Inwestycje brutto

Z Encyklopedia Zarządzania

Inwestycje brutto - obejmują produkcję nowych dóbr kapitałowych oraz ulepszenie istniejących dóbr kapitałowych np. budowa dróg, mostów, budynków i budowli, zakup maszyn, urządzeń technicznych i narzędzi, środków transportu, zakup licencji na wytwarzanie produktów. Inwestycje realizowane są najczęściej w drodze zakupu towarów i usług przez przedsiębiorstwa. Rzadziej realizowane są natomiast przez gospodarstwa domowe i instytucje państwowe.

"Na wartości inwestycji brutto składa się wartość zakupionych i wytworzonych środków trwałych pomniejszona o wartość sprzedanych lub przekazanych nieodpłatnie środków trwałych w roku obrachunkowym oraz powiększona o różnicę wartości stada podstawowego. (Floriańczyk i in. 2014)" można przeczytać w Zeszycie naukowym Danuty Zawadzkiej.

Relacja amortyzacji do inwestycji brutto pokazuje czy dany kraj przeprowadził inwestycje na poziomie pozwalającym na odtworzenie zużytej części majątku. Przeciętne gospodarstwo rolne w Polsce osiągnęło stopę inwestycji przekraczającą poziom 100% w 2004 roku, w latach 2006-2007 oraz w 2012 roku.

TL;DR

Inwestycje brutto to nakłady na produkcję nowych dóbr kapitałowych i ulepszenie istniejących. Są realizowane głównie przez przedsiębiorstwa. Amortyzacja stanowi różnicę między inwestycjami brutto a netto. Inwestycje brutto są uwzględniane w miarach produkcji, takich jak PKB i PNB.

Inwestycje brutto w Systemie Rachunków Narodowych

W ujęciu statystycznym powszechnym i bardziej precyzyjnym pojęciem jest termin: nakładów inwestycyjnych brutto, który jest jedną z kategorii Systemu Rachunków Narodowych.

Nakłady inwestycyjne brutto w Systemie Rachunków Narodowych stanowią całość poniesionych nakładów na inwestycje, służących zarówno odtworzeniu majątku produkcyjnego zużytego w procesie produkcji, jak i powiększeniu zasobu tego majątku. Nakłady te są elementem składowym tzw. równania podziału PKB, czyli wzoru pokazującego ostateczny podział wytworzonej w kraju produkcji oraz importu pomiędzy różne rodzaje popytu. Wchodzą one w skład akumulacji brutto wraz ze zmianą zapasów.

Równanie podziału PKB ma postać:

PKB = C + G + I + ∆R + (E - M) Gdzie:

C - spożycie indywidualne

G - spożycie zbiorowe

I - inwestycje (nakłady inwestycyjne brutto)

∆R- zmiana zapasów

E - eksport

M - import

Inwestycje brutto a inwestycje netto

Z terminem inwestycji brutto ściśle związane są inwestycje netto, które stanowią inwestycje brutto pomniejszone o wartość amortyzacji istniejącego zasobu kapitału. Amortyzacja jest ekonomicznym odzwierciedleniem procesu zużywania się istniejącego zasobu kapitału trwałego, dokładniej - odzwierciedla równowartość zużycia się zasobu kapitału w danym okresie. Zużywanie się zasobu kapitału fizycznego oznacza, że część dóbr wytwarzanych w gospodarce (tj. dóbr inwestycyjnych) należy przeznaczyć na odtworzenie zużytego kapitału. Podsumowując - część łącznych inwestycji (tj. inwestycji brutto) musi być przeznaczona na odtworzenie zużytego zasobu kapitału w rozmiarach odpowiadających amortyzacji. Pozostałą część inwestycji (tj. inwestycji netto) można wykorzystać na powiększenie już istniejącego zasobu kapitału.

"Całkowity przyrost majątku w środkach trwałych określamy jako inwestycje brutto, natomiast inwestycje netto to inwestycje brutto pomniejszone o występujące w okresie objętym rozważaniami umniejszenie wartości majątku trwałego (amortyzacja i inne pomniejszenia środków trwałych). Gdy wartość odpisów amortyzacyjnych i innych zmniejszeń stanu środków trwałych (np. sprzedaż) jest większa od inwestycji brutto, wówczas mamy do czynienia za dekapitalizacją majątku trwałego". Wicki L. (2008).

Inwestycje brutto = Inwestycje netto + Amortyzacja

Gdzie:

  • Inwestycje brutto - to ogół inwestycji w ciągu 1 roku.
  • Inwestycje netto - to ogół inwestycji, które powiększają zasób kapitału w ciągu 1 roku.
  • Amortyzacja - to ogół inwestycji, które nie powiększają zasobu kapitału, a jedynie odtwarzają jego wielkość zużytą w ciągu 1 roku.

Inwestycje brutto a miary produkcji

Produkt Krajowy Brutto oraz Produkt Narodowy Brutto są miarami produkcji, które uwzględniają inwestycje brutto. Z powodu trudności w oszacowaniu amortyzacji w skali makroekonomicznej, w analizach ekonomicznych częściej wykorzystuje się PNB oraz PKB, pomimo faktu, iż Produkt Narodowy Netto (dochód narodowy) lepiej odzwierciedla dochód powstający w gospodarce.


Inwestycje bruttoartykuły polecane
Produkt Narodowy BruttoProdukt krajowy bruttoWydatki inwestycyjneProdukt krajowy nettoKapitał rzeczowyNakładyKoszt a wydatekMechanizm transmisyjnyDekapitalizacja

Bibliografia


Autor: Jolanta Rusin, Gabriela Słabniak