Systemy transakcyjne

Z Encyklopedia Zarządzania
Systemy transakcyjne
Polecane artykuły


Zaliczane są do pierwszej generacji systemów informatycznych wykorzystywanych w działalności przedsiębiorstw. Inaczej nazywane są systemami przetwarzania danych (Data Processing Systems). Rozwijały się wraz z rozwojem technologii informatycznej w latach 60-tych i 70-tych

Główne zadania

Rejestracja zdarzeń gospodarczych, ewidencja według ściśle określonych zasad, sprawozdawczość okresowa, raporty o zadanej zawartości

Rodzaj wykorzystywanych zasobów informacyjnych

Deterministyczne, informacje pełne, porównywalne, wiarygodne

Modele i procedury

Proste, bazujące na czterech działaniach

Wykorzystywane środki techniczne

Komputery o dużych pamięciach masowych, oprogramowanie zorientowane problemowo, systemy zarządzania bazą danych, języki pozwalające na przetwarzanie danych ekonomicznych.

Wspomaganie decyzji operacyjnych

Analiza historyczna podjętych decyzji oraz kontrola ich wykonania

Wspomaganie decyzji taktycznych

Do analizy szeregów czasowych

Wspomaganie decyzji strategicznych

Jako dostarczyciel danych do prac prognostycznych na podstawie analizy historycznej

Przykłady zastosowań

Bibliografia

  • Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu, Agencja wydawnicza - Placet, Warszawa 1999
  • Laudon K.C., Laudon J.P., Management Information Systems, sixth edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 2000
  • Koncepcje i narzędzia zarządzania informacją i wiedzą, pod red. E. Niedzielskiej, K. Perechudy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004
  • Woźniak K., System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005

Autor: Krzysztof Woźniak