Porozumienie stron

Z Encyklopedia Zarządzania

Porozumienie stron jest to umowa w której obie strony składają zgodne ze sobą oświadczenia dotyczące danej decyzji, do jej zawarcia może dojść wtedy gdy jedna ze stron przystąpi na propozycje drugiej, bądź dojdą do kompromisu. Jeśli jedna ze stron nie zgodzi się na warunki drugiej strony, do porozumienia dojść nie może. Decyzja obu stron musi być dobrowolna, nie mogą wywoływać na siebie nawzajem nacisku bądź presji i nie mają względem siebie żądnych roszczeń (J. Masłowski, 2013, s. 1265).

Porozumienie stron można zawrzeć:

Porozumienie stron w trakcie zatrudnienia

Porozumienie zmieniające warunki umowy o pracę może być stosowane do każdej umowy o pracę. W obu przypadkach zgoda dwóch stron jest bardzo ważna. Treść tego typu porozumienia może zawierać zmianę na korzystniejsze niż dotychczas warunki ale również jak i na niekorzystne, np. obniżenie wynagrodzenia. Tego typu dokument może zmienić warunki na stałe (do końca trwania umowy o pracę) lub na czas który jest wskazany na piśmie. Porozumienie może dotyczyć (A. Wypych-Żywicka, 2012, s. 289):

 • zmiany miejsca wykonywanej pracy,
 • czasu pracy,
 • formy wynagrodzenia (z dniówki na miesięczną i odwrotnie),
 • wysokość premii.

O zmianę warunków umowy o pracę mogą wystąpić obie strony, tudzież pracownik lub pracodawca. Zdaniem Aliny Wypych-Żywieckiej, porozumienie powinno być zawarte w formie pisemnej, jeśli takiej nie będzie do obowiązków pracodawcy należy "potwierdzić na piśmie zmienione warunki najpóźniej w dniu rozpoczęcia prazy przez pracownika" (A. Wypych-Żywicka, 2012, s. 286, 289).

Zakończenie stosunku pracy

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumieniem strony może wejść w życie jeśli pracownik i pracodawca wyrażą chęć rozwiązania umowy, nie zważając na to z czyjej strony wyszła inicjatywa zerwania stosunku pracy. Art. 30 § 3 k. p. mówi o tym, że pisemna forma wymagana jest tylko przy rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia. Natomiast, aby mieć porządek w dokumentach oraz dowód na to, że obie strony zgadzają się na dany termin rozwiązania uowy o pracy zalecane jest zachowanie formy pisemnej (A. Patulski, 2019, s. 231). Ogromną zaletą rozwiązania umowy w ten sposób jest to, że strony nie muszą czekać na upłynięcie okresu wypowiedzenie jaki przysługuje pracownikowi, nie trzeb podawać dlaczego rozwiązujemy umowę. Pracodawca i pracownik mogą rozwiązać umowę o pracę na mocy porozumienia stron w każdym uzgodnionym przez siebie terminie, nawet w czasie (A. Patulski, 2019, s. 231, 323):

 • urlopu wypoczynkowego,
 • zwolnienia chorobowego,
 • innej nieusprawiedliwionej nieobecności,
 • ochrony przedemerytalnej,
 • trwania ciąży.

Pracodawca w tym przypadku nie musi robić niż szczególnego. Po zdecydowaniu że zerwanie stosunku pracy odbędzie się w ten sposób pozostaje tylko ustalić czy urlop wypoczynkowy, który przysługuje pracownikowi zostanie wykorzystany czy będzie wypłacony w postaci ekwiwalentu za niewykorzystanie jego. Na świadectwie pracy powinien być zawarty zapis "umowa została rozwiązana za porozumieniem stron ( art. 30 § 1 pkt 1 k.p.)" (J. Masłowski, 2013, s. 1265). Dzięki temu że na świadectwie pracy będzie widniał wyżej napisany cytat, nowy pracodawca będzie miał lepsze zdanie o nowym pracowniku, ponieważ widzi że pracownik rozstał się z poprzednią firmą w dobrej atmosferze, bez większych komplikacji. Może również myśleć że był dobrym pracownikiem i wywiązywał się ze swoich obowiązków, ponieważ nie został zwolniony, nie dostał wypowiedzenie umowy o pracę z winy pracownika itp (M. Ciesielski, 2007, s. 41).

Znaczenie i korzyści wynikające z zawarcia porozumienia

Zawarcie porozumienia stron w umowie o pracę ma wiele korzyści zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika. Przede wszystkim, umożliwia ono elastyczne podejście do regulacji warunków pracy, co może przyczynić się do większej satysfakcji pracownika i zwiększenia jego motywacji. Pracownik, mając możliwość negocjacji, może uzyskać lepsze warunki pracy, takie jak wyższe wynagrodzenie, elastyczne godziny pracy czy dodatkowe benefity.

Z drugiej strony, porozumienie stron umożliwia pracodawcy dostosowanie umowy o pracę do specyficznych potrzeb firmy. Może to obejmować ustalenie konkretnych celów, systemu oceny pracownika, świadczenia dodatkowych bonusów lub innych korzyści. Dzięki temu pracodawca zyskuje większą kontrolę nad warunkami pracy i może skuteczniej motywować pracownika do osiągania wyznaczonych celów.

Kolejną korzyścią wynikającą z zawarcia porozumienia stron jest możliwość rozstrzygania konfliktów i sporów w sposób bardziej elastyczny i przyjazny dla obu stron. Porozumienie umożliwia rozwiązanie problemów poprzez negocjacje i kompromis, co może przyczynić się do utrzymania dobrej atmosfery w miejscu pracy i zapobiegania skrajnym rozwiązaniom, takim jak rozwiązanie umowy o pracę.

Wydaje się zatem, że porozumienie stron w umowie o pracę ma znaczenie nie tylko dla samych stron umowy, ale również dla całej organizacji. Pracownicy, którzy czują, że mają wpływ na swoje warunki pracy, są bardziej zaangażowani i lojalni wobec pracodawcy. Pracodawcy z kolei, mając elastyczność w ustalaniu warunków pracy, mogą tworzyć bardziej konkurencyjne i efektywne środowisko pracy.

Proces zawarcia porozumienia stron

Negocjacje jako metoda osiągnięcia porozumienia

Negocjacje są kluczowym elementem procesu zawierania porozumienia między stronami. Stanowią one metodę rozwiązywania sporów i osiągania kompromisu. W trakcie negocjacji strony starają się uzgodnić warunki, na których będą współpracować lub rozwiązać istniejące problemy. Proces ten wymaga od strony zarządzającej dobrze opracowanych strategii negocjacyjnych oraz umiejętności komunikacji i perswazji.

Negocjacje mogą być prowadzone zarówno w sposób formalny, jak i nieformalny. W przypadku negocjacji formalnych, strony mogą korzystać z pomocy mediatorów lub arbitra. W takiej sytuacji, mediator lub arbiter pełni rolę neutralnego pośrednika, który wspomaga strony w osiągnięciu porozumienia. W przypadku negocjacji nieformalnych, strony same prowadzą negocjacje, bez obecności osoby trzeciej.

Podczas negocjacji strony prezentują swoje stanowiska i argumenty, starając się przekonać drugą stronę do swojego punktu widzenia. Ważne jest, aby strony były otwarte na kompromis i elastyczne w kwestii ustępstw. Negocjacje mogą być czasochłonne i złożone, dlatego kluczowe jest posiadanie umiejętności rozwiązywania konfliktów i zarządzania emocjami.

Rola prawnika w procesie zawierania porozumienia

Prawnicy odgrywają istotną rolę w procesie zawierania porozumienia między stronami. Ich zadaniem jest zapewnienie zgodności porozumienia z obowiązującym prawem oraz ochrona interesów swojej strony. Prawnicy są odpowiedzialni za przygotowanie i analizę dokumentów prawnych, które zostaną uwzględnione w porozumieniu.

Prawnicy pełnią również rolę doradczą, udzielając swoim klientom informacji na temat prawnych i regulacyjnych aspektów porozumienia. Mają za zadanie zapewnić, że porozumienie chroni interesy ich klienta i minimalizuje ryzyko prawnego. Prawnicy mogą również pomagać w negocjacjach, reprezentując swojego klienta i negocjując warunki porozumienia.

Ważne jest, aby prawnicy byli dobrze zaznajomieni z tematem porozumienia oraz posiadali wiedzę z zakresu prawa dotyczącego danej dziedziny. Dzięki temu mogą skutecznie doradzać swoim klientom i zapewnić im optymalne rozwiązania.

Wymóg zapoznania się z treścią porozumienia

Przed zawarciem porozumienia, strony mają obowiązek zapoznać się ze wszystkimi jego postanowieniami. Wymóg ten wynika z zasady autonomii woli stron, która oznacza, że strony mają pełną swobodę w kształtowaniu umowy. Zapoznanie się z treścią porozumienia jest istotne, ponieważ umowa wiąże strony i obowiązuje je do jej przestrzegania.

Strony powinny dokładnie przeczytać porozumienie, zwracając uwagę na wszelkie warunki i zapisy. Jeśli strona nie jest pewna znaczenia jakiegoś postanowienia, powinna skonsultować się z prawnikiem lub ekspertem w danej dziedzinie. Ważne jest, aby strony miały pełną świadomość i zrozumienie treści porozumienia przed jego podpisaniem.

Poufność informacji w porozumieniu

Wiele porozumień zawiera klauzule dotyczące poufności informacji. Oznacza to, że strony zobowiązują się do ochrony poufności i nieujawniania informacji objętych porozumieniem osobom trzecim. Poufność jest istotna w przypadku, gdy porozumienie zawiera informacje o charakterze wrażliwym, takie jak tajemnice handlowe, know-how czy informacje osobiste.

Klauzule poufności mają na celu zapobieganie nieuprawnionemu ujawnianiu informacji oraz chronią interesy stron. Strony, które naruszają tę klauzulę, mogą ponieść odpowiedzialność prawno-finansową. Dlatego ważne jest, aby strony przestrzegały zapisów dotyczących poufności i dokładnie określały zakres informacji objętych tym zobowiązaniem.

Skutki i konsekwencje porozumienia stron

Wpływ porozumienia na świadectwo pracy

Jednym z głównych skutków porozumienia stron w kontekście zatrudnienia jest wpływ na treść świadectwa pracy pracownika. Świadectwo pracy jest dokumentem potwierdzającym doświadczenie zawodowe i umiejętności pracownika, a także jego zachowanie i wyniki pracy. Porozumienie między pracodawcą a pracownikiem może wpływać na treść tego dokumentu.

W przypadku porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę na drodze jednostronnej rezygnacji pracownika, pracodawca ma możliwość wpisania do świadectwa pracy informacji o zakończeniu zatrudnienia przez pracownika. Jednak w przypadku porozumienia stron, pracodawca może także wpisać informacje o przyczynach rozwiązania umowy, które będą bardziej korzystne dla pracownika. Na przykład, jeśli pracownik i pracodawca doszli do porozumienia w sprawie odejścia pracownika, aby ten mógł podjąć nowe wyzwanie zawodowe, pracodawca może uwzględnić tę informację w świadectwie pracy. Taki wpis może mieć pozytywny wpływ na przyszłe poszukiwanie pracy przez pracownika.

Możliwość wpływu porozumienia na opinię nowego pracodawcy o pracowniku

Porozumienie między pracownikiem a pracodawcą może mieć również wpływ na opinię nowego pracodawcy o pracowniku. Jeśli pracownik zakończył poprzednie zatrudnienie za pomocą porozumienia, może to wskazywać na to, że pracownik potrafi rozwiązywać problemy i osiągać kompromisy. Nowy pracodawca może docenić tę zdolność do porozumienia i traktować pracownika jako osobę elastyczną i gotową do współpracy.

Jednak zawsze istnieje ryzyko, że nowy pracodawca może interpretować porozumienie jako oznakę problemów lub niepowodzeń w poprzednim miejscu pracy. Dlatego ważne jest, aby pracownik przedstawił kontekst porozumienia i wyjaśnił, dlaczego doszło do takiego rozwiązania umowy o pracę. Pracownik powinien podkreślić, że porozumienie było wynikiem wspólnych negocjacji i że obie strony uzgodniły, że jest to najlepsze rozwiązanie dla wszystkich.

Dodatkowe warunki i zabezpieczenia w porozumieniu

Porozumienie między pracownikiem a pracodawcą daje obu stronom możliwość ustalenia dodatkowych warunków i zabezpieczeń, które nie są uwzględnione w standardowej umowie o pracę. Na przykład, jeśli pracownik zdecyduje się na rezygnację, ale pracodawca bardzo potrzebuje, aby pozostał na stanowisku przez określony czas, mogą ustalić okres wypowiedzenia dłuższy niż to przewiduje prawo.

Dodatkowe warunki mogą również dotyczyć warunków finansowych, takich jak premie, dodatkowe korzyści lub zwolnienie z konkretnych obowiązków. Porozumienie daje obu stronom większą elastyczność w negocjacjach i może prowadzić do bardziej satysfakcjonującego wyniku dla obu stron.

Ochrona praw pracowniczych w porozumieniu

Należy pamiętać, że porozumienie między pracownikiem a pracodawcą nie może naruszać praw pracowniczych określonych w przepisach prawa pracy. Porozumienie nie może stanowić naruszenia prawa pracy ani wpływać negatywnie na prawa pracownika.

Przykładowo, jeśli pracodawca zaproponuje pracownikowi porozumienie, które ogranicza prawa pracownicze, takie jak prawo do urlopu czy wynagrodzenie, pracownik powinien być świadomy, że nie ma obowiązku akceptowania takiego porozumienia. Pracownik powinien zawsze być świadomy swoich praw i skonsultować się z prawnikiem lub związkami zawodowymi, jeśli ma wątpliwości co do zgodności porozumienia z prawem pracy.


Porozumienie stronartykuły polecane
Wypowiedzenie zmieniająceUmowa przedwstępnaOkres próbnyRozwiązanie umowy o pracęUrlop bezpłatnyOkres wypowiedzeniaUmowa o pracęAneks do umowyUrlop szkoleniowy

Bibliografia

 • Ciesielski M. (2007), Jak wynegocjować najlepsze warunki pracy?, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Jackowiak U., Uziak W., Wypych-Żywicka A. (2012), Prawo Pracy. Podręcznik dla studentów prawa, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Masłowski J. (red.) (2013), Prawo pracy 1506 pytań i odpowiedzi, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Rycak M. i in. (red.) (2019), Kodeks pracy Komentarz dla praktykantów, ODDK, Gdańsk


Autor: Izabela Słoma

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.