Urlop szkoleniowy

Z Encyklopedia Zarządzania

Urlop szkoleniowy wchodzi w skład urlopów pracowniczych, które dają szansę skorzystania z przerwy od wykonywania swoich obowiązków (Jaworski L., Ciechanowska E. 2013) Urlop szkoleniowy, czyli zwiększanie kwalifikacji zawodowych, co oznacza osiągnięcie bądź dopełnienie wiedzy i zwiększenie umiejętności przez pracowników, które następuje za zgodą pracodawcy lub z jego inicjatywy (Niedbała Z. red. 2012 s. 226) Podczas gdy pracownik przebywa na urlopie szkoleniowym zatrzymuje prawo do uzyskania wynagrodzenia. (Kodeks pracy art. 103)

TL;DR

Urlop szkoleniowy to forma urlopu pracowniczego, która umożliwia pracownikom podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych. Pracownik ma prawo do wynagrodzenia w czasie trwania urlopu szkoleniowego. Wymiar urlopu zależy od rodzaju egzaminu lub studiów, które pracownik podejmuje. Pracodawca ma prawo zwolnić pracownika z pracy, jeśli pracownik chce podnosić swoje kwalifikacje na innych zasadach niż przewidziane w kodeksie pracy. Umowa o urlopie szkoleniowym powinna być zawarta na piśmie. Pracodawca może przyznać dodatkowe świadczenia, takie jak przejazdy, materiały naukowe czy zakwaterowanie, w zależności od ustaleń między pracodawcą a pracownikiem. Jeśli pracownik nie podejmuje podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub przerywa to bez uzasadnionych przyczyn, może być zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na ten cel. Pracownik ma prawo odmówić podnoszenia kwalifikacji, jeśli pracodawca nie pokrywa kosztów związanych z tym procesem.

Wymiar urlopu szkoleniowego

Urlop szkoleniowy należy się w wymiarze:

1. 6 dni, jeśli chodzi o pracowników przystępujących do egzaminów eksternistycznych

2. 6 dni, gdy pracownik przystępuje do egzaminu maturalnego

3. 6 dni również dla pracowników biorących udział w egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

4. 21 dni należy się w przypadku ostatniego roku studiów, aby sporządzić pracę dyplomową jak również przygotować się i ostatecznie przystąpić do egzaminu dyplomowego.

Urlop szkoleniowy przyznaje się w dni, które są dniami pracy dla konkretnego pracownika, ponadto musi być zgodne z rozkładem czasu pracy, który go obowiązuje (Niedbała Z. red. 2012 s. 226, 227) Nieważny jest tym samym system czasu pracy, w którym ten pracownik został zatrudniony oraz wymiar czasu pracy, jaki posiada pracownik (Kasprzak M., Lenart B. 2013)

Zwolnienie z całości lub części dnia pracy

Gdy pracownik postanowił z własnej inicjatywy dokształcać się na innych zasadach niż te, które określone są w kodeksie pracy, wówczas pracodawca posiada prawo do zwolnienia go z całości dnia lub tylko z jego części tym samym nie zostaje zachowane prawo do wynagrodzenia. Co więcej jest możliwość w takiej sytuacji do przyznania urlopu bezpłatnego. Wszystko to jest w wymiarze z góry ustalonym podczas porozumienia zawieranego między pracownikiem oraz pracodawcą. (Kodeks pracy art. 103)

Aby wywiązać się z nałożonego obowiązku ewentualnego przyznania zwolnienia pracownikowi, pracodawca posiada prawo do uzyskania i nałożenia obowiązku na tego pracownika otrzymania od niego grafiku zajęć. (Kasprzak M., Lenart B. 2013) Gdy zajęcia odbywają się w innych godzinach niż normalne godziny pracownika, wówczas pracodawca nie posiada obowiązku zwalniania tegoż pracownika z części dnia pracy albo z całości dnia (Kasprzak M., Lenart B. 2013) Urlop szkoleniowy przysługuje w celu punktualnego przybycia na obligatoryjne zajęcia a także by mieć możliwość przebywania na nich w trakcie ich trwania (Unterschütz J. 2011 s. 139)

Umowa i jej forma

Sprawa dotycząca podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracownika powinna zostać zawarta w umowie, którą pracodawca i pracownik mają obowiązek zawrzeć, a odpowiednią do tego formą i jednocześnie wymaganą jest forma pisemna. W umowie zawarte powinny być wzajemne obowiązki oraz prawa stron. Korzystny jest fakt, iż ta umowa nie może składać się z postanowień, które są znacząco mniej korzystne dla pracownika w stosunku do przepisów, które obowiązują. Umowa nie jest wymagana w przypadku, gdy pracodawca nie nakłada obowiązku na pracownika, by pozostał w zatrudnieniu, gdy ukończy podnoszenie kwalifikacji zawodowych (Niedbała Z. red. 2012 s. 227)

Dodatkowe świadczenia

Pracodawca ma możliwość przyznania pracownikowi, który podnosi swoje kwalifikacje zawodowe dodatkowych świadczeń między innymi mogą być to:

  • przejazdy z pracy na uczelnie, do szkoły
  • niezbędne materiały naukowe takie jak podręczniki
  • zakwaterowanie
  • opłata za kształcenie

Dlatego podczas ustaleń pomiędzy pracodawcą a pracownikiem należy konkretnie stwierdzić, czy: koszty będą pokrywane przez pracodawcę bezpośrednio, jaką kwotę z całości, jeśli nie całość jest wstanie pokryć pracodawca za podręczniki, dojazd, noclegi, oraz jakie koszty konkretnie zostaną pokryte przez pracownika a jakie zgodzi się pokryć pracodawca (Kasprzak M., Lenart B. 2013)

Zwrot kosztów dodatkowych świadczeń przez pracownika

Zgodnie z Kodeksem pracy art. 103 "pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe:

1. który bez uzasadnionych przyczyn nie podejmuje podnoszenia kwalifikacji zawodowych albo przerwie podnoszenie tych kwalifikacji,

2. z którym pracodawca rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy, w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po jego ukończeniu, w terminie określonym w umowie, o której mowa w art. 103., nie dłuższym niż 3 lata,

3. który w okresie wskazanym w pkt 2 rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzenie, z wyjątkiem umowy o pracę z przyczyn określonych w art. 94,

4. który w okresie wskazanym w pkt 2 rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 lub art. 94, mimo braku przyczyn określonych w tych przepisach jest obowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na ten cel z tytułu dodatkowych świadczeń, w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia". (Kodeks pracy art. 103)

Odmowa podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracownika

Jeśli pracodawca zaoferuje pracownikowi udzielenie zwolnień z części dnia pracy bądź też z całości dnia pracy lub urlopu szkoleniowego, ale pracownik musiałby sam pokryć wszystkie koszty związane z podnoszeniem tych kwalifikacji, wówczas posiada prawo do odmowy podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wynika to z faktu, iż pokrycie dodatkowych świadczeń zależy tylko i wyłącznie od pracodawcy, jego woli a także uzgodnień, jakie zostały zawarte między stronami (Kasprzak M., Lenart B. 2013)


Urlop szkoleniowyartykuły polecane
Urlop bezpłatnyOkres wypowiedzeniaUrlop wychowawczyRozwiązanie umowy o pracęOkres próbnyŹródła powstawania stosunku pracyZwolnienie grupowePorozumienie stronUrlop okolicznościowy

Bibliografia

  • Jaworski L., Ciechanowska E. (2013), Wszystko o urlopach pracowniczych, Gazeta Prawna.pl
  • Niedbała Z. (red.) (2012), Prawo pracy, LexisNexis, Warszawa
  • Śniegowska A. (2018), Urlop szkoleniowy przed egzaminem potwierdzającym zdobycie kwalifikacji przez pracownika
  • Unterschütz J. (2011), Prawo pracy. Zarys instytucji, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
  • Kasprzak M., Lenart B. (2010), Podnoszenie kwalifikacji oraz urlop szkoleniowy


Autor: Dominika Adamczyk

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.