Długotrwałe umowy o usługi

Z Encyklopedia Zarządzania
Długotrwałe umowy o usługi
Polecane artykuły


Szczególnym rodzajem umów są długotrwałe umowy o usługi. Należą do nich przede wszystkim takie usługi jak: budowlane, montażowe, remontowe, doradcze oraz te, które są objęte okresem umowy dłuższym niż 6 miesięcy. Z punktu widzenia rachunkowości są one specyficznie księgowane, a zasady ich rozliczania wprowadziła ustawa z 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. nr 113, poz. 1186).

Charakterystycznym czynnikiem długotrwałych umów o usługi jest ich wykonywanie przez kilka okresów sprawozdawczych. Kończą się one w innym okresie niż ten, w którym je rozpoczęto i podczas których kontynuowano prace.

Rodzaje

Wyróżnić możemy dwa typy umów o usługi długotrwałe:

 • umowa w cenach stałych (umowa, której wykonawca zgadza się na stałą cenę lub stały ryczałt za jednostkę usługi)
 • umowa koszt plus - umowa o budowę, gdy zwracane są wykonawcy pewne koszty, powiększone o marżę

Wyniki realizacji tych umów kształtują się w oparciu o własną politykę rachunkowości, nie zaś w oparciu o dokumentację źródłową, dlatego ważne przy księgowaniu jest zaliczenie do odpowiednich grup kosztów i przychodów.

Przychody i koszty z usług długotrwałych

Przychody z usług długotrwałych zawierają:

 • początkową kwotę przychodów ustaloną w umowie
 • zmiany dokonywane w trakcie wykonywania umowy z tytułu zmian zakresu prac lub cen,
 • roszczenia wobec zamawiającego,
 • premie za jakość lub terminowość wykonywanych usług.

Koszty usług długotrwałych obejmują:

 • koszty odnoszące się bezpośrednio do konkretnej umowy (np. robocizna bezpośrednia)
 • koszty pośrednie, których nie można przyporządkować do konkretnej umowy, ale dotyczą kilku lub więcej umów np. koszty ubezpieczenia,
 • inne koszty, którymi można obciążyć zamawiającego (np. niektóre koszty administracyjne)

Kosztów niepowiązanych z umową nie zalicza się do kosztu własnego realizowanego kontraktu. Do kosztów tych należą:

 • koszty ogólnego zarządu
 • koszty sprzedaży
 • koszty amortyzacji środków trwałych nie wykorzystywanych do realizacji umowy.

Bibliografia

 • K. Kruczalak "Prawo handlowe dla ekonomistów" Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2002 s. 284-295
 • B. Gnela "Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów" pod redakcją C. Żuławskiej
 • Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie Kraków 1999 s. 74- 79, 129- 130
 • K. Kruczalak "Prawo handlowe- podręcznik dla studentów administracji" Wydawnictwo prawnicze LEX Sopot 1999 253- 266, 330
 • Czasopismo: "Doradca podatnika" nr 46/2006 data wydania: 2006-11-20 artykuł: "Kontrakty długoterminowe - rozliczenie i ewidencja" P. Karwowski
 • Praca Zbiorowa "Rachunkowość- zamknięcie roku 2006" Wydawca: Rachunkowość Sp. z o.o. Warszawa 2005

Autor: Monika Dziadkowiec