Dochód brutto

Z Encyklopedia Zarządzania
Dochód brutto
Polecane artykuły


Dochód brutto inaczej dochód przed opodatkowaniem, jest to dochód, który zawiera zaliczki na podatek dochodowy, wszelkiego rodzaju składki i inne potrącenia. Oddziaływanie państwa na dochody innych podmiotów poprzez nakładanie podatków powoduje wyodrębnienie się dochodu netto i brutto. Należy również pamiętać, że dochód nie oznacza tego samego co przychód.

Jest podstawową wielkością oraz kategorią ekonomiczną, która stanowi dodatni efekt zastosowanych w przebiegu gospodarowania czynników wytwórczych: pracy, kapitału finansowego i rzeczowego oraz ziemi. Powstanie dochodu jest realne dzięki przedsiębiorczości człowieka oraz odpowiedniej fuzji czynników wytwórczych. Jest również nadwyżką ekonomiczną ludności gospodarującej, stanowiącej podstawę zaspokojenia osobistych oraz zbiorowych potrzeb, celów bieżących czyli konsumpcyjnych oraz celów rozwojowych, czyli inwestycyjnych. Dochód przyjmuje postać pieniężną, choć jego treścią nie są pieniądze, tylko usługi i towary, które mogą być nabywane przed podmioty organizmu gospodarczego, które dysponują funduszami nabywczymi (Leksykon Finansów 2001, s. 65).

Dochód brutto w systemie podatkowym

W systemie podatkowym dochód brutto jest różnicą pomiędzy dokonanymi w danym czasie przychodami a kosztami uzyskanymi od tego przychodu (Leksykon Finansów 2001, s. 65).

Dochód narodowy brutto

Dochód narodowy brutto jest to suma wartości PKB (Produktu Krajowego Brutto) oraz wartości zagranicznego dochodu netto w określonym czasie. Notowanie zagranicznego dochodu netto to różnica pomiędzy wartością brutto należności krajowych jednostek od zagranicznych podmiotów a wartością brutto zobowiązań krajowych jednostek wobec zagranicznych podmiotów (Leksykon Finansów 2001, s. 65).

Jakość dochodu

To ocena realistyczności potwierdzonego dochodu przez przedsiębiorstwo oraz jego analogi z ekonomiczną rzeczywistością jednostki gospodarczej. Jest oceną wielostronną, która jest przeprowadzana z punktu widzenia finansowego oraz rachunkowego, zawierająca elementy ilościowe oraz jakościowe. Składniki jakościowe nie podlegają mierzeniu (Siegel J. G. 1999, s.376).

Elementy ilościowe podlegają mierzeniu, oblicza się je następująco:

"WYKAZANY DOCHÓD NETTO

plus NIEREALISTYCZNE ZMNIEJSZENIA DOCHODU

minus NIEREALISTYCZNE ZWIĘKSZENIA DOCHODU

równa się SKORYGOWANY DOCHÓD NETTO" (Siegel J. G. 1999, s.377)

Chociaż nie ma bezwzględnie "ewidentnej" wielkości dochodu, jednakże obliczona na motywie wyceny klasy poszczególnych pozycji wymiar realistycznego, skorygowanego dochodu dokładniej odzwierciedla rezultaty operacyjnej aktywności jednostki gospodarczej niż udokumentowany przez nie dochód netto. (Siegel J. G. 1999, s.377).

Redystrybucja dochodów

Jak podaje M. J. Radziukiewicz kwestia redystrybucji (podziału) dochodów stanowi obecnie jeden z najbardziej zawiłych problemów i jest jednym z najważniejszych obszarów interwencjonizmu państwa [...] Redystrybucja jest wtórnym podziałem dochodów społeczeństwa, obejmującym przepływy finansowe mające charakter transferowy między wszystkimi uczestnikami rynku i budżetem państwa oraz budżetami samorządowymi. Sam proces redystrybucji przebiega wielopłaszczyznowo i polega na obciążeniu działalności gospodarczej oraz dochodów wszystkich podmiotów gospodarujących różnymi rodzajami podatków i opłat, które stanowią dochody budżetu państwa. Dochody te stają się następnie źródłem finansowania tych grup społecznych, które nie uzyskują dochodów z tytułu świadczenia pracy (np. bezrobotni, emeryci) lub tych dóbr, które są przekazywane społeczeństwu nieodpłatnie albo częściowo odpłatnie (np. służba zdrowia, obronność, oświata, wymiar sprawiedliwości i administracja) (M. Radziukiewicz 2011, s. 1).


Bibliografia

Autor: Karolina Foryś