Świadczenie urlopowe

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Pracodawca, który zatrudnia według stanu na dzień l stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, (nie dotyczy to jednak prowadzących działalność w formach organizacyjno-prawnych jednostek sektora finansów publicznych, którzy tworzą fundusz bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników) mogą tworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wypłacać jednorazowe świadczenie urlopowe. Decyzję o jego tworzeniu lub nieutworzeniu podejmują sami pracodawcy. Zależy to najczęściej od posiadanych środków finansowych. Nie jest ono obowiązkowe. Zobowiązany do jego wypłacania jest jedynie pracodawca, który zatrudniaja nauczycieli objętych przepisami Karty Nauczyciela. Pozostali, jeśli nie chcą wypłacać świadczenia urlopowego, ani tworzyć zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, muszą w porozumieniu ze związkami zawodowymi lub przedstawicielem pracowników zapisać to w zakładowym układzie zbiorowym pracy lub regulaminie wynagradzania. Jeśli nie są objęci układem zbiorowym pracy oraz nie są zobowiązani do wydania regulaminu wynagradzania, wówczas muszą przekazać swoim pracownikom informację o nie wypłacaniu świadczenia urlopowego w pierwszym dniu miesiąca danego roku kalendarzowego.

Warunek do otrzymania świadczenia socjalnego

Warunkiem koniecznym do otrzymania przez pracownika świadczenia urlopowego jest korzystanie przez niego z urlopu wypoczynkowego w wymiarze, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Nie ma przy tym znaczenia, czy pracownik wykorzystuje urlop zaległy, czy bieżący. Pracownik ma prawo do takiego świadczenia raz w roku. Jeżeli jest zatrudniony u kilku pracodawców wypłacających takie świadczenie, wówczas prawo do niego nabywa w każdej firmie, w której jest zatrudniony.

Wysokość świadczenia urlopowego

Pracodawca sam może określić wysokość świadczenia urlopowego w swojej firmie. Wysokość świadczenia urlopowego nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego właściwego dla rodzaju zatrudnienia pracownika. Wysokość świadczenia jest ustalana proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika. Nie zależy od stażu pracy u danego pracodawcy czy ogólnego okresu zatrudnienia. Wysokość odpisu podstawowego wynosi na jednego zatrudnionego 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Na jednego pracownika młodocianego wysokość odpisu to w pierwszym roku nauki 5%, w drugim roku nauki 6%, a w trzecim roku nauki 7%, a na jednego pracownika zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach pracy do 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Pracodawca może zwiększyć odpis o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa wyżej, na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. Także o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa wyżej, na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do opieki socjalnej sprawowanej nad nimi przez pracodawcę (dotyczy również zlikwidowanych zakładów pracy)

Termin wypłacenia świadczenia urlopowego

Pracodawca powinien wypłacić świadczenie urlopowe nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie przez pracownika urlopu wypoczynkowego, we wspomnianym wymiarze. Pracownik powinien, zatem otrzymać to świadczenie przed urlopem.

Bibliografia

  • S.Czech,"Kodeks pracy", Wydawnictwo Sanbonus Sandomierz wydanie 2008
  • Ustawa z 04.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Autor: Marian Krzywon