.

Wady korzystania z metody proporcjonalnej to m.in. brak optymalizacji kosztów zamówienia i zapasów oraz brak możliwości wykorzystania korzyści wynikających z większych zamówień. Ponadto, zastosowanie tej metody może być utrudnione w przypadku niestabilnego popytu na produkt.

Przykład zastosowania metody proporcjonalnej w praktyce to sytuacja, w której firma utrzymuje stałą proporcję między wielkością zamówienia a wielkością sprzedaży, dostosowując zamówienie do aktualnego popytu na produkt.

Metoda minimalizacji kosztów całkowitych

Metoda minimalizacji kosztów całkowitych jest kolejną skuteczną metodą optymalizacji wielkości zamówienia. Opiera się ona na minimalizacji sumy kosztów zamówienia, kosztów magazynowania i kosztów braku towaru.

Zalety korzystania z metody minimalizacji kosztów całkowitych to przede wszystkim minimalizacja kosztów całkowitych, optymalne wykorzystanie zasobów oraz minimalizacja ryzyka związanego z brakiem towaru. Metoda ta uwzględnia również elastyczność produkcji i popyt na produkt.

Wady korzystania z metody minimalizacji kosztów całkowitych to m.in. trudność w prognozowaniu popytu, ograniczenia związane z elastycznością produkcji oraz konieczność uwzględnienia wielu czynników przy podejmowaniu decyzji. Ponadto, zastosowanie tej metody wymaga odpowiednich narzędzi i systemów informatycznych.

Przykład zastosowania metody minimalizacji kosztów całkowitych w praktyce to sytuacja, w której firma analizuje różne scenariusze zamówień i wybiera taki, który minimalizuje sumę kosztów zamówienia, kosztów magazynowania i kosztów braku towaru.

Inne metody optymalizacji wielkości zamówienia

Oprócz wymienionych wcześniej metod, istnieje wiele innych metod optymalizacji wielkości zamówienia, które są stosowane w praktyce. Przykłady to m.in. metoda dynamicznego programowania, metoda heurystyczna, metoda symulacji oraz metoda analizy sieciowej.

Każda z tych metod ma swoje zalety i wady. Metoda dynamicznego programowania pozwala uwzględnić zależności między różnymi czynnikami, ale może być czasochłonna i skomplikowana. Metoda heurystyczna pozwala szybko znaleźć dobre rozwiązanie, ale nie gwarantuje optymalności. Metoda symulacji pozwala modelować różne scenariusze, ale może być kosztowna. Metoda analizy sieciowej pozwala uwzględnić zależności między różnymi czynnikami, ale wymaga odpowiednich narzędzi i wiedzy.

Przykłady zastosowania tych metod można znaleźć w różnych branżach. Na przykład, metoda dynamicznego programowania jest często stosowana w logistyce, metoda heurystyczna w produkcji, metoda symulacji w usługach, a metoda analizy sieciowej w projektowaniu.

Przy wyborze odpowiedniej metody optymalizacji należy uwzględnić wiele czynników. Należy wziąć pod uwagę m.in. charakterystykę produktu, specyfikę branży, dostępność danych, dostęp do odpowiednich narzędzi i systemów informatycznych oraz koszty związane z wprowadzeniem i utrzymaniem danej metody.

Trendy w obszarze optymalizacji wielkości zamówienia obejmują m.in. rozwój technologii informatycznych, które umożliwiają bardziej zaawansowane analizy i obliczenia, rozwój metod prognozowania popytu, które pozwalają lepiej uwzględnić zmienność popytu, oraz rozwój metod analizy sieciowej, które pozwalają uwzględnić zależności między różnymi czynnikami.

Wybór optymalnej metody optymalizacji wielkości zamówienia

Wybór optymalnej metody optymalizacji wielkości zamówienia jest istotny dla efektywnego zarządzania zapasami i kosztami. Przy podejmowaniu tej decyzji należy wziąć pod uwagę wiele czynników.

