Aplikacje mobilne

Z Encyklopedia Zarządzania

Aplikacje mobilne stanowią oprogramowanie, które działa na urządzeniu przenośnym, posiadającym wbudowany system operacyjny, takich jak smartfon, telefon komórkowy, tablet czy palm top (Jasiulewicz A, Wiaderny M., s. 1230). Programy te posiadają różne funkcjonalności i zastosowania, na przykład:

W praktyce jednak wiele aplikacji posiada hybrydowe przeznaczenie. Na przykład aplikacje edukacyjne nie wykluczają funkcji rozrywkowej, oprogramowania biurowe mogą stanowić bazę newsów i informacji dla pracowników, z kolei aplikacje finansowe banków nie wykluczają funkcji promocyjnych.

TL;DR

Aplikacje mobilne to oprogramowanie działające na urządzeniach przenośnych, takich jak smartfony czy tablety. Mają różne funkcjonalności i zastosowania, od biznesowych po edukacyjne. Aplikacje mobilne są ważnym narzędziem w marketingu mobilnym i budowaniu wizerunku marki. Mogą również służyć do efektywnego zarządzania czasem i zasobami w przedsiębiorstwie oraz pomagać w zarządzaniu finansami. Ważne jest także zabezpieczenie danych przechowywanych w aplikacjach przed wyciekiem i utratą.

Marketing mobilny a aplikacje

Marketing mobilny może zostać zdefiniowany jako działania kształtujące produkt, cenę, działania promocyjne oraz prowadzenie dystrybucji w oparciu o urządzenia mobilne (Sznajder A, s. 69). Jeśli chodzi o obszar interakcji z konsumentem, marketing mobilny może ostać ujęty jako narzędzie, pozwalające na przekazanie odbiorcom za pomocą bezprzewodowych urządzeń spersonalizowanej informacji promującej produkt, usługę bądź ideę. (Jasiulewicz A., s. 317). Odbiorcami tego typu przekazy są obecni i potencjalni klienci marki, którzy posiadają smartfony i wyrazili chęć odbioru komunikatów marketingowych przez urządzenie mobilne. Jednym z kluczowych elementów marketingu mobilnego są aplikacje. Stanowią one narzędzie, które wykorzystywane jest przede wszystkim w procesie kreowania wizerunku marki. Wykorzystanie tej formy promocji przedsiębiorstwa przyczynia się do tworzenia więzi emocjonalnej pomiędzy konsumentem a marką, która może skutkować jego długoterminową lojalnością ((Jasiulewicz A, Wiaderny M., s. 1230).

Programy mobilne w przedsiębiorstwie

Aplikacje mobilne stanowią narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Pozwalają na sprawne zarządzanie pracownikami oraz procesami biznesowymi z poziomu urządzenia mobilnego. W praktyce oznacza to możliwość podejmowania kluczowych decyzji w dowolnym miejscu i czasie. Ponadto istnieje możliwość integracji wielu programów komputerowych, takich jak na przykład systemy: CRM, ERP, DRP, MRP i inne, co daje dostęp do kompleksowych danych obejmujących wszystkie działy przedsiębiorstwa. Zastosowanie tego typu programów pozwala na osiągnięcie całej gamy korzyści, takich jak na przykład:

 • usprawnienie procesu zarządzania przedsiębiorstwem,
 • możliwość zdalnej pracy z dowolnej lokalizacji na świecie,
 • usprawnienie procesów komunikacyjnych,
 • zdolność integracji systemu z innymi programami stosowanymi w firmie oraz zbiorowej prezentacji wyników za pomocą jednego interfejsu użytkownika,
 • możliwość koordynacji i wspierania pracy z poziomu urządzenia mobilnego,
 • usprawnienie działania przedsiębiorstwa w sferze organizacyjnej, sprzedażowej, obsługi klientów oraz ewidencji.

Aplikacje mobilne a gospodarowanie czasem i zasobami w przedsiębiorstwie

Aplikacje mobilne mogą zostać wykorzystane jako narzędzie optymalizacyjne w organizacji pracy. Pozwalają na zdalne realizowanie zleceń kupna oraz sprzedaży, sprawną wymianę informacji z zespołem, dostęp do rozliczeń finansowych, prowadzenie wirtualnych szkoleń czy też komunikację z kontrahentami.

Co więcej aplikacje mobilne ułatwiają planowanie efektywnego wykorzystania czasu oraz zasobami podczas pracy nad projektem. Mobilne planowanie harmonogramu prac pozwala na przekrojowe spojrzenie na realizowany projekt i racjonalne wykorzystanie dostępnych środków. Ponadto stała kontrola z poziomu aplikacji mobilnej pozwala na sprawne modyfikowanie planu, na przykład w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń.

Aplikacje mobilne znajdują zastosowanie w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa. Możliwość zdalnego dostępu do planów sprzedaży, informacji o osiąganych przychodach oraz różnorakich wskaźników finansowych i ich wizualizacji pozwala na sprawne reakcje na zmiany rynkowe. Odpowiednio zaprogramowany system może ponadto informować na przykład za pomocą powiadomień typu push o odchyleniach od założeń sprzedażowych. Szybka reakcja w tym przypadku może być kluczowa dla ograniczenia strat przedsiębiorstwa lub maksymalnego wykorzystania pojawiających się możliwości.

Bezpieczeństwo danych przechowywanych w aplikacjach

Dane i informacje przechowywane przez przedsiębiorstwo posiadają wysoką wartość. Ich wykorzystanie determinuje wysokość osiąganych zysków. Dlatego też każdy wyciek danych z firmy może się wiązać z ogromnymi stratami. Inwestując w oprogramowanie mobilne dla przedsiębiorstwa konieczne jest zadbanie o odpowiednie zabezpieczenia. Aplikacja mobilna powinna posiadać kilkupoziomowe systemy ochrony i udostępniać dane użytkownikowi tylko w zakresie stosownym do jego uprawnień. Ponadto równie ważna jest zabezpieczona kopia danych przechowywanych w aplikacji, która pozwoli uchronić informacje przed utratą w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń. Przedsiębiorca przed wdrożeniem w firmie aplikacji mobilnej powinien zadbać o szereg zagadnień związanych z bezpieczeństwem danych zawartych w oprogramowaniu, takich jak (Podgórski G., s. 137):

 • identyfikacja urządzeń,
 • poziom udostępniania danych konkretnemu użytkownikowi,
 • zabezpieczenia przed wyciekiem przechowywanych informacji,
 • ochrona aplikacji wewnętrznych oraz zewnętrznych,
 • dostępność funkcjonalności,
 • zabezpieczenie prywatnych urządzeń mobilnych pracowników,
 • uzgodnienie szczegółów zabezpieczeń z zaufanym deweloperem mobilnym,
 • zabezpieczenia powiązane z transmisją danych,
 • zidentyfikowanie ewentualnych luk w oprogramowaniu mobilnych,
 • szkolenia pracowników w zakresie obsługi systemu,
 • możliwość zdalnego usunięcia danych i cofnięcia uprawnień w aplikacji, na przykład w przypadku kradzieży urządzenia.


Aplikacje mobilneartykuły polecane
Portal korporacyjnyMarketing partnerskiIntranetSystem CRMSystem informacji marketingowejMetoda BPMSystem informacji logistycznejMarketing automationSystem informatyczny

Bibliografia

Autor: Maria Bajak