Informatyczny system zarządzania

Z Encyklopedia Zarządzania
Informatyczny system zarządzania
Polecane artykuły


Obecnie istnieje wiele różnych systemów informacyjnych zarządzania. Można tu wyróżnić: Systemy informacyjne zarządzania (MIS - Management Information Systems), systemy wspomagania decyzji (Decision Support Systems -DSS), systemy informacyjne kierownictwa (Executive Information Systems - EIS), systemy wspomagania kierownictwa (Executive Support Systems - ESS) czy systemy eksperckie (Expert Systems - ES), i systemy oparte o bazy wiedzy (Knowledge Based Systems). Dodatkowo można także wyróżnić biurowe systemy informacyjne (Office Information Systems - OIS, lub Office Automation Systems -OAS).

Charakteryzując opisane wyżej systemy informatyczne należy odnieść się do ich cech mających znaczenie dla kierownictwa różnych szczebli. Wyróżnić można tutaj następujące cechy szczególne:

 • rodzaj - forma - zasobów informacyjnych,
 • wykorzystywane modele i procedury,
 • środki techniczne,
 • rodzaje wspomaganych decyzji.

Klasyfikacja

Wyróżnić można następujące typy informatycznych systemów zarządzania:

Ze względu na obszar zastosowań:

 • systemy zarządzania produkcją,
 • systemy zarządzania zasobami materialnymi,
 • systemy zarządzania logistyką i dystrybucją,
 • systemy zarządzania zasobami niematerialnymi,
 • systemy zarządzania finansami

Ze względu na generację systemu:

 • systemy transakcyjne (ewidencyjno-sprawozdawcze),
 • systemy informacyjno-decyzyjne,
 • systemy wspomagania decyzyjnego (doradcze, ekspertowe).

Ze względu na szczebel zarządzania:

 • systemy zarządzania operacyjnego,
 • systemy zarządzania taktycznego,
 • systemy zarządzania strategicznego.

Ze względu na poziom kompleksowości:

 • systemy proste (jednodziedzinowe i/lub jednofunkcyjne),
 • systemy wielodziedzinowe i/lub wielofunkcyjne,
 • systemy kompleksowe.

Ze względu na stopień integracji:

 • systemy autonomiczne,
 • systemy częściowo zintegrowane,
 • systemy zintegrowane.

Ze względu na uniwersalność:

 • systemy oparte na komputerowych pakietach narzędziowych,
 • systemy indywidualne,
 • systemy powielarne,
 • systemy typowe i standardowe

Hurtownia danych (Data Warehouse)

Termin wprowadzony w latach osiemdziesiątych, który można określić jako zbiór wszystkich baz danych całego przedsiębiorstwa pozostające niezmiennie w hurtowni danych. Ma na celu wspomaganie decyzji i pozyskiwanie niezbędnych informacji. Dane dzielone są oczyszczane i dzielone według określonych kryteriów. Hurtownie danych w organizacji są tworzone w celu:

 • Szybkiego pozyskania informacji przez przeszukanie danych (data-drilling) , wyróżnić można operacje wgłębną data-down, scalającą data-up, analizę wieloprzekrojowa slicing&dicing
 • uzyskanie wiedzy z danych data-mining, korzysta się w tym wypadku z modeli sieci neuronowych, algorytmów genetycznych, technik statystycznych

Informacje magazynowane w hurtowni można podzielić na:

 • informacje faktyczne (fakty) – to określone wydarzenia w przedsiębiorstwie dotyczące operacji gospodarczych wewnątrz lub na zewnątrz. Fakty poddawane są analizie, dlatego są przedstawione za pomocą liczb, np. liczba zwrotów, wartość sprzedaży
 • informacje referencyjne (opisy) – są to opisy kategorii według których analizuje się dane faktyczne, wyrażają takie aspekty działania firmy, jak klient, region geograficzny czy zasoby ludzkie oraz pokazują, gdzie należy sumować dane faktyczne
 • informacje zbiorcze (agregaty faktów) – przechowywane są tutaj dane dla dłuższego okresu czasu, np. liczba awarii w ciągu kwartału
 • metadane – służą opisaniu danych, ich znaczenia, wskazują ich położenie, sposób pozyskania, przetwarzania i użycia

Rodzaje hurtowni danych:

 1. jedna hurtownia –zaspokajająca wszystkich decydentów
 2. minihurtownie tematyczne – zaspokajające określone potrzeby informacyjne (w dziedzinie np. finansów, logistyki)
 3. centralna hurtownia danych (EDW – Entreprise Data Warehouse) – służąca uzupełnianiu mini hurtowni, nie wykonuje bezpośrednich analiz
 4. hurtownie oddziałowe (DDW – Departamental Data Warehouse) – każdy oddział posiada swoją wielotematyczną hurtownię danych
 5. hurtownia centralna (CDW – Corporate Data Warehouse) – hurtownia danych, która posiada dane z całego przedsiębiorstwa, stanowi główne źródło danych archiwalnych

Bibliografia

Autor: Krzysztof Woźniak, Julia Czerwiec