Brutto

Z Encyklopedia Zarządzania

Brutto - jest to wartość towaru bądź usługi wraz z wszystkimi obciążeniami. Może odnosić się do wagi towaru, lub do finansów. Określa ceny towarów oraz usług, kwoty wynagrodzenia, aktywa a także masę. Netto natomiast to wartość towaru lub usługi, która nie uwzględnia dodatkowych obciążeń.

Wartość brutto opisuje wiele pozycji, między innymi: produkt krajowy, inwestycje, ceny, masę, płacę.

TL;DR

Artykuł omawia różnice między wartością brutto a netto w różnych kontekstach, takich jak PKB, wynagrodzenia, ceny, masa i inwestycje. Wartość brutto uwzględnia wszystkie obciążenia, takie jak podatki i składki, podczas gdy wartość netto nie.

Produkt krajowy brutto PKB

Produkt krajowy brutto (PKB) - jest odbierany jako najważniejsza informacja gospodarcza, opracowywana przez urzędy statystyczne w kraju. Jest to również miernik produkcji oraz jej zmian szacowany w rachunkach narodowych. PKB posiada bardzo duże znaczenie w gospodarce między innymi dlatego, że (B. Wyżnkiewicz 2017, s. 5-6):

 • W sposób syntetyczny informuje o tym, na jakim poziomie znajduje się rozwój gospodarczy, jak również struktura produkcji oraz jej rozdysponowanie, a dynamika tego miernika podaje informacje o wzroście gospodarczym kraju bądź regionu.
 • Dzięki zastosowaniu jednolitej oraz spójnej metodologii jest on niezwykle ważnym narzędziem porównań międzynarodowych, nie tylko w zakresie wartości oraz dynamiki tego miernika, ale również używany jest jako punkt odniesienia do rozmaitych wskaźników gospodarczych oraz społecznych.
 • Jest to informacja konieczna do planowania finansów publicznych jak i do opracowywania strategii gospodarczej.
 • Wielkość tego miernika używana jest do opisywania dochodu narodowego brutto.
 • Po wielu latach stosowania tego miernika, jest on najpopularniejszym miernikiem rozwoju, który został już zakorzeniony w świadomości opinii publicznej nie jednego kraju, jest informacją powszechną i oczekiwaną.

Wynagrodzenie brutto

Wynagrodzenia brutto - to kosz wynagrodzeń wraz z zaliczkami na podatek dochodowy od osób fizycznych jak również ze składkami na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, jak również rentowe oraz chorobowe płacone przez pracownika (Z Jacukowicz 2006, s. 1). Składa się ono z różnych składników, po stronie pracodawcy są (Z Jacukowicz 2006, s. 2):

 1. emerytalna - 9,76%
 2. rentowa - 6,50%
 3. wyapadkowa - 0,96%
 • Fundusz pracy - 2,45%
 • Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych - 0,10

Po stronie pracownika (Z Jacukowicz 2006, s. 2):

 • Składki na ubezpieczenia społeczne:
 1. emerytalna - 9,76%
 2. rentowa - 6,50%
 3. chorobowa - 2,45%
 • Składka zdrowotna - 8,75 (w tym pobrana z wynagrodzenia 1,00)
 • Podatek dochodowy (zależnie od skali podatkowej)

Płaca netto natomiast obliczamy w taki sposób, że od wynagrodzenia brutto odejmujemy wszelkie obciążenia, czyli podatki oraz ZUS.

Cena brutto

Cena brutto - jest wartością towaru wraz z doliczonym podatkiem od towarów i usług VAT. Znaczną przewage firm, które działają na rynku stanowią firmy będące podatnikami VAT, których kalkulacja nie może zakończyć się na etapie obliczenia ceny netto. Wspomniana cena (netto) musi zostać podwyższona o podatek od towarów i usług VAT. Podstawą naliczenia tego podatku jest obrót. Określając obrót mamy na myśli kwotę należną nam z tytułu zrealizowanej sprzedaży, która została pomniejszona o kwotę należnego podatku. Przy określonym towarze kwotą należną będzie cena sprzedaży brutto, natomiast podstawą opodatkowania cena sprzedaży brutto, która została pomniejszona o należną nam kwotę podatku, czyli cena sprzedaży netto. Rozumiemy przez to, że cena sprzedaży netto, która została ustalona, to wielkość stanowiąca 100 % dla obliczenia podatku VAT. Cenę sprzedaży brutto, po której towar zostaje sprzedany nabywcy, otrzymujemy po zsumowaniu wysokości podatku oraz ceny sprzedaży netto (Mielczarczyk Z. (2014) s. 52).

Masa brutto

Masa brutto - jest to masa, która zawiera w sobie również masę opakowania.

Inwestycje brutto

Inwestycje brutto - definiujemy jako "wartość nabytego nowego kapitału w danym okresie". Czyli inwestycjami brutto nazywamy wielkość wydatków, jakie zostały poniesione na zakup całkowicie nowego kapitału, który zastąpi kapitał zużyty (Nojszewska E. s. 223).

Prywatne inwestycje krajowe brutto - są to inwestycje obejmujące (Yamarone R. 2006, s. 36-37):

 • wydatki firm (na zakup nowego sprzętu komputerowego, budowę rozmaitych fabryk oraz zakładów produkcyjnych, jak również na operacje górnicze)
 • wydatki na budownictwo mieszkaniowe
 • zapasy
Bruttoartykuły polecane
Wartość dodana (Rachunkowość)Dochód narodowyProdukt krajowy bruttoCena transferowaPodatek dochodowy od firmPodatek obrotowyPodatek ryczałtowyProdukt Narodowy BruttoDochód brutto

Bibliografia

 • Begg D., Fisher S., Vernasca G., Dornbusch R. (2014), Ekonomia: Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Jacukowicz Z. (2006), Koszt indywidualnych wynagrodzeń a szara strefa płac, Polityka Społeczna, Nr 8
 • Mielczarczyk Z. (2014), Zarządzanie działalnością handlową, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa
 • Nojszewska E. (2010), Podstawy Ekonomii, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa
 • Wyżnikiewicz B. (2017), Produkt krajowy brutto jako przedmiot krytyki, Wiadomości statystyczne, Rok LXII 3 (670)
 • Yamarone R. (2006), Wskaźniki ekonomiczne. Przewodnik dla inwestora, Onepress, Gliwice


Autor: Karolina Kaczmarczyk