Wadium

Z Encyklopedia Zarządzania
Wadium
Polecane artykuły


Wadium to suma pieniężna lub odpowiednie zabezpieczenie zapłaty tej sumy, wnoszone przez Wykonawcę w warunkach aukcji lub przetargu. Pełni tam rolę zabezpieczenia przed czynnościami Wykonawcy, które mogłyby spowodować negatywne dla Zamawiającego skutki, np. poniesienie dodatkowych kosztów związanych z ponowną organizacją postępowania przetargowego. Jest również zabezpieczeniem interesów Zamawiającego. [1] Uregulowania dotyczące wadium znajdują się w Kodeksie Cywilnym (art. 70) oraz Ustawie Prawo Zamówień Publicznych (art. 45 i 46).

Kiedy Zamawiający może żądać wniesienia wadium?

Zamawiający zobowiązany jest żądać wadium, jeżeli wartość zamówienia jest większa lub równa od tzw. progów[2], które to są określone przez Ministra właściwego do spraw gospodarki. W przypadku gdy wartość zamówienia jest niższa Zamawiający może, ale nie musi żądać wniesienia wadium. Od 29.12.2015 r. progi te wynoszą:[3]

Dla zamówień udzielanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych:

 • 135 000 euro dla dostaw i usług
 • 5 225 000 euro dla robót budowlanych

Dla zamówień sektorowych:

 • 418 000 euro dla dostaw i usług
 • 5 225 000 euro dla robót budowlanych

Dla zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa:

 • 418 000 euro dla dostaw i usług
 • 5 225 000 euro dla robót budowlanych

Dla innych zamówień udzielanych przez zamawiających:

 • 209 000 euro dla dostaw i usług
 • 5 225 000 euro dla robót budowlanych

Funkcje wadium

Funkcje wadium:

 • warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 • zabezpieczająca
 • gwarantująca zawarcie umowy (M. Sieradzka 2015)

Wysokość wadium

Kwota wadium nie może przekraczać 3% wartości zamówienia, a w przypadku gdy Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, kwotę wadium należy podzielić i podawać osobno dla każdej części zamówienia. [4]

Prawidłowe i skuteczne wniesienie wadium

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert [5]. Jest to bardzo rygorystycznie przestrzegane.

Przykład: Jeżeli termin składania wyznaczony jest na 22.04 godz. 10.00, to wniesione przez Wykonawcę wadium musi znaleźć się u Zamawiającego PRZED godziną 10.00 danego dnia. Wadium wniesione po terminie (czyli np. o godz. 10.01) będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach. [6]:

Gwarancja wadialna

Możliwe jest zlecenie wystawienie gwarancji wadialnej, jeśli wykonawca nie chce wpłacać wadium w pieniądzu. W tym wypadku należy zwrócić uwagę na to, czy Zamawiający prawidłowo wypełnij dokument. Jest to istotne, ponieważ wadliwego dokumentu wadium nie można uzupełnić, a Wykonawca, który taki dokument złoży, podlega wykluczeniu z postępowania. Dlatego w otrzymanym wadium Wykonawca powinien sprawdzić:

 • nazwę zamawiającego
 • nazwę wykonawcy
 • nazwę postępowania
 • kwotę wadium
 • okoliczności zatrzymania wadium zgodne z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych
 • termin obowiązywania gwarancji
 • czy gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna oraz płatna na pierwsze wezwanie zamawiającego (K. Saja-Żwirkowska i in. 2015)

Zwrot wadium

 • obowiązek niezwłocznego zwrotu wadium podwykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania (z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza)
 • obowiązek niezwłocznego zwrotu wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert
 • ponowne wniesienie wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, po ponownej ocenie ofert, jeżeli jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza
 • jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę (M. Sieradzka 2015)

Podstawy zatrzymania wadium

 • odmówienie podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie
 • nie wniesienie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 • zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy
 • warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 • niezłożenie dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu – poglądy orzecznictwa i doktryny przed nowelizacją z 2014 roku
 • nieuzupełnienie brakujących dokumentów i oświadczeń w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego
 • brak przedstawienia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informacji o tym, że nie należy do takiej grupy jako nowa podstawa zatrzymania wadium
 • brak wyrażenia zgody na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia publicznego, niepowodujących istotnych zmian w treści umowy [8]

Przypisy

 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, t. jedn. Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93, art. 704 § 1
 2. Ustawa ‘’Prawo zamówień publicznych’’ z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, art. 45 § 1
 3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej Dz. U. z 2015 r. poz. 2263
 4. Ustawa ‘’Prawo zamówień publicznych’’ z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, art. 45 § 4 i 5
 5. Ustawa ‘’Prawo zamówień publicznych’’ z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, art. 45 § 3
 6. Ustawa ‘’Prawo zamówień publicznych’’ z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, art. 45 § 6
 7. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240 art. 6b ust. 5 pkt 2
 8. Ustawa ‘’Prawo zamówień publicznych’’ z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, art. 45

Bibliografia

Autor: Joanna Szatan, Paulina Szewczyk

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.