Absolutorium

Absolutorium jest to formalne potwierdzenie przez organ upoważniony (np. zgromadzenie wspólników, radę nadzorczą, parlament) prawidłowości działania innego organu, który mu podlega. Np. walne zgromadzenie wspólników ma prawo i obowiązek udzielania absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Odmowa udzielenia absolutorium zwykle związana jest ze stwierdzeniem nieprawidłowości (najczęściej finansowych) w funkcjonowaniu nadzorowanej jednostki.

Bibliografia

At work.png

To jest zalążek artykułu.
Jeśli posiadasz kompetencje i uprawnienia, możesz go rozbudować.
Usuń tę informację po rozbudowie hasła