Proces przetargowy

Z Encyklopedia Zarządzania

Proces przetargowy to postępowanie podczas którego wyłania się odpowiedniego kontrahenta, którego zadaniem będzie świadczenie organizatorowi przetargu swoich usług lub który dostarczy przedmioty zamówienia na warunkach najbardziej korzystnych. Ustawa o prawie zamówień publicznych określa cechy oferty, która jest najkorzystniejsza. Przez taką ofertę należy rozumieć ofertę:

 • która prezentuje najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego w szczególności w przypadku zamówień w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący lub która najlepiej spełnia kryteria inne niż cena lub koszt, gdy cena lub koszt jest stała albo
 • z najniższą ceną lub kosztem, gdy jedynym kryterium oceny są owe wartości[1]

TL;DR

Proces przetargowy polega na wyłonieniu kontrahenta, który zapewni najkorzystniejsze warunki usług lub dostarczy przedmioty zamówienia. W Polsce istnieją przetargi nieograniczone i ograniczone. Przedmiot przetargu opisuje się w sposób wyczerpujący i jednoznaczny, a zamawiający tworzy specyfikację zamówienia. Wybór oferty odbywa się po otwarciu ofert i badaniu ich treści. Zamawiający powiadamia wykonawców o wyborze oferty.

Przetarg w Kodeksie Cywilnym

Według Kodeksu cywilnego umowa może zostać zawarta w drodze przetargu. W ogłoszeniu przetargu należy określić czas, miejsce i przedmiot oraz warunki przetargu. Oferta złożona w procesie przetargowym przestaje wiązać jeśli została wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert [2].

Przetarg nieograniczony a przetarg ograniczony

Art. 10 Prawa zamówień publicznych mówi,że podstawowym trybem udzielania zamówień są przetargi. Ten sam artykuł dzieli przetargi na dwa rodzaje: przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony [3].

Rodzaje przetargów
Cechy Przetarg nieograniczony Przetarg ograniczony
Kto może uczestniczyć? Oferty przetargowe mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, którzy dowiedzą się o przetargu W pierwszej kolejności wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie ich do udziału w przetargu, przeważnie swoje oferty mogą składać jedynie ci wykonawcy, których wcześniej zaproszono do składania ofert. Następnie podmiot ogłaszający decyduje kogo dopuści do końcowego etapu procesu przetargowego.

Komisja przetargowa

Komisja przetargowa, według art. 19 Prawa zamówień publicznych, jest obowiązkowo powoływana przez kierownika zamawiającego jeśli wartość zamówienia przekracza 60 000 € (równowartość wyrażona w złotych). Kierownik może również powołać komisję przetargową jeśli kwota zamówienia nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 €. Komisja może być powoływana sporadycznie, gdy jest wymagana lub może mieć charakter stały. Zadaniem komisji jest pomoc kierownikowi zamawiającemu w ocenie wykonawców biorących udział w procesie przetargowym (ocena spełniania warunków koniecznych do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym) oraz w ocenie samych ofert. Komisja przetargowa składa się z co najmniej trzech członków[4].

Warunki udziału w procesie przetargowym

Aby wziąć udział w procesie przetargowym wykonawcy muszą:

 • posiadać uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działalności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • posiadać niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny, a także posiadają zasoby ludzkie, które mogą wykonać zamówienie;
 • znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia;
 • nie podlegają wykluczeniu z procesu o udzielenie zamówienia[5]

Przygotowanie postępowania

Przedmiot postępowania przetargowego opisuje się w sposób wyczerpujący oraz jednoznaczny, za pomocą cech technicznych i jakościowych. Opis musi zawierać wszystkie wymagania i okoliczności, które mogą mieć jakikolwiek wpływ na sporządzenie oferty. Ważne jest aby opis oferty nie utrudniał uczciwej konkurencji. Przedmiot przetargu jest opisywany przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. W przypadku braku

 • europejskie aprobaty techniczne,
 • wspólne specyfikacje techniczne,
 • Polskie Normy przenoszące normy europejskie,
 • normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane,
 • Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe,
 • Polskie Normy,
 • polskie aprobaty techniczne.

Zamawiający tworzy specyfikację zamówienia, która musi zawierać:

 1. nazwę oraz adres zamawiającego,
 2. tryb udzielenia zamówienia,
 3. opis przedmiotu zamówienia oraz części, jeśli zamawiający zakłada składanie ofert częściowych,
 4. informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających,
 5. opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać te oferty
 6. termin wykonania zamówienia,
 7. pis warunków udziału w procesie przetargowym oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków,
 8. informację o doświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
 9. wymagania dotyczące wadium,
 10. opis sposobu przygotowywania ofert,
 11. miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert,
 12. opis sposobu obliczenia ceny,
 13. opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert,
 14. i inne[6].

Wybór oferty

Z treścią oferty nie można zapoznać się wcześniej niż przed terminem otwarcia ofert. Otwarcie ofert jest jawne i następuje w określonym terminie (termin otwarcia ofert=termin zakończenia składania ofert). Bezpośrednio przed otwarciem ofert, zamawiający podaje kwotę jaką jest w stanie przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W toku badania ofert, zamawiający może poprosić wykonawców o wyjaśnienia. Ważne jest aby zaznaczyć, że jakiekolwiek negocjacje są niedopuszczalne. O wyborze oferty zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić wykonawców, a jeśli wartość zamówienia przekracza 60 000 € (równowartość tej kwoty w złotych), również Prezesa Urzędu. Wykonuje się to za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Urzędu. Jeśli w procesie przetargowym zamówienia, jedynym kryterium oceny jest cena i nie można dokonać wyboru ponieważ zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców do złożenia ofert dodatkowych[7]


Proces przetargowyartykuły polecane
WykonawcaZamówienia publiczneSpecyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaPrzetarg nieograniczonyZapytanie o cenęPrzetarg ograniczonyProces akredytacji PCACertyfikat kwalifikowanyWadium

Przypisy

 1. Prawo zamówień publicznych Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177
 2. Kodeks cywilny, Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93
 3. Prawo zamówień publicznych Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177
 4. Prawo zamówień publicznych Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177
 5. Prawo zamówień publicznych Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177
 6. Prawo zamówień publicznych Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177
 7. Prawo zamówień publicznych Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177

Bibliografia


Autor: Jakub Hamerlak