Przelew

Z Encyklopedia Zarządzania
Przelew
Polecane artykuły


Przelew - jest to środek płatności, rozliczenie bezgotówkowe wykonywane za pośrednictwem banku, w którym pieniądze są przekazywane z jednego rachunku bankowego na inny. Obecnie większość płatności w przedsiębiorstwach jest realizowana za pomocą przekazów pieniężnych. To rozwiązanie jest na pewno łatwiejsze i bardziej bezpieczne w porównaniu z rozliczeniami gotówkowymi. Ułatwia ono dokonywania rozliczeń w przedsiębiorstwie np.: wzajemne regulowanie zobowiązań i należności, również rozliczeń z tytułu podatków i innych rozrachunków publicznoprawnych. [1].

Jeżeli na rachunek wierzyciela zostały już przelane pieniądze lub też polecenie przelewu zostało potwierdzone przez bank, to nie ma możliwości odwołania takiego przelewu.

Z kolei jeśli posiadacz rachunku zgłosi utratę dowodu zawarcia umowy rachunku oszczędnościowego, czeku, lub blankietu czeku posiadacza rachunku nie obciążają przelewy dokonane na podstawie tych dokumentów od momentu otrzymania zgłoszenia przez bank. [2]

Schemat przelewu[3]:

Dłużnik wydaje swojemu bankowi pisemne (lub też za pomocą systemów bankowości elektronicznej) polecenie przelewu środków z jego konta na konto wierzyciela. Bank dłużnika po otrzymaniu takiej informacji wykonuje polecenie wydane przez dłużnika (jeżeli na jego rachunku bankowym znajduje się wystarczająca ilość pieniędzy) oraz informuje go o wykonaniu polecenia. Następnie bank wierzyciela powiadamia go o wpływie środków na jego konto.

Rodzaje przelewów w Polsce

 • Standardowy Elixir – transakcje w walucie polskiej, środki przeważnie docierają na wskazany rachunek w przeciągu dnia roboczego
 • Euro Elixir –system rozliczeń w walucie euro, umożliwia on dokonywanie przelewów zarówno krajowych, jak i zagranicznych
 • Ekspres Elixir – od 2012 roku w Polsce oferuje możliwość natychmiastowych przepływów pieniężnych między rachunkami różnych banków w ciągu zaledwie kilku sekund, przez siedem dni w tygodniu przez całą dobę. Przekaz środków pieniężnych obywa się na zasadzie wymiany danych. Zasilenie lub obciążenie konta następuje po przekazaniu dyspozycji przelewu przez KIR do banków. Dzięki temu rozwiązaniu przedsiębiorstwa mogą uniknąć np. płacenia odsetek za zwłokę.

Wyżej wymienione rozwiązania zaproponowała Krajowa Izba Rozliczeniowa.

 • Blue Cash – usługa oferowana przez Blue Media S.A. system ten funkcjonuje całą dobę przez siedem dni w tygodniu i walutą transakcji jest złotówka. Cała transakcja trwa kilka minut. Usługa jest dostępna przez stronę operatora lub banki współpracujące z Blue Media S.A.[4]
 • Przelew wewnętrzny – usługa ta umożliwia przekazanie środków pieniężnych pomiędzy rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę, [5]
 • Przelew przy użyciu aplikacji mobilnej np.BLIK. Aby skorzystać z takiej możliwości należy być użytkownikiem i klientem banku oferującego płatność blik. W Polsce usługę tę oferują Allior Bank, mBank, Bank Millenium, Bank Zachodni WBK, ING Bank Śląski czy PKO Bank Polski.[6]

Przypisy:

 1. Dobosiewicz Z. Podstawy bankowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, str. 158-161.
 2. Prawo bankowe,(1997)[1]
 3. Bień W. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Wyd. Difin, Warszawa 2002, str. 244.
 4. Blicharz M. Tarkowska E. Sektor bankowy i ubezpieczeniowy w Polsce w dobie niestabilności. Wybrane problemy, str. 217-228
 5. Rozporządzenie Ministra i Rozwoju finansów, art. 1.4 [2]
 6. Rozwój systemów płatności mobilnych w Polsce, J.Wolna,2015,[3],

Bibliografia:

Autor: Aleksandra Stachura, Magdalena Madoń

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.