Aneks do umowy

Z Encyklopedia Zarządzania

Aneks do umowy to dokument potwierdzający dotychczasowe uchylenia postanowień zawartych w umowie, lub zmianę warunków ustalonych w spisanej przez strony umowie po wcześniejszym porozumieniu się stron (np. pracodawca-pracownik). Jak mówi artykuł 77. Kodeksu Cywilnego jeżeli umowa została zawarta na piśmie, to wszystkie uzupełnienia, zmiany, czy też odstąpienia od niej za zgodą obu stron powinny również być udokumentowane na piśmie (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964, Kodeks cywilny, art. 77).

Jeżeli umowa zawarta jest za potwierdzeniem notarialnym, to aneks do niej również musi zostać potwierdzony notarialnie. Należy pamiętać, że każda zmiana uwzględniona w aneksie powinna być zgodna z obowiązującym prawem Polskim.

Co powinno znaleźć się w aneksie do umowy?

W aneksie do umowy osoba, sporządzająca dokument powinna zawrzeć:

 • Miejsce i data zawarcia aneksu,
 • Odpowiedni tytuł dokumentu np. "Aneks do umowy…"
 • Dane stron,
 • Dane umowy do której sporządzamy aneks (numer, data, miejsce podpisania),
 • Opis zmieniających się obowiązków, warunków lub wynagrodzenia,
 • Dopisek, że pozostałe warunki, obowiązki nie wymienione w aneksie pozostają bez zmian,
 • Podpisy stron,
 • Podpis i pieczątka strony wystawiającej aneks.

Istotną częścią poprawnego sporządzenia aneksu do umowy jest miejsce gdzie zostaną opisane wprowadzane zmiany. Najlepiej jest opierać się kolejno na punktach zawartych w umowie. Należy zrobić to w ten sposób, aby z aneksu jasno wynikały wszystkie wprowadzone zmiany.

Przykładowy sposób zmiany postanowień zawartych w aneksie:

Określone czynności w pkt. ... (treść pierwotnego punktu z umowy) …………………, zastępuje się treścią ................ (nowa treść zapisana w aneksie).

Co można zmienić za pomocą aneksu do umowy?

Za pomocą aneksu możemy wprowadzić następujące zmiany:

 • Wysokość wynagrodzenia (może być ono podwyższone, jak i pomniejszone, ale nie niższe niż zagwarantowane wynagrodzenie minimalne przez przepisy),
 • Wymiar czasu pracy,
 • Zmiana umowy z umowy na czas określony, na umowę na czas nieokreślony, (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy)
 • Dzięki możliwości stworzenia aneksu możemy również przedłużyć umowę najmu (jeśli umowa była podpisana na dwa lata, a nadal chcemy wynajmować konkretne mieszkanie to możemy przedłużyć okres najmu poprzez stworzenie aneksu, zamiast podpisywać kolejną umowę) (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964, Kodeks Cywilny).

Należy pamiętać, aby każdy aneks umieścić razem z umową, o której mowa w aneksie, aby dokumenty były spójne i tworzyły jedną całość.

Czego nie można zmienić przez aneks do umowy?

Poprzez aneks do umowy nie można zmienić postanowień takich jak:

 • Nie można nałożyć na pracownika dodatkowych obowiązków, które nie są zapisane w Polskim Prawie Pracy,
 • Nie można skrócić okresu wypowiedzenia jaki obowiązuje zgodnie z przepisami, oraz wcześniejszym ustaleniem pomiędzy stronami,
 • Nie można zabrać pracownikowi prawa do dodatkowego wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach,
 • Nie można przedłużyć trzeciej umowy na czas określony w przypadku umowy związanej z wykonywaną pracą,

Na mocy prawa takie aneksy są nieważne, pomimo podpisania dokumentu przez obie strony (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy).

Kiedy aneks do umowy staje się nieważny?

Według artykułu 76. Kodeksu Cywilnego, który mówi o tym, że jeżeli strony zastrzegły sobie w umowie, że określona czynność prawna między nimi powinna być dokonana w szczególnej formie, czynność ta dochodzi do skutku tylko przy zachowaniu zastrzeżonej formy. Oznacza to nie więcej jak to, że jeżeli umowa została zawarta w formie pisemnej, to aneks do niej również musi zostać zawarty w formie pisemnej, jeżeli aneks zostanie zawarty w innej formie (na przykład słownie), to uznaje się dokument (aneks) za nieważny (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964, Kodeks Cywilny, art. 76).

Aneks do umowy może stanowić dowód w postępowaniu sądowym.

Aneks do umowy można sporządzać dowolną ilość razy, nie ma w Polskim prawie żadnych ograniczeń z tym związanych.

Dodatkowe informacje

Na mocy art. 79 Kodeksu Cywilnego osoba nie mogąca pisać, lecz mogąca swobodnie czytać może złożyć oświadczenie woli w formie pisemnej, w ten sposób, że uczyni tuszowy odcisk palca na dokumencie, a inna osoba wpisze jej imię i nazwisko umieszczając swój podpis, lub też składając odcisk palca (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964, Kodeks Cywilny, art. 79).


Aneks do umowyartykuły polecane
Porozumienie stronWypowiedzenie umowyUmowa przedwstępnaOkres próbnyUmowa o pracęWypowiedzenie zmieniająceUmowa zlecenieNaganaUmowa ustna

Bibliografia

 • Florek L., Pisarczyk Ł. (2019), Prawo Pracy, C.H. Beck, Warszawa
 • Pietruszyńska K. (2019), Prawo pracy. Informator, Państwowa Inspekcja Pracy, Warszawa
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141


Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.

Autor: Magdalena Ślusarczyk