Koszty akwizycji

Z Encyklopedia Zarządzania
Koszty akwizycji
Polecane artykuły

Koszty działalności ubezpieczeniowej określone się jako suma kosztów akwizycji i kosztów administracyjnych, która jest pomniejszona o wszelkie prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach reasekuratorów (A. Szymańska 2020, s. 118).

Z kosztami akwizycji związana jest także trudność rozliczania kosztów w czasie. Koszty te są ponoszone w różnej perspektywie czasowej, a dotyczą umów ubezpieczeniowych, które pomimo że są sprzedawane w jednym, konkretnym momencie, to swoją specyfiką obejmują ochroną ubezpieczeniową relatywnie dłuższy okres. Na tej podstawie koszty akwizycji powinny być przypisane pełnemu okresowi podczas, którego obowiązuje umowa ubezpieczeniowa, bez znaczenia, kiedy zostały, czy zostaną, poniesione. Koszty akwizycji na podstawie swojej specyfiki i charakterystyki są nierozerwalnie powiązane ze zwiększaniem się sprzedaży ubezpieczeń. Co do zasady nie można więc oczekiwać od ubezpieczyciela, aby zwiększając swoją sprzedaż, zmniejszał koszty akwizycji. Koszty akwizycji definiowane są jako te, które bezpośrednio związane są z zawieraniem umów ubezpieczeniowych (E. Nowak 2009, s. 21).

Wskaźnik kosztów akwizycji

\(\frac{Koszty akwizycji}{składka przypisana brutto}\cdot100%\)

Pożądana wartość wskaźnika 15-25% (A. Szymańska 2020, s. 119).

Najważniejszym elementem kosztów technicznych działalności ubezpieczeniowej są koszty akwizycji i administracji. Wskaźniki (stopy) kosztów akwizycji i administracji ukazują, jaki fragment całej składki brutto zakład ubezpieczeń przeznacza na ponoszenie tych kosztów (M. Janowicz-Lomott 2010, s. 81).

Koszty akwizycji związane są z zawieraniem i odnawianiem umów

Koszty te obejmują:

 1. koszty bezpośrednie, w tym: prowizje pośredników ubezpieczeniowych, wynagrodzenia wraz z narzutami pracowników zajmujących się akwizycją,
 2. koszty badań lekarskich, koszty atestów i ekspertyz przy ocenie ryzyka ubezpieczeniowego, koszty wystawienia polis, koszty włączenia umowy do portfela,
 3. koszty pośrednie, w tym: koszty reklamy i promocji produktów ubezpieczeniowych, koszty ogólne związane z badaniem wniosków i wystawianiem polis (M. Janowicz-Lomott 2010, s. 81).

Możemy wyróżnić koszty akwizycji pośrednie (amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych) oraz bezpośrednie (koszty druków, koszty obsługi infolinii) (M. Chmielowiec-Lewczuk 2016, s. 57).

Koszty akwizycji. Ta grupa kosztów odnosi się bezpośrednio do kosztów związanych z pozyskiwaniem ubezpieczeń, jak również inkasem składki. W szczególności zaliczamy do nich:

 • Koszty bezpośrednie obejmujące:
 1. prowizje pośredników ubezpieczeniowych,
 2. wynagrodzenia wraz z narzutami pracowników zajmujących się akwizycją,
 3. koszty badań lekarskich,
 4. koszty ekspertyz i atestów przy ocenie ryzyka ubezpieczeniowego,
 5. koszty wystawienia polis,
 6. koszty włączenia umowy do portfela,
 7. koszty szkolenia akwizytorów i agentów,
 8. koszty bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne związane z akwizycją lub
 9. inkasem składek;
 • koszty pośrednie, w tym:
 1. koszty reklamy i promocji produktów ubezpieczeniowych,
 2. koszty ogólne związane z badaniem wniosków i wystawianiem polis.

W ubezpieczeniach działu II koszty akwizycji ponoszone są w okresie sprawozdawczym w części, która przypada na następne okresy sprawozdawcze podlegają rozliczeniu w czasie (aktywowane koszty akwizycji ujmowane są w aktywach bilansu). W przypadku podjęcia decyzji o rozwiązaniu umowy ubezpieczenia, aktywowane koszty akwizycji, które dotyczą stricte tej umowy ujmowane są w koszty w takim samym miesiącu, w którym następuje decyzja o rozwiązaniu umowy ubezpieczenia. Do kosztów akwizycji możemy zaliczyć także koszty, które jeszcze nie zostały poniesione, a odnoszą się do składki zarobionej w okresie sprawozdawczym (A. Litwa 2004, s. 68).

Bibliografia

Autor: Sara Kwiatkowska

..