Inwestycje brutto

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Inwestycje brutto obejmują produkcję nowych dóbr kapitałowych oraz ulepszenie istniejących dóbr kapitałowych np. budowa dróg, mostów, budynków i budowli, zakup maszyn, urządzeń technicznych i narzędzi, środków transportu, zakup licencji na wytwarzanie produktów. Inwestycje realizowane są najczęściej w drodze zakupu towarów i usług przez przedsiębiorstwa. Rzadziej realizowane są natomiast przez gospodarstwa domowe i instytucje państwowe.

Inwestycje brutto w Systemie Rachunków Narodowych

W ujęciu statystycznym powszechnym i bardziej precyzyjnym pojęciem jest termin: nakładów inwestycyjnych brutto, który jest jedną z kategorii Systemu Rachunków Narodowych.

Nakłady inwestycyjne brutto w Systemie Rachunków Narodowych stanowią całość poniesionych nakładów na inwestycje, służących zarówno odtworzeniu majątku produkcyjnego zużytego w procesie produkcji, jak i powiększeniu zasobu tego majątku. Nakłady te są elementem składowym tzw. równania podziału PKB, czyli wzoru pokazującego ostateczny podział wytworzonej w kraju produkcji oraz importu pomiędzy różne rodzaje popytu. Wchodzą one w skład akumulacji brutto wraz ze zmianą zapasów.

Równanie podziału PKB ma postać:

PKB = C + G + I + ∆R + (E - M)

Gdzie:

C - spożycie indywidualne

G - spożycie zbiorowe

I - inwestycje (nakłady inwestycyjne brutto)

∆R- zmiana zapasów

E - eksport

M - import

Inwestycje brutto a inwestycje netto

Z terminem inwestycji brutto ściśle związane są inwestycje netto, które stanowią inwestycje brutto pomniejszone o wartość amortyzacji istniejącego zasobu kapitału. Amortyzacja jest ekonomicznym odzwierciedleniem procesu zużywania się istniejącego zasobu kapitału trwałego, dokładniej - odzwierciedla równowartość zużycia się zasobu kapitału w danym okresie. Zużywanie się zasobu kapitału fizycznego oznacza, że część dóbr wytwarzanych w gospodarce (tj. dóbr inwestycyjnych) należy przeznaczyć na odtworzenie zużytego kapitału. Podsumowując - część łącznych inwestycji (tj. inwestycji brutto) musi być przeznaczona na odtworzenie zużytego zasobu kapitału w rozmiarach odpowiadających amortyzacji. Pozostałą część inwestycji (tj. inwestycji netto) można wykorzystać na powiększenie już istniejącego zasobu kapitału.

Inwestycje brutto = Inwestycje netto + Amortyzacja

Inwestycje brutto a miary produkcji

Produkt Krajowy Brutto oraz Produkt Narodowy Brutto są miarami produkcji, które uwzględniają inwestycje brutto. Z powodu trudności w oszacowaniu amortyzacji w skali makroekonomicznej, w analizach ekonomicznych częściej wykorzystuje się PNB oraz PKB, pomimo faktu, iż Produkt Narodowy Netto (dochód narodowy) lepiej odzwierciedla dochód powstający w gospodarce.

Bibliografia

  1. Begg B., Fischer S., Dornbusch R., Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 537.
  2. Milewski R., Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 343-344.
  3. Samuelson P., Nordhaus W., Ekonomia Tom 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 44-45.

Autor: Jolanta Rusin