Jednym z kluczowych czynników jest charakterystyka produktu oraz specyfika branży. Niektóre metody mogą być bardziej odpowiednie dla produktów o stałym popycie, podczas gdy inne mogą być bardziej odpowiednie dla produktów o zmiennym popycie. Ponadto, niektóre branże mogą mieć specyficzne wymagania dotyczące zarządzania zapasami, które należy uwzględnić przy wyborze metody.

Innym ważnym czynnikiem jest dostępność danych oraz dostęp do odpowiednich narzędzi i systemów informatycznych. Niektóre metody wymagają zaawansowanej analizy danych i obliczeń, dlatego ważne jest, aby firma miała odpowiednie narzędzia i wiedzę do ich wykorzystania.

Kluczowe kryteria oceny metody optymalizacji to przede wszystkim efektywność kosztowa, czyli minimalizacja kosztów zamówienia, kosztów magazynowania i kosztów braku towaru. Ponadto, należy również uwzględnić elastyczność, czyli możliwość dostosowania zamówienia do zmiany popytu, oraz jakość obsługi klienta, czyli zapewnienie odpowiedniego poziomu dostępności towaru.

Koszty związane z wprowadzeniem i utrzymaniem danej metody również mają znaczenie przy wyborze optymalnej metody. Należy uwzględnić m.in. koszty szkolenia pracowników, koszty zakupu i utrzymania odpowiednich narzędzi oraz koszty integracji z systemem informatycznym firmy.

Wybrana metoda optymalizacji wielkości zamówienia powinna pozwalać na osiągnięcie korzyści w postaci minimalizacji kosztów, optymalnego wykorzystania zasobów oraz możliwości rozwoju firmy. Należy również uwzględnić możliwość dalszego doskonalenia metody i wprowadzania ulepszeń w przyszłości.

Czynniki wpływające na optymalną wielkość zamówienia

Koszt zamówienia jest jednym z kluczowych czynników wpływających na optymalną wielkość zamówienia. Zależy on m.in. od ceny jednostkowej produktu, kosztów związanych z zamówieniem (np. koszty transportu, koszty administracyjne) oraz wielkości zamówienia.

Różne rodzaje kosztów związanych z zamówieniem to m.in. koszty transportu, koszty obsługi zamówienia, koszty administracyjne, koszty związane z jakością produktu oraz koszty związane z ryzykiem związanym z brakiem towaru. Ważne jest uwzględnienie wszystkich tych kosztów przy ocenie optymalnej wielkości zamówienia.

Koszt magazynowania jest kolejnym istotnym czynnikiem wpływającym na optymalną wielkość zamówienia. Zależy on m.in. od kosztu przechowywania jednostki towaru przez określony czas oraz od wielkości zapasów.

Różne rodzaje kosztów związanych z magazynowaniem to m.in. koszty wynajmu lub zakupu powierzchni magazynowej, koszty utrzymania magazynu (np. koszty energii, koszty personelu), koszty związane z utrzymaniem odpowiednich warunków przechowywania oraz koszty związane z przestarzałością towaru.

Popyt na produkt jest kolejnym czynnikiem wpływającym na optymalną wielkość zamówienia. Zależy on m.in. od aktualnych potrzeb i preferencji klientów, sezonowości oraz działań marketingowych.

Różne czynniki wpływające na popyt na produkt to m.in. cena produktu, jakość produktu, dostępność produktu, promocje i rabaty, trendy rynkowe oraz działania konkurencji.


Optymalizacja wielkości zamówieniaartykuły polecane
Optymalizacja długości serii produkcjiOptymalna wielkość zamówieniaZapas bezpieczeństwaKoszty wytwarzaniaProdukcja masowaKoszt stałyGospodarowanie zapasamiGospodarka magazynowaKoszt planowany

Bibliografia

 • Brzeziński M. (red.) (2002), Organizacja i sterowanie produkcją, Placet, Warszawa
 • Nowak E. (2009), Zaawansowana rachunkowość zarządcza, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa


Autor: Barbara Pamuła