Długotrwałe umowy o usługi

Z Encyklopedia Zarządzania

Szczególnym rodzajem umów są długotrwałe umowy o usługi. Należą do nich przede wszystkim takie usługi jak: budowlane, montażowe, remontowe, doradcze oraz te, które są objęte okresem umowy dłuższym niż 6 miesięcy. Z punktu widzenia rachunkowości są one specyficznie księgowane, a zasady ich rozliczania wprowadziła ustawa z 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. nr 113, poz. 1186).

Charakterystycznym czynnikiem długotrwałych umów o usługi jest ich wykonywanie przez kilka okresów sprawozdawczych. Kończą się one w innym okresie niż ten, w którym je rozpoczęto i podczas których kontynuowano prace.

Rodzaje

Wyróżnić możemy dwa typy umów o usługi długotrwałe:

 • umowa w cenach stałych (umowa, której wykonawca zgadza się na stałą cenę lub stały ryczałt za jednostkę usługi)
 • umowa koszt plus - umowa o budowę, gdy zwracane są wykonawcy pewne koszty, powiększone o marżę

Wyniki realizacji tych umów kształtują się w oparciu o własną politykę rachunkowości, nie zaś w oparciu o dokumentację źródłową, dlatego ważne przy księgowaniu jest zaliczenie do odpowiednich grup kosztów i przychodów.

Przychody i koszty z usług długotrwałych

Przychody z usług długotrwałych zawierają:

 • początkową kwotę przychodów ustaloną w umowie
 • zmiany dokonywane w trakcie wykonywania umowy z tytułu zmian zakresu prac lub cen,
 • roszczenia wobec zamawiającego,
 • premie za jakość lub terminowość wykonywanych usług.

Koszty usług długotrwałych obejmują:

 • koszty odnoszące się bezpośrednio do konkretnej umowy (np. robocizna bezpośrednia)
 • koszty pośrednie, których nie można przyporządkować do konkretnej umowy, ale dotyczą kilku lub więcej umów np. koszty ubezpieczenia,
 • inne koszty, którymi można obciążyć zamawiającego (np. niektóre koszty administracyjne)

Kosztów niepowiązanych z umową nie zalicza się do kosztu własnego realizowanego kontraktu. Do kosztów tych należą:

 • koszty ogólnego zarządu
 • koszty sprzedaży
 • koszty amortyzacji środków trwałych nie wykorzystywanych do realizacji umowy.

Gwarancje i zabezpieczenia w długotrwałych umowach o usługi

Najczęściej występujące gwarancje w długotrwałych umowach o usługi

W długotrwałych umowach o usługi najczęściej występują gwarancje dotyczące jakości wykonania usługi oraz terminowości. Gwarancja jakości wykonania usługi obejmuje zobowiązanie wykonawcy do dostarczenia usługi zgodnej z określonymi standardami i wymaganiami. Gwarancja terminowości natomiast gwarantuje, że wykonawca dostarczy usługę w ustalonym terminie.

Korzyści wynikające dla zamawiającego z wprowadzenia gwarancji w umowie

Wprowadzenie gwarancji w długotrwałych umowach o usługi przynosi zamawiającemu szereg korzyści. Gwarancje umożliwiają zamawiającemu ochronę przed niewłaściwą jakością wykonanej usługi lub opóźnieniami w jej realizacji. Dzięki gwarancjom, zamawiający ma większą pewność, że usługa zostanie wykonana zgodnie z oczekiwaniami i terminem. Gwarancje mogą również zwiększać zaufanie do wykonawcy i budować pozytywny wizerunek firmy.

Różnice między gwarancją jakości wykonania usługi a gwarancją terminowości

Gwarancja jakości wykonania usługi koncentruje się na zapewnieniu, że usługa zostanie wykonana zgodnie z określonymi standardami i wymaganiami. Obejmuje ona m.in. zobowiązanie wykonawcy do usunięcia wad usługi w określonym czasie po zgłoszeniu przez zamawiającego. Gwarancja terminowości natomiast gwarantuje, że usługa zostanie dostarczona w ustalonym terminie. Różnica polega na tym, że gwarancja jakości dotyczy samej jakości usługi, podczas gdy gwarancja terminowości koncentruje się na terminowości jej dostarczenia.

Możliwości zabezpieczenia dla zamawiającego, jeśli wykonawca nie spełni warunków umowy

W przypadku, gdy wykonawca nie spełnia warunków umowy, zamawiający ma różne możliwości zabezpieczenia. Jedną z nich jest zastosowanie klauzuli odszkodowawczej, która określa wysokość odszkodowania, jakie wykonawca musi zapłacić w przypadku niewykonania umowy lub jej niewłaściwego wykonania. Innym sposobem jest wymaganie od wykonawcy złożenia gwarancji bankowej lub ubezpieczenia, które zapewnią odszkodowanie w przypadku niewykonania umowy. Istnieje również możliwość rozwiązania umowy i dochodzenia roszczeń przed sądem.

Koszty związane z wprowadzeniem gwarancji i zabezpieczeń w długotrwałych umowach o usługi

Wprowadzenie gwarancji i zabezpieczeń w długotrwałych umowach o usługi wiąże się z pewnymi kosztami. Koszty te mogą obejmować opłaty związane z złożeniem gwarancji bankowej lub ubezpieczenia, koszty związane z dochodzeniem roszczeń przed sądem oraz koszty związane z negocjacją i sporządzeniem umowy. Ponadto, wprowadzenie gwarancji i zabezpieczeń może wiązać się z dodatkowymi kosztami związanymi z monitorowaniem i kontroli wykonania umowy w celu zapewnienia spełnienia warunków gwarancji. Jednak koszty te są uzasadnione ze względu na korzyści, jakie przynosi wprowadzenie gwarancji i zabezpieczeń dla zamawiającego.

Procedury zmiany długotrwałych umów o usługi

Najczęstsze przyczyny zmian w długotrwałych umowach o usługi

Długotrwałe umowy o usługi mogą podlegać zmianom z różnych powodów. Najczęstszymi przyczynami zmian są zmiana potrzeb i wymagań zamawiającego, zmiany w przepisach prawnych lub regulacjach, zmiana warunków rynkowych oraz zmiana technologii lub metod wykonania usługi.

Procedury wprowadzania zmian w umowie i potrzebne dokumenty

Wprowadzanie zmian w długotrwałych umowach o usługi wymaga przestrzegania określonych procedur. Procedury te mogą być określone w umowie lub wynikać z obowiązujących przepisów prawnych. W celu wprowadzenia zmiany, strony umowy powinny sporządzić aneks do umowy, który będzie zawierał szczegóły dotyczące zmiany, takie jak jej zakres, termin realizacji oraz ewentualne zmiany w kosztach. Aneks do umowy powinien być podpisany przez obie strony i stanowi integralną część umowy.

Konsekwencje braku formalnej zmiany umowy

Brak formalnej zmiany umowy może prowadzić do różnych konsekwencji. Jeśli zmiana zostanie wprowadzona bez przestrzegania odpowiednich procedur, może być uznana za nieważną lub spowodować konflikty między stronami umowy. Ponadto, brak formalnej zmiany umowy może uniemożliwić dochodzenie roszczeń związanych ze zmianą lub utrudnić udokumentowanie istnienia zmiany w przypadku sporów.

Możliwości negocjacji zmian między stronami umowy

Strony umowy mają możliwość negocjacji zmian, jeśli obie strony wyrażają zgodę na wprowadzenie zmiany. Negocjacje mogą dotyczyć zarówno zakresu zmiany, jak i warunków jej wprowadzenia. Ważne jest, aby strony zachowały elastyczność i otwartość na negocjacje, aby osiągnąć porozumienie, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron.

Koszty związane z wprowadzaniem zmian w długotrwałych umowach o usługi

Wprowadzanie zmian w długotrwałych umowach o usługi może wiązać się z pewnymi kosztami. Koszty te mogą obejmować opłaty związane z przygotowaniem i sporządzeniem aneksu do umowy, koszty wynegocjowania zmiany oraz koszty związane z ewentualnym przesunięciem terminów realizacji usługi lub zmianą jej zakresu. Jednak koszty te są uzasadnione, jeśli zmiana przynosi korzyści dla obu stron umowy.

Ryzyka i zarządzanie ryzykiem w długotrwałych umowach o usługi

Najczęstsze ryzyka związane z długotrwałymi umowami o usługi

Długotrwałe umowy o usługi wiążą się z różnymi ryzykami, które mogą wpływać na ich realizację. Najczęstsze ryzyka związane z tego rodzaju umowami to ryzyko niewłaściwej jakości wykonanej usługi, ryzyko opóźnień w dostarczeniu usługi, ryzyko zmiany warunków rynkowych, ryzyko niewłaściwego zarządzania umową oraz ryzyko sporów i konfliktów między stronami.

Metody identyfikacji ryzyka w długotrwałych umowach o usługi

Identyfikacja ryzyka w długotrwałych umowach o usługi jest kluczowym elementem zarządzania ryzykiem. Istnieje wiele metod identyfikacji ryzyka, takich jak analiza SWOT, analiza PESTEL, analiza przyczyn i skutków, analiza ryzyka jakości, analiza ryzyka terminowości. Metody te pozwalają na zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń i szans związanych z umową oraz określenie ich wpływu na realizację umowy.

Strategie zarządzania ryzykiem w długotrwałych umowach o usługi

Zarządzanie ryzykiem w długotrwałych umowach o usługi obejmuje różne strategie, których celem jest minimalizacja negatywnego wpływu ryzyka na realizację umowy. Strategie te mogą obejmować zastosowanie odpowiednich gwarancji i zabezpieczeń, monitorowanie i kontrolę wykonania umowy, wprowadzenie planów awaryjnych, określenie procedur rozwiązywania sporów oraz regularne przeglądy i oceny ryzyka.

Konsekwencje niewłaściwego zarządzania ryzykiem w długotrwałych umowach o usługi

Niewłaściwe zarządzanie ryzykiem w długotrwałych umowach o usługi może prowadzić do różnych konsekwencji. Może to obejmować niewłaściwe wykonanie usługi, opóźnienia w dostarczeniu usługi, konflikty między stronami, utratę zaufania do wykonawcy oraz koszty związane z naprawą lub wymianą niewłaściwie wykonanej usługi. Ponadto, niewłaściwe zarządzanie ryzykiem może prowadzić do utraty konkurencyjności na rynku i negatywnie wpływać na wizerunek firmy.

Koszty związane z zarządzaniem ryzykiem w długotrwałych umowach o usługi

Zarządzanie ryzykiem w długotrwałych umowach o usługi wiąże się z pewnymi kosztami. Koszty te mogą obejmować opłaty związane z analizą ryzyka, koszty związane z wprowadzeniem gwarancji i zabezpieczeń, koszty związane z monitorowaniem i kontrolą wykonania umowy oraz koszty związane z ewentualnym rozwiązywaniem sporów. Jednak koszty te są uzasadnione ze względu na możliwość minimalizacji ryzyka i zapewnienia sukcesu długotrwałej umowy o usługi.


Długotrwałe umowy o usługiartykuły polecane
Rozliczenia międzyokresowe kosztówRozliczenia międzyokresowe przychodówKoszty uzyskania przychodówWycena bilansowaRachunek zysków i stratKoszt sprzedażyKosztyRodzajowy układ kosztówSprawozdanie finansowe - informacja dodatkowa

Bibliografia

 • Fedak Z. (2005), Zamknięcie roku 2006, Rachunkowość, Warszawa
 • Gnela B. (red.) (1999), Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków
 • Kruczalak K. (1999), Prawo handlowe - podręcznik dla studentów administracji, Wydawnictwo prawnicze, LEX Sopot
 • Kruczalak K. (2002), Prawo handlowe dla ekonomistów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa


Autor: Monika Dziadkowiec