Koszty wytwarzania

Z Encyklopedia Zarządzania
Koszty wytwarzania
Polecane artykuły


Koszt wytwarzania - koszty produkcji dóbr, suma jednostek pieniężnych płaconych za korzystanie z czynników wytwórczych. Koszt wytwarzania jest zależny od przyjętej technologii, nakładów poniesionych przez przedsiębiorstwo niezbędnych do wytwarzania danej produkcji przy każdej jej wielkości, w tym ilości potrzebnych dla produkcji czynników wytwórczych oraz wydatków na zakup potrzebnych czynników.

Koszt wytwarzania produktu składa się z kosztów pośrednich i bezpośrednich. Kosztami bezpośrednimi są koszty ściśle związane z produkcją, na przykład surowce i materiały potrzebne na wytworzenie dobra, koszty, będące wynikiem doprowadzenia dobra do należytej postaci dla dalszego zbytu, jak również nakłady poniesione w wyniku transportu produktu końcowego w dniu sprzedaży. Zaś kosztami pośrednimi jest uzasadniona część kosztów poniesionych przy wytwarzaniu danej produkcji, część kosztów stałych przy normalnym poziomie wykorzystania zdolności produkcyjnych, którą jest średnia zwykłej dla danego przedsiębiorstwa wielkości produkcji za dany okres czasowy (np. rok kalendarzowy). Tu mogą się znajdować takie pozycje bilansowe jak koszty zarządzania oraz czynsz. Gdy nie możemy prawidłowo ustalić kosztu wytworzenia dobra, wówczas w rachunkowości wyceniane jest zgodnie z ceną sprzedaży netto takiego samego produktu lub identycznego obniżonego o najczęściej osiągalny zysk brutto ze zbytu danego dobra lub, jeżeli mamy do czynienia z produktem w toku, stopień jego przetworzenia.

Zgodnie z ustawą rachunkowości art. 28 ust. 3 kosztami wytwarzania nie można nazwać kosztów:"

  • będących konsekwencją niewykorzystanych zdolności produkcyjnych i strat produkcyjnych,
  • ogólnego zarządu, które nie są związane z doprowadzaniem produktu do postaci i miejsca, w jakich się znajduje na dzień wyceny,
  • magazynowania wyrobów gotowych i półproduktów, chyba że poniesienie tych kosztów jest niezbędne w procesie produkcji,
  • kosztów sprzedaży produktów.

Koszty te wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione."

Bibliografia

  • Begg D., Fischer St., Dornbusch R., "'Ekonomia Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2003, 163 str.
  • Adamowicz E., "'Ekonomia bez tajemnic, cz.1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., Warszawa, 2008, 93 str.
  • Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., art. 28 ust. 3.

Autor: Oleg Rafalskiy