Świadectwo pracy

Z Encyklopedia Zarządzania
Świadectwo pracy
Polecane artykuły


Świadectwo pracy to dokument wydawany pracownikowi przez pracodawcę w związku z wygaśnięciem lub rozwiązaniem stosunku pracy. Zawiera on podstawowe informacje dotyczące stosunku, pracy który ustał. Jest to dokument wydawany obowiązkowo. Nie może on zawierać elementów oceniających pracownika, a jego treść, tryb wydawania oraz prostowania reguluje Kodeks pracy oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Pracodawca nie może również uzależniać wydania tego dokumentu od dokonania rozliczeń z pracownikiem.

Świadectwo pracy stanowi potwierdzenie przebiegu pracy zawodowej u danego pracodawcy w okresie zatrudnienia. Określa również okoliczności dotyczące zakończonego zatrudnienia, które mają duże znaczenie przy ustalaniu prawa do świadczeń albo ich wymiaru w przyszłym stosunku pracy, jak również świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego. Wzór świadectwa pracy został określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

Wzór świadectwa pracy

W świadectwie pracy muszą się znaleźć obowiązkowo informacje:

 • o okresie i rodzaju wykonywanej pracy,
 • o zajmowanym stanowisku,
 • o trybie rozwiązania albo okolicznościach wygaśnięcia stosunku pracy,
 • niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego a w szczególności:
  • wymiar czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy,
  • podstawę prawną rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy,
  • urlop wypoczynkowy wykorzystany przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
  • wykorzystanie urlopu rodzicielskiego,
  • wykorzystanie urlopu ojcowskiego,
  • wykorzystanie dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy,
  • należności ze stosunku pracy uznane i niezaspokojone przez pracodawcę do dnia ustania tego stosunku, z powodu braku środków finansowych,
  • okres korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawa jego udzielenia,
  • wykorzystanie urlopu wychowawczego,
  • liczba dni, za które pracownik otrzymywał wynagrodzenie, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
  • wykorzystanie w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, zwolnienia od pracy,
  • okres za, który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
  • okres odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych,
  • okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
  • okresy nieskładkowe, przypadające w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty,
 • o ewentualnym o zajęciu wynagrodzenia za pracę (przepisy postępowania egzekucyjnego),

Dodatkowo na życzenie pracownika:

 • o wysokości i składnikach wynagrodzenia,
 • o uzyskanych kwalifikacjach.

Zmiany prawne po 1.2017r.

W styczniu 2017r. zaczęły obowiązywać dwie nowe reguły prawne dotyczące wystawiania świadectw pracy. Po pierwsze, zgodnie z nowym rozporządzeniem wydanym w dniu 30.12.2016r. zgodnie z którym m.in. zwiększono liczbę informacji podawanych w świadectwie. Po drugie, zdecydowano się na rezygnację z "konstrukcji wystawiania ‘’zbiorczych’’ świadectw pracy dotyczących dwóch lub większej liczby umów terminowych po upływie 24 miesięcy od dnia zawarcia pierwszej umowy tego typu” (M. Nałęcz 2017 Świadectwo pracy).

Częste błędy w świadectwie pracy

Wśród typowych błędów popełnianych przy wypełnianiu świadectwa pracy można podać:

 • niepotrzebne podawanie rodzaju umowy (pracodawca ma obowiązek napisać okres umowy, a nie jej rodzaj (np. na czas nieokreślony),
 • błędne podanie wymiaru czasu pracy (w wypadku różnych wymiarów czasu pracy należy napisać poszczególne okresy zatrudnienia i odpowiadający im wymiar czasu pracy),
 • stanowisko pracy (błędem jest również pisanie tylko ostatniego stanowiska pracy, podczas gdy w czasie trwania umowy było ich więcej),
 • niepodanie przyczyny rozwiązania umowy,
 • błędne informacje na temat urlopów dodatkowych,
 • błędne rozwiązanie stosunku pracy (wiele osób myli pojęcie rozwiązania stosunku pracy z wygaśnięciem stosunku pracy. Ustanie stosunku pracy następuje np. w wypadku śmierci pracownika lub pracodawcy lub w przypadku przebywania pracownika w areszcie),
 • błędne dane dotyczące wykorzystania urlopu wypoczynkowego (w świadectwie pracy pracodawca ma obowiązek podać liczbę dni wykorzystanego urlopu wypoczynkowego w roku, w którym zakończono stosunek pracy. W świadectwie pracy nie wpisuje się natomiast zaległego urlopu z lat poprzednich),
 • błędne podanie informacji dodatkowych (informacje o składnikach i wysokości wynagrodzenia oraz informacje o zdobytych przez pracownika kwalifikacjach należy umieścić na żądanie pracownika w ostatnim punkcie świadectwa pracy).

Kodeks pracy a świadectwo pracy

Kodeks pracy stanowi, że świadectwo pracy powinno być wydane niezwłocznie tzn. w dniu, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy. Pracodawca jest zobowiązany do wydania świadectwa pracy w ciągu 7 dni od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania pracy, jeśli nie zamierza podpisać z nim kolejnej umowy. Jeśli pracodawca nie będzie mógł dostarczyć świadectwa pracy z przyczyn uzasadnionych, będzie musiał doręczyć je pracownikowi lub osobie upoważnionej w ciągu 7 dni od tego terminu. W wypadku gdy pracodawca nie dostarczy świadectwa pracy z powodu nawiązania kolejnej umowy, pracownik może złożyć wniosek o wydanie mu takiego świadectwa. Wtedy pracodawca ma również 7 dni na dostarczenie tego dokumentu.

Sprostowanie błędów w świadectwie pracy

W wypadku, gdy pracownik zauważy błąd w świadectwie pracy w ciągu 7 dni od otrzymania dokumentu może ubiegać się o jego poprawienie. Wtedy pracodawca ma 7 dni na decyzję w sprawie wniosku. Jeśli wniosek pracownika zostanie rozpatrzony pozytywnie, pracodawca ma 3 dni na wydanie nowego świadectwa pracy oraz na usunięcie z akt wcześniejszego wniosku.

Bibliografia

Autor: Ewelina Kalicka, Małgorzata Kowalczyk