Wykonawca

Z Encyklopedia Zarządzania

Wykonawca to ten, który wykonuje, urzeczywistnia, wprowadza w czyn. Zgodnie z pkt 11 art. 2 p.z.p. wykonawcę należy rozumieć jako osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego (Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych). Wynika z tego, że podmiotem tym mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające zdolność do czynności prawnych. Mogą to być również osoby nie prowadzące działalności gospodarczej i przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w swoim imieniu lub zawodowo.

TL;DR

Artykuł omawia pojęcie wykonawcy w kontekście zamówień publicznych oraz inwestycji. Wykonawca może być osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną. Zamawiający jest odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia. Przetarg ograniczony jest jednym z trybów udzielania zamówienia. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów określa, jakie dokumenty może żądać zamawiający od wykonawcy. Bezpieczeństwo wykonawcy dotyczy oceny pewności wykonania i sprzedaży produktu.

Wykonawca w pojęciu inwestycji

Realizacja projektu inwestycyjnego stanowi proces inwestowania rzeczowego w przedsiębiorstwach, gdzie mają miejsce różne działania do których niezbędny jest konkretny specjalista. W procesie planowania wykonawstwa danej inwestycji czy budowy potrzebny jest wykonawca. Jest on jedną z najważniejszych jednostek biorących udział w tym procesie i często nosi tytuł wykonawca inwestycji. "W szczególności przebieg wykonawstwa inwestycji zależy od sposobu realizacji projektu, to jest na przykład, czy inwestor sam kompleksowo realizuje projekt, czy też zleca podmiotom zewnętrznym, na przykład generalnym wykonawcom (GW) (K. Marcinek, K. Pera, P. Tworek, D. Adamek-Hyska, M. Tomecki 2012, s. 103). W praktyce bardzo często inwestor oczekuje, aby inwestycja była dopięta na ostatni guzik dlatego zleca właśnie generalnym całość prac związanych z ową inwestycją, którzy za określoną stawkę (wynagrodzenie) podejmą się tego i to wykonają.

Zamawiający a wykonawca

Co mówi ustawa odnośnie zamówień, zamawiającego i wykonawcy? Otóż art. 15 przedstawia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowuje i przeprowadza zamawiający, ponadto może on powierzyć przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia jednostce organizacyjnej należącej do niego lub osobie trzeciej (Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych). Powiązanie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą przedstawia również Kodeks Cywilny. Konkretnie przedstawia przepisy dotyczące umowy o dzieło, warunków jej zawarcia oraz możliwych komplikacjach. "Art. 627. Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia" (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny). Wynagrodzenie dla wykonującego może być w kilku formach w zależności od ustaleń pomiędzy zamawiającym a wykonującym zamówienie. "Art. 628. § 1. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie dzieła można określić przez wskazanie podstaw do jego ustalenia. Jeżeli strony nie określiły wysokości wynagrodzenia ani nie wskazały podstaw do jego ustalenia, poczytuje się w razie wątpliwości, że strony miały na myśli zwykłe wynagrodzenie za dzieło tego rodzaju. Jeżeli także w ten sposób nie da się ustalić wysokości wynagrodzenia, należy się wynagrodzenie odpowiadające uzasadnionemu nakładowi pracy oraz innym nakładom przyjmującego zamówienie. § 2. Przepisy dotyczące sprzedaży według cen sztywnych, maksymalnych, minimalnych i wynikowych stosuje się odpowiednio (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny). W przypadku nieoczekiwanych zmian podczas wykonywania dzieła lub pewnych usterek takich jak materiał nienadający się do użytku, wykonujący ma obowiązek powiadomić o tym zamawiającego (art. 634 k.c.), inaczej zlecenie wykonywane przez przyjmującego zlecenie może być wadliwe lub sprzeczne z wcześniej umówionym planem i wtedy zamawiąjący może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin (art. 636. § 1 k.c.)

Przetarg ograniczony

Przetarg ograniczony jest jednym z podstawowych sposobów udzielenia zamówienia o czym mówi art. 10 ust. 1 p.z.p. " Art. 10 ust. 1. Podstawowymi trybami udzielania zamówienia są przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony" (Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych). Zamawiający ma tyle dobrze, że może zastosować przetarg ograniczony w każdych okolicznościach, niezależnie od wartości zamówienia. Bowiem przetarg ten jest uznany za ustawodawcę jako pełnokonkurencyjny i gwarantujący dostępność zamówienia w pełni dla zainteresowanych wykonawców. "Tryb przetargu ograniczonego jest [...] postępowaniem dwuetapowym; Etap pierwszy to kwalifikacja wykonawców do składania ofert; W etapie tym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu; Etap drugi można określić jako postępowanie właściwe, w którym zaproszeni wykonawcy składają swoje oferty; Zastosowanie trybu przetargu ograniczonego może okazać się korzystne dla zamawiającego przy dużym zainteresowaniu potencjalnych wykonawców uzyskaniem zamówienia" (J. M. Salachna, C. Kosikowski 2012, s. 135).

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. zawiera w sobie artykuły mówiące o tym jaki rodzaj dokumentów może żądać zamawiający od wykonawcy oraz o formach składania tych dokumentów. Mianowicie, zamawiający może żądać takich dokumentów jak:

 1. koncesja, zezwolenie, licencja,
 2. wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia,
 3. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
 4. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami,
 5. oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie,
 6. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
 7. oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 8. sprawozdania finansowego albo jego części,
 9. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek,
 10. opłaconej polisy.

Również w celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom wystawionym przez zamawiającego, może się on domagać dodatkowych dokumentów od wykonującego, tj. opisu urządzeń technicznych, zdjęć, fotografii, zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, itp (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r.).

Bezpieczeństwo wykonawcy

Gdy wykonawca ma do czynienia z wykonaniem jakiegoś działania/zadania, stosuje przy tym różnego rodzaju produkty. W przypadku gdy produkt nie jest zgodny z wymagalnym przynosi to nie tylko negatywne skutki dla zamawiającego a i dla samego wykonawcy. Sytuacja niezgodności produktu jest traktowana jako zdarzenie, które może w dużym stopniu przyczynić się do zmniejszenia poczucia bezpieczeństwa wykonawcy. "Bezpieczeństwem wykonawcy będziemy nazywali ocenę pewności towarzyszącej wykonaniu i sprzedaży produktu, że:

 1. klient nie zgłosi zastrzeżeń do jakości dostarczonego produktu,
 2. realizacja zamówienia przyniesie spodziewany zysk" (J. M. Myszewski 2009, s. 46).


Wykonawcaartykuły polecane
Proces przetargowyLikwidatorPrzetarg ograniczonyZakres obowiązkówUmowa zlecenieUmowa o roboty budowlaneUmowaAbsolutoriumBroker ubezpieczeniowy

Bibliografia

 • Marcinek K., Pera K., Tworek P., Adamek-Hyska D., Tomecki M. (2012), Inwestycje rzeczowe przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 • Myszewski J. (2005), Po prostu jakość, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1817
 • Salachna J., Kosikowski C. (2012), Finanse samorządowe. 580 pytań i odpowiedzi, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177


Autor: Patrycja Rygiel

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